Εγκύκλιο αναφορικά με τον τρόπο που θα λειτουργήσουν οι εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα πάντα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Στη εγκύκλιο διευκρινίζεται ο αριθμός των πιστών που μπορούν να συμμετάσχουν στη Θεία Λειτουργία τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια, παρέχονται οδηγίες για την Θεία Μετάληψη και τον Αγιασμό των Υδάτων, ενώ διατυπώνεται αυστηρή σύσταση για την τήρηση των μέτρων.

Επίσης, σύμφωνα με την παραγραφο 8 του Παραρτήματος III της ισχυούσης ΚΥΑ, «Αναστέλλεται η διεξαγωγή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών (…) που πραγματοποιούνται εκτός των
χώρων θρησκευτικής λατρείας». Ως εκ τούτου, η ευλογημένη συνήθεια του «Φωτίσματος» κατ΄ οίκον, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί.

Στην εγκύκλιο προστίθεται μεταξύ άλλων, ότι όσοι εκ των πιστών ανήκουν στις υγιειονομικώς ευπαθείς ομάδας (ηλικιωμένοι, ασθενείς πάσχοντες εξ αναπνευστικών προβλημάτων η σακχαρώδους διαβήτου η καρδιαγγειακών νοσημάτων, ανοσοκατεσταλμένοι), παρακαλούνται να αποφεύγουν την έξοδο από την οικία τους: «Εάν επιθυμούν την κατ’ οίκον εξυπηρέτησιν των εκκλησιαστικών αναγκών των και κυρίως την Θείαν Μετάληψιν των Αχράντων Μυστηρίων, είναι επιβεβλημένον οι υπεύθυνοι Ιερείς των Ενοριών να επιτελούν το αδιάπτωτον ποιμαντικόν καθήκον της διακονίας αυτών» προστίθεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Κατόπιν τῶν νεωτέρων συνθηκῶν καὶ ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς ἐξελίξεως τῶν γεγονότων, σᾶς διαβιβάζομε τὴν ὑπ’ ἀριθμ. Δ1α/ΓΠ.Οἰκ.:80588 Κοινὴν Ὑπουργικὴν Ἀπόφασιν, δημοσιευθεῖσαν εἰς ΦΕΚ Β’ 5509/ 15.12.2020 μὲ θέμα: «Ἀντικατάσταση τῆς ὑπὸ στοιχεῖα Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 κοινῆς ὑπουργικῆς ἀπόφασης “Ἔκτακτα μέτρα προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας ἀπὸ τὸν κίνδυνο περαιτέρω διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19 στὸ σύνολο τῆς Ἐπικράτειας γιὰ τὸ διάστημα ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 13 Δεκεμβρίου 2020 καὶ ὥρα 6:00 ἕως καὶ τὴν Πέμπτη 7 Ἰανουαρίου 2021 καὶ ὥρα 6:00” (Β΄5486)».

Συμφώνως πρὸς αὐτήν:

1) Οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ θὰ παραμείνουν ἀνοικτοὶ γιὰ τοὺς πιστοὺς τόσο γιὰ προσκύνηση καὶ κατ΄ ἰδίαν προσευχή, ὅσο καὶ γιὰ συμμετοχὴ στὶς θεῖες Λειτουργίες τῶν τριῶν μεγάλων Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου (Χριστούγεννα, Περιτομὴ τοῦ Χριστοῦ, Θεοφάνεια). Κατά την εἴσοδον εἰς τὸν ἱερόν Ναόν δέον ὅπως ἐφαρμόζηται, τῇ ἐπιτηρήσει εἰδικῶς ἐξουσιοδοτηθέντος ἐπί τούτῳ προσώπου, ἡ τήρησις τῆς ἀποστάσεως τῶν δύο (2) μέτρων τοὐλάχιστον μεταξύ τῶν πιστῶν. Ἡ παρουσία πιστῶν ἐντὸς τῶν ἱερῶν Ναῶν θὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τὴν ἀναλογία εἷς (1) πιστὸς ἀνὰ δεκαπέντε (15) τ.μ. ἐπιφανείας καί με ἐλαχίστην ἀπόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, μὲ μέγιστο ἐπιτρεπόμενο ἀριθμὸ πιστῶν τὰ εἴκοσι πέντε (25) πρόσωπα, ἐξαιρουμένου μόνο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὅπου ὁ μέγιστος ἀριθμὸς παρευρισκομένων πιστῶν ὁρίζεται στὰ πενήντα (50) πρόσωπα. Κατὰ τὸν ὑπολογισμὸ τῶν ὡς ἄνω
προσώπων ἐξαιροῦνται οἱ Λειτουργοὶ καὶ τὸ προσωπικὸ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ (ἱεροψάλτες, νεωκόροι, ἐπίτροποι κλπ.).

2) Κατά την διάρκειαν τῆς παραμονῆς των εἰς τον ἱερόν Ναόν, οἱ πιστοί, με προσωπικήν των εὐθύνην καί μέριμναν, ὑποχρεοῦνται ἐκ τοῦ νόμου ὅπως φέρουν προστατευτικὴν προσωπίδα (μάσκα), την ὁποίαν ἀσφαλῶς θα ἀφαιροῦν προσερχόμενοι εἰς τὴν Θείαν Μετάληψιν. Ἐὰν δὲ πιστός τις, ἐνόσῳ παραμένει ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ, παρουσιάσῃ συμπτώματα ἀσθενείας, ἐπιβάλλεται ὅπως ληφθῇ μέριμνα διὰ τὴν ἄμεσον καί ἀσφαλῆ ἀπομάκρυνσίν του ἤ, ἐφόσον τοῦτο δέν εἶναι δυνατόν, διὰ τὴν ἀσφαλῆ μετακίνησίν του εἰς εἰδικὸν αὐτοτελῆν χῶρον, πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἀποφυγῆς τῆς ἐπαφῆς μεθ΄ ἑτέρων προσώπων. Πρὸς ἀντιμετώπισιν τοιούτων φαινομένων, κρίνεται ὑποχρεωτικὴ ἡ πρόβλεψις διὰ τὴν ὕπαρξιν καταλλήλου χώρου (π.χ. γραφεῖον, χῶρος εἰς τό
πνευματικὸν κέντρον κ.τ.ὅ.) μὲ ἐπαρκῆ ἐξαερισμόν, ὅπου θὰ ὑπάρχουν προστατευτικὰ καλύμματα προσώπου, χαρτομανδήλια, εἰδικὸν ἀπορριμματοδοχεῖον διὰ τὴν ἀπόρριψιν ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ καί ἀντισηπτικὸν διάλυμα χειρῶν.

3) Ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἐνημερώσεως καὶ καλῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν πιστῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς πιστῆς ἐφαμογῆς τῶν προβλεπομένων ὑγειονομικῶν μέτρων, τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Συμβούλια ὑποχρεοῦνται ὅπως μεριμνήσουν, ὥστε νὰ ἀναρτηθοῦν εἰς τοὺς πίνακας ἀνακοινώσεων τῶν ἱερῶν Ναῶν ἢ καὶ εἰς τὰς ὑφισταμένας ἱστοσελίδας των: α) ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν πιστῶν, οἵτινες δύνανται νὰ παρευρίσκωνται ταὐτοχρόνως ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, συμφώνως πρὸς τὰς ἀνωτέρω ὑγιειονομικὰς ὑποδείξεις β) τὸ ὡράριον τελέσεως τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, καὶ γ) τὸ ὡράριον κατὰ τὸ ὁποῖον ὁ ἱερὸς Ναὸς θὰ παραμένῃ ἀνοικτὸς διὰ τὴν προσέλευσιν τῶν πιστῶν.

4) Τὰ ὄργανα διοικήσεως (ἐπίτροποι), τὸ προσωπικὸ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ (νεωκόροι) καὶ οἱ ἐθελοντὲς (ἱερόπαιδες κλπ.) θὰ φέρωσι ὑποχρεωτικῶς τά ὑπὸ τοῦ νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (προσωπίδα, χειρόκτια [γάντια] κλπ.). Ἐξαιροῦνται μόνον οἱ θρησκευτικοὶ λειτουργοὶ καὶ οἱ ἱεροψάλτες καὶ αὐτοὶ μόνον κατὰ τὴν διάρκειαν τελέσεως τῶν
ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἱεροψαλτῶν ἑκάστου χοροῦ δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνει τὸν ἀριθμὸν τῶν τριῶν (3), ἐνῶ εἶναι ἐπιβεβλημένον νὰ τηρεῖται μεταξύ τους ἀπόστασις τριῶν (3) μέτρων.

5) Προτείνεται ἡ χρῆσις διαφορετικῶν θυρῶν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ διὰ τὴν ἀσφαλεστέραν εἴσοδον καί ἔξοδον τῶν πιστῶν. Εἰς τὰς εἰσόδους τῶν ἱερῶν Ναῶν, δέον ὅπως ὑπάρξει μέριμνα διὰ τὴν τοποθέτησιν ἀντισηπτικῶν/ ἀπολυμαντικῶν, διὰ τὴν ὑποχρεωτικὴν δι’ ἅπαντας τοὺς εἰσερχομένους ἀπολύμανσιν τῶν χειρῶν, ὡς καὶ ἡ τοποθέτησις εἰς ἐμφανὲς σημεῖον τοῦ προβλεπομένου ἀναγκαίου ἐξοπλισμοῦ ὑγιεινῆς (χειρόμακτρα, χαρτομανδήλια κλπ.). Ἐπιπροσθέτως, ἀπαιτεῖται ἡ τοποθέτησις εἰδικῶν καλάθων εἰς τὰς ἐξόδους τῶν ἱερῶν Ναῶν διὰ τὴν
ἄμεσον ἀπόρριψιν τοῦ χρησιμοποιηθέντος ἐξοπλισμοῦ ὑγιεινῆς.

6) Ὅπου παρέχεται ἡ δυνατότης διευθετήσεως τοῦ χώρου ἑκάστου ἱεροῦ Ναοῦ ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς παρουσίας τῶν πιστῶν συμφώνως πρὸς τὴν ὡς ἄνω ἀναλογίαν, τοῦ ἑνὸς προσώπου ἀνὰ δεκαπέντε (15) τ.μ. ἐπιφανείας καὶ μὲ ἐλαχίστην ἀπόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, δέον ὅπως διατηρῶνται ἐντὸς τῶν ἱερῶν Ναῶν μόνον τά ἀντιστοιχοῦντα εἰς τοὺς προσερχομένους καθίσματα, τιθέμενα κατὰ τὰς προσηκούσας μεταξύ των ἀποστάσεις. Ἐπὶ τούτῳ προτείνεται ἡ ἀπόσυρσις τῶν περισσευόντων καθισμάτων ἐκτὸς τῶν ἱερῶν Ναῶν.

7) Ὁ φυσικὸς ἐξαερισμὸς τῶν ἱερῶν Ναῶν, ἐνόσῳ παραμένουν ἀνοικτοί, εἶναι ὑποχρεωτικὸς δι΄ ὅσον τὸ δυνατὸν μεγαλύτερον χρονικὸν διάστημα ἐπιτρέπεται τοῦτο ὑπὸ τὰς καιρικὰς συνθῆκας τοῦ χειμῶνος. Εἰς περίπτωσιν χρήσεως τεχνητοῦ κλιματισμοῦ, ἐνδείκνυται ἡ ἐξασφάλισις ταὐτοχρόνου φυσικοῦ ἐξαερισμοῦ τοῦ ἱεροῦ Χώρου ἐκ τῶν θυρῶν καὶ τῶν παραθύρων αὐτοῦ, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς λειτουργίας του.

8) Καθίσταται ἀδήριτος καί ἀπόλυτος ἡ ἀνάγκη τῆς συχνῆς καὶ σχολαστικῆς καθαριότητος τῶν ἱερῶν Ναῶν, ὡς καὶ τῆς τακτικῆς ἀπολυμάνσεως δι᾿ ἀντισηπτικοῦ διαλύματος, τῶν σημείων καὶ τῶν ἐπιφανειῶν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τὰς ὁποίας παρατηρεῖται συχνὴ πρόσβασις τῶν πιστῶν.

9) Κατὰ τὴν προσέλευσιν εἰς τὴν Θείαν Μετάληψιν ἀπαιτεῖται, μὲ εὐθύνη τῶν ἀρμοδίως ἐξουσιοδοτηθέντων πρὸς τοῦτο προσώπων, ὅπως τηρεῖται μετ΄ ἀκριβείας ἡ προβλεπομένη ἀπόστασις τῶν δύο (2) μέτρων μεταξὺ τῶν πιστῶν. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ κατὰ τὴν διανομὴν τοῦ ἀντιδώρου, τοῦ ἄρτου, τῶν κολλύβων καὶ ἄλλων εὐλογιῶν.

10) Συστήνεται διὰ τὰς Ἐνορίας ὅπου ὑπηρετῶσι πλείονες τοῦ ἑνὸς Ἐφημέριοι, ἡ τέλεσις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου ἀφ΄ ἑσπέρας, μετὰ τὴν άκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἡ τέλεσις περισσοτέρων Θείων Λειτουργιῶν κατὰ τὴν ἰδίαν ἡμέραν τῶν Ἑορτῶν, ἐπὶ τῷ τέλει τῆς διευκολύνσεως τῶν πιστῶν καὶ τῆς ἀποφυγῆς δημιουργίας συνωστισμοῦ, ἀπαραιτήτως μὲ ἐνδιάμεσον χρονικὸν διάστημα -μεταξὺ τῶν Λειτουργιῶν- τουλάχιστον ἡμίσεως ὥρας, διὰ τὸν ἐπαρκῆν ἐξαερισμὸν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.

11) Ὅσοι ἐκ τῶν πιστῶν ἀνήκουσιν εἰς ὑγιειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδας (ἡλικιωμένοι, ἀσθενεῖς πάσχοντες ἐξ ἀναπνευστικῶν προβλημάτων ἢ σακχαρώδους διαβήτου ἢ καρδιαγγειακῶν νοσημάτων,
ἀνοσοκατεσταλμένοι), παρακαλοῦνται νὰ ἀποφεύγουν τὴν ἔξοδον ἐκ τῆς οἰκίας αὐτῶν, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγιείας των. Ἐὰν ἐπιθυμοῦν τὴν κατ’ οἶκον ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀναγκῶν των καὶ κυρίως τὴν Θείαν Μετάληψιν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, εἶναι ἐπιβεβλημένον οἱ ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς τῶν Ἐνοριῶν νὰ ἐπιτελοῦν τὸ ἀδιάπτωτον ποιμαντικὸν καθῆκον τῆς διακονίας αὐτῶν.

12) Συνιστᾶται, ἡ μετὰ λιτότητος καί ἁπλότητος τέλεσις τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, συμφώνως πρὸς τὸ ἦθος καὶ τὴν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ μὲ τὴν μεγίστην κατὰ τὸ δυνατὸν συντομίαν, διὰ τὸν προφανῆ λόγον τῆς ἀποφυγῆς ἐπὶ μακρὸν συγχρωτισμοῦ τῶν πιστῶν.

13) Κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Θεοφανείων δὲν θὰ πραγματοποιηθοῦν Λιτανεῖες ἐκτὸς τῶν ἱερῶν Ναῶν καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασμὸς μετὰ τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων θὰ τελεσθοῦν ἐντὸς
αὐτῶν. Πρὸς ἀποφυγὴν δημιουργίας συνωστισμοῦ ἔμπροσθεν τῶν δοχείων ἐξ ὧν λαμβάνουσιν οἱ πιστοὶ τὸν Μεγάλον Ἁγιασμόν, προτείνεται ἡ τοποθέτησις του εἰς φιαλίδια καὶ ἡ διανομή του εἰς τοὺς πιστούς.

14) Ἅπαντα τὰ ἀνωτέρω ἰσχύουν α) δι΄ ἅπαντας τοὺς Καθεδρικούς, Μητροπολιτικούς, Ἐνοριακούς, Προσκυνηματικούς, Κοιμητηριακούς, Ἱδρυματικούς κ.λπ. ἱεροὺς Ναούς, τὰ Μητροπολιτικὰ καὶ Ἐνοριακὰ Παρεκκλήσια καὶ β) διὰ τὰς ἱερὰς Μονὰς καὶ τὰ Ἡσυχαστήρια.

Ὁ ἀριθμὸς πιστῶν, τὸν ὁποῖον ἐπιτρέπεται νὰ δεχθοῦν οἱ ἱεροὶ Ναοὶ τῶν Μονῶν (ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον κατὰ τὴν ὥραν τῶν ἀκολουθιῶν τῆς 25/12, 1/1 καὶ 6/1), χωρὶς νὰ παρέχεται δυνατότης φιλοξενίας ἢ διανυκτερεύσεως) δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπερβαίνῃ τὴν ἀναλογίαν τοῦ ἑνὸς (1) προσώπου ἀνὰ δεκαπέντε (15) τ.μ. καὶ μὲ ἀπόστασιν δύο (2) μέτρων ἀναμεταξύ των, μὲ ἀνώτατον ὅριον προσελεύσεως πιστῶν, ὡς ὁρίζεται ἐκ τοῦ νόμου, τὰ εἴκοσι πέντε (25) πρόσωπα.

15) Ἀπαγορεύεται ἡ προσέλευσις πιστῶν εἰς τὰ Παρεκκλήσια τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται ἐντὸς ἰδιωτικῶν κτημάτων, κτιρίων καὶ ἐπιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιῶν, κέντρων ἐκδηλώσεων, ξενοδοχείων κ.λπ.), διότι, ὡς Ἱδιωτικοὶ Ναοί, εἶναι προωρισμένοι διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἰδιοκτητῶν καὶ τῶν οἰκείων αὐτῶν.

16) Τέλος, παρακαλεῖσθε, ὅπως ἐπιδείξητε ἰδιαιτέραν προσοχὴν εἰς τὴν πιστὴν ἐφαρμογὴν τῶν ὡς κάτωθι ἀναφερομένων σημείων:

• Οἱ ἀνακοινώσεις περὶ τοῦ προγράμματος τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, νὰ εἶναι κατὰ πάντα σύμφωνες μὲ ὅσα προβλέπονται εἰς τὴν ἐπισυναπτομένην Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ Β΄5509/15-12-2020) (βλ. τὸ ὑπ΄ἀριθμ. 3 στοιχεῖον τοῦ παρόντος Ἐγκυκλίου Σημειώματος καὶ τὴν παράγραφον 4 τοῦ ἐπισυναπτομένου εἰς τὴν ΚΥΑ, Παραρτήματος).
• Ὁ μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς προσώπων ποὺ δύνανται νὰ παρευρίσκονται ἐντὸς τῶν Ναῶν, διὰ τὰς ἡμέρας ποὺ ὁ Νόμος ἐπιτρέπει τὴν φυσικὴν παρουσίαν πιστῶν, κατὰ τὴν
διάρκειαν τελέσεως τῶν Ἀκολουθιῶν (25/12, 1/1 καὶ 6/1) ὁρίζεται εἰς τὰ εἴκοσι πέντε (25) πρόσωπα, ἐξαιρουμένου μόνο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὅπου ὁ
μέγιστος ἀριθμὸς παρευρισκομένων πιστῶν ὁρίζεται στὰ πενήντα (50) πρόσωπα.
• Ὀφείλομε ἅπαντες νὰ καταβάλλωμε κάθε δυνατὴν προσπάθειαν, προκειμένου νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ δημιουργία συνωστισμοῦ καὶ ΕΚΤΟΣ τῶν ἱερῶν Ναῶν εἰς τοὺς προαυλείους
χώρους αὐτῶν. Τὸ ζήτημα αὐτό, ἡ ῥύθμισις τοῦ ὁποίου ἀπαιτεῖ τὴν εὔρυθμον συνεργασίαν ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων μερῶν εἰς τὸν ὑψηλότατον βαθμόν, ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα σχετικῶς μὲ τὴν τήρησιν τῶν μέτρων, ἡ ἐνδεχόμενος δε μὴ ἐπαρκὴς ἀντιμετώπισίς του, πέραν τοῦ κινδύνου ἐπιβολῆς προστίμων ποὺ ἐπικρέμμαται, ἐλλοχεύει ἐπιπροσθέτως τὴν πιθανότητα λήψεως αὐστηροτέρων περιοριστικῶν μέτρων διὰ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.
• Διὰ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας (ἐκτὸς τῆς 25/12, 1/1 καὶ 6/1), ἐπιτρέπεται ἡ τέλεσις ἀκολουθιῶν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν χωρὶς τὴν φυσικὴν παρουσίαν ἄλλων προσώπων, παρὰ ΜΟΝΟΝ ὑπὸ τοῦ θρησκευτικοῦ/ῶν Λειτουργοῦ/ῶν καὶ τοῦ ἀναγκαίου βοηθητικοῦ προσωπικοῦ (νεωκόρος, ἱεροψάλτες), ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν ὁποίων δὲν ὑπερβαίνει τοὺς τέσσερεις (4).
• Διὰ τὰς αὐτὰς ἡμέρας, μέχρι τὴν 7η ν Ἰανουαρίου, ἡ ἀτομικὴ προσευχὴ τῶν πιστῶν ἐπιτρέπεται, ἐκτὸς βεβαίως τοῦ χρονικοῦ διαστήματος τελέσεως τῶν, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ἀκολουθιῶν, ὑπὸ τὰς εἰδικοτέρας προϋποθέσεις, α) τῆς βραχείας παραμονῆς ἐντὸς τοῦ Ναοῦ, β) τῆς τηρήσεως τῆς ἀναλογίας τοῦ ἑνὸς (1) προσώπου ἀνὰ δεκαπέντε (15) τ.μ. καὶ γ) τῆς ἀποστάσεως δύο (2) μέτρων ἀναμεταξύ των.
• Συμφώνως πρὸς τὴν παραγραφον 8 τοῦ Παραρτήματος III τῆς ἰσχυούσης ΚΥΑ, «Ἀναστέλλεται ἡ διεξαγωγὴ κάθε εἴδους θρησκευτικῶν τελετῶν (…) ποὺ πραγματοποιοῦνται ἐκτὸς τῶν
χώρων θρησκευτικῆς λατρείας». Ὡς ἐκ τούτου, ἡ εὐλογημένη συνήθεια τοῦ «Φωτίσματος» κατ΄ οἴκον, δὲν δύναται νὰ πραγματοποιηθεῖ.

• Μεγίστη προσοχὴ πρέπει νὰ ἐπιδειχθεῖ καὶ εἰς τυχὸν βιντεοσκοπήσεις, δημοσιευομένας φωτογραφίας καὶ σχετικὰς ἀναρτήσεις εἰς τὰ λεγόμενα μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως,
καταστάσεις ποὺ ἐνέχουν τὸν κίνδυνον ἀνωφέλου ἐκθέσεως, δημιουργίας ἐσφαλμένων ἐντυπώσεων καὶ ζημιογόνων καταστάσεων.

Παρακαλοῦμε ἅπαντας, ὅπως ἐπιδείξητε τὴν μεγίστην ἐπιμέλειαν καὶ φροντίδαν, διὰ τὴν πιστὴν τήρησιν καὶ ἐφαρμογὴν τῶν ἀνωτέρω.
Μέριμνά μας, ἄς εἶναι ἡ ποιμαντική μας διακονία, ἡ παρηγορία τῶν πιστῶν, ἡ ἐνίσχυσις τοῦ δοκιμαζομένου Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, μετὰ πᾶσης ὅμως φρονήσεως, συνέσεως καὶ προσοχῆς, οὕτως ὥστε νὰ ἑορτάσωμε φαιδρῶς – κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπὸ τὰς δεδομένας συνθῆκας- τὰς ἑορτὰς τῆς θείας Ἐπιφανείας, «μηδεμίαν (δε) ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία» (Β΄Κορ. 6,3).

Καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα!
Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.