Την Τετάρτη 29 Αυγούστου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας επί τη μνήμη της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε την καθιερωμένη φασολάδα, η οποία μοιράστηκε σε όλους τους προσκυνητές.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Περίλυπος γενόμενος ὁ βασι­λεύς διά τούς ὅρκους καί τούς συνα­νακειμένους οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν».

Λίγες ἡμέρες πρίν νά κλείσει ὁ λει­τουργικός κύκλος τοῦ ἐκκλη­σια­στικοῦ ἔτους ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἐπιτελεῖ σήμερα τή μνήμη τῆς ἀπο­­τομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου, προ­δρό­μου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Tιμᾶ ἐκεῖνον πού ἑτοίμασε τήν ὁδόν τοῦ Κυρίου, κηρύσσοντας τή μετά­νοια στούς ἀνθρώπους.

Τιμᾶ τόν ἀσκητή πού ὑπῆρξε ὑπόδειγμα κα­θαρότητος βίου καί ἁγιότητος καί γι᾽ αὐτό ἀξιώθηκε νά βαπτίσει τόν Χριστό, ἀγγίζοντας μέ τό χοϊκό χέ­ρι του «τήν ἀκήρατη κορυ­φή τοῦ Δεσπότου», καί νά ἐγκωμιασθεῖ ἀπό τόν Χριστό ὡς «ὁ μείζων ἐν γεν­­νητοῖς γυναικῶν».

Καί σήμερα αὐτός πού ὑπῆρξε «τῶν προφητῶν ἡ σφραγίς» καί «ὁ ἐπί­γειος ἄγγελος», ὅπως τόν ὀνο­μά­ζει ὁ ἱερός ὑμνογράφος, γί­νε­ται «πορνι­κῆς ὀρχήσεως ἔπα­θλον», γί­νεται τό βραβεῖο μιᾶς ἀνόμου ἐπι­θυμίας καί μιᾶς ἀνόμου σχέ­σεως.

Ὁ Ἡρώδης γνωρίζει ὅτι ὁ τίμιος Πρόδρομος εἶναι «ἄν­­δρας δίκαιος καί συνετός», ἀλ­λά ἀναγκάζεται νά ὑποκύψει στήν κακία καί στό μί­σος τῆς Ἡρω­διάδος πού δέν ἀνέ­χεται τήν κρι­τική τοῦ ἁγίου Ἰω­άν­νου γιά τήν ἀθέμιτη σχέση της.

Προτιμᾶ νά μήν ἐκτεθεῖ στά μά­τια τῶν συνδαιτυμόνων του καί νά μήν ἀθετήσει τήν ὑπό­σχεσή του, παρά νά συμμορφωθεῖ στήν ὑπόδειξη τοῦ τιμίου Προδρό­μου.

Προτιμᾶ νά ἀθετήσει τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, παρά νά ἀθετήσει τόν ὅρκο του ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. Προ­τιμᾶ νά ἀποκεφα­λί­σει τόν ἅγιο Ἰω­άννη, γιά νά τόν κάνει νά σιω­πή­σει, παρά νά ἀκού­σει τήν προ­τροπή του καί νά ἀλλάξει τή ζωή του.

Καί νομίζει πώς θανατώνοντάς τον θά παύσει νά τόν ἐλέγχει ἡ ἀλήθεια πού διακηρύσσει ὁ τίμιος Πρόδρομος, θά παύ­σει νά τόν ἐλέγ­­χει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ τόν ὁποῖο καταπάτησε.

«Ὁ Βαπτιστής ἀπετέμνετο, καί ὁ Ἡρώδης ἐταράττετο», ψάλλει ὁ ἱε­ρός ὑμνογράφος. Γιατί ἀκόμη καί ὅταν ἡ ἀλήθεια καί τό δίκαιο δέν ἀκούεται, ὅταν ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ παραβιάζεται καί καταπατεῖται, συ­νεχίζουν νά ὑφίστανται καί νά ἐλέγχουν τούς ἀνθρώπους καί νά τύπτουν τή συνεί­δησή τους.

Αὐτό συνέβη καί στήν περίπτωση τοῦ Ἡρώδου. Μπορεῖ νά διέταξε τόν ἀποκεφαλισμό τοῦ τιμίου Προ­­δρόμου, ἀλλά δέν μπόρεσε νά κάνει τή φωνή του νά σιγήσει. Γιατί ἡ φωνή τοῦ τιμίου Προ­δρό­μου, ἡ φωνή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, ἀκούεται καί ἀπό τήν ἀποτετμη­μέ­νη κεφαλή του καί συνεχίζει νά ἐλέγχει τήν ἁμαρτία καί νά καλεῖ σέ μετάνοια.

Καί δέν καλοῦσε σέ μετάνοια, ἀδελφοί μου, μό­νο τόν Ἡρώδη καί τούς ἀνθρώ­πους τῆς ἐποχῆς του, ἀλλά καλεῖ καί ἐμᾶς.

Μᾶς καλεῖ νά ἐξετάσουμε τή ζωή μας καί νά δοῦμε κατά πόσον εἶναι σύμφωνη μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

Μᾶς καλεῖ νά ἐξετάσουμε κατά πόσον καί ἐμεῖς ζοῦμε ἐφαρ­μό­ζο­ντας τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖες ὑπῆρ­ξαν γιά τόν ἴδιο ἀπα­ρά­βατος κα­νό­νας καί ἀπλανής ὁδη­­γός τῆς ζω­ῆς του.

Μᾶς καλεῖ νά ἐναρμονίσουμε τή ζωή μας μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά ἀποφύγουμε τούς πειρα­σμούς πού ἐλλοχεύουν στήν κα­θημερινότητά μας καί ἐπιδιώκουν νά μᾶς παρασύρουν καί νά μᾶς ἀπο­μακρύνουν ἀπό τόν Θεό.

Μᾶς καλεῖ νά κλείσουμε τά αὐτιά μας στίς σειρῆνες τοῦ κόσμου καί νά συνειδητοποιήσουμε πόσο ἐπι­κίνδυνο εἶναι γιά τήν ψυχή μας καί γιά τή σωτηρία της νά προτι­μοῦμε τήν ἀγάπη τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Μᾶς καλεῖ νά συνειδητοποιή­σου­με πόσο ἀναγκαῖο ἀλλά καί πόσο σωτή, ἀδελφοί μου ριο εἶναι, ἀντί νά ἐμμένουμε στήν ἁμαρτία, στά πάθη, στίς ἀδυ­ναμίες μας καί στίς δεσμεύσεις πού μᾶς δημιουργοῦν, νά προχω­ροῦ­με μέ τόλμη στόν δρόμο τῆς μετανοίας καί νά ζητοῦμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀποφασισμένοι νά ἀλ­λά­­ξουμε τή ζωή μας μέ τή χάρη καί τή βοήθειά του.

Ἀδελφοί μου, τιμώντας σήμερα τόν τίμιο Πρόδρομο, τόν μέγα κή­ρυ­κα τῆς μετανοίας, τόν προστάτη καί ἔφορο τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς τῆς Σκήτης τῆς Βεροίας, ἑνός τό­που ἁγιασμένου ἀπό τά δάκρυα τῆς μετανοίας χιλιάδων πατέρων καί ἀδελφῶν μας, ἄς τόν παρα­κα­λέσουμε νά ὑποδείξει καί σέ μᾶς ὅλα ἐκεῖνα ἀπό τά ὁποῖα χρειά­ζε­ται νά ἀπαλλαγοῦμε προκει­μένου νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό θέ­λη­μα τοῦ Θεοῦ.

Ἄς τόν παρακαλέ­σου­με νά χειραγωγήσει καί μᾶς καί ὁλό­κληρο τόν κόσμο, πού τα­λαι­­πω­ρεῖται ἀπό τά ὀψώνια τῆς ἁμαρ­τίας, στόν δρόμο τῆς μετα­νοί­ας, στόν μόνο ἀσφαλῆ δρόμο πού μπορεῖ νά μᾶς ἀνοίξει τή θύρα τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ καί νά μᾶς ὁδη­γήσει στή σωτηρία.

Ἀκούεται καί σήμερα, ἀδελφοί μου, ἡ φωνή τοῦ τιμίου Προδρόμου, φθάνει νά ἔχουμε τά ὦτα τῆς ψυχῆς μας ἀνεωγμένα γιά νά τήν ἀκούσουμε καί νά συμμορφώσουμε τή ζωή μας σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Τότε πράγματι θά τιμήσουμε τόν τίμιο Πρόδρομο γιά τόν ὁποῖο ἤρθαμε ὅλοι ἐδῶ στήν Ἱερά αὐτή Μονή ἀλλά καί τήν Ἱερά Σκήτη ἀπό τήν ὁποία, ὅπως εἶπα, πέρασαν χιλιάδες πατέρες, καί εἶναι ἡ Μονή ἡ ὁποία τιμᾶ τήν ἐπαρχία μας μέ τόσους ἁγίους, μέ πρῶτο τόν προστάτη της, τόν τίμιο Πρόδρομο, ἀλλά καί ὅλους ἐκείνους τούς μεγάλους ἀσκητές, ἀπό τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, τόν ἅγιο Ἀντώνιο τῆς Βεροίας, τόν ἅγιο Θεοφάνη τῆς Ναούσης καί τόσους ἄλλους ἁγίους, οἱ ὁποῖοι ἐγκαταβίωσαν ἐδῶ, ἐπέρασαν ἀπό ἐδῶ, ἀσκήτευσαν ἐδῶ· καί ὅλοι αὐτοί μᾶς φωνάζουν νά ἀκούσουμε τή φωνή τοῦ Προδρόμου.

Ἀμήν
Πλήθος προσκυνητών στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας


Πλήθος προσκυνητών στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.