Σέ κλῖμα βαθειᾶς συγκινήσεως, ἐτελέσθη τό Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 ἡ Θεία Λειτουργία, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν καί τό ἱερό Μνημόσυνο, ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιστρατήγου καί ἐλευθερωτοῦ τῆς Πατρίδος μας, ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό, Θεοδώρου τοῦ Κολοκοτρώνη μέ τήν συμπλήρωση 180 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του (4 Φεβρουαρίου 1843- 4 Φεβρουαρίου 2023).

Τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ ἱεροῦ Μνημοσύνου προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν γεμάτη παλμό καί συγκίνηση ὁμιλία του, ἀνεφέρθη στά στοιχεῖα πού συνέθεταν τήν μεγάλη καί ἀνεπάληπτη μορφή τοῦ θρυλικοῦ Ἀρχιστρατήγου, τοῦ Γέρου τοῦ Μωρηά, τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καί ταξιδεύοντας νοερά μαζί μέ τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, ἀκολούθησε τούς ἡρωϊκούς δρόμους τοῦ θρυλικοῦ πολεμάρχου, οἱ ὁποῖοι σημαδεύτηκαν ἀπό:

Τήν πίστη του στόν Θεό.
Τήν ἀγάπη του, μέχρι θυσίας γιά τήν Πατρίδα
Τήν ἀνεξικακία καί συγχωρητικότητα
Τήν μηδενική ἀνοχή στούς προδότες τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος, στούς προσκυνημένους δηλαδή.
Tήν ἐπιμονή καί ὑπομονή του γιά τήν νίκη καί τήν ἐλευθερία.
Τήν παρακαταθήκη πού μᾶς ἂφησε καί τήν πνευματική του διαθήκη, ὃπως ἐχαράχθη ἀπό τά ἀνεπανάληπτα λόγια του πρός τούς μαθητάς τοῦ Γυμνασίου τῆς Ἀθήνας, στήν Πνύκα.
Καί κατέληξε μέ τόν ἀκροτελεύτιο λόγο, ἀπό τόν Ἐπικήδειο, στόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τοῦ ἀειμνήστου μεγάλου Ἱεροκήρυκος Κωνσταντίνου Οἰκονόμου, τοῦ ἐξ Οἰκονόμων…

«…Δῶμεν ἀδελφοί τήν χάριν ταύτην. Δεῦτε καί συνάψωμεν τάς ἐγκαρδίους ἡμῶν δεήσεις, εὐχόμενοι πρός τόν Θεόν τοῦ ἐλέους ὑπέρ αὐτοῦ. Ὦ Θεέ τῶν πνευμάτων καί πάσης σαρκός, ὦ γένους θνητοῦ τε καί ἀθανάτου καί πάσης ἀοράτου καί ὁρατῆς φύσεως δημιουργέ, ἥλιε δόξης ἀϊδίου, καί ἀέναε πηγή, τῆς ἀθανασίας, ἐπάκουσον ἡμῶν δεομένων σου καί ἀνάπαυσον τήν ψυχήν τοῦ δούλου σου Θεοδώρου, ἐν τόπῳ φωτεινῷ ἐν χώρᾳ ζώντων, ἐν ταῖς σκηναῖς τῶν δικαίων, παριδών τάς ἁμαρτίας αὐτοῦ. Πολλά ἐκοπίασεν ὑπέρ τῆς Ἁγίας σου πίστεως, πολλά τήν Ἐκκλησίαν ἠγάπησε καί πάντοτε πιστῶς ἐπεκαλεῖτο τό πανάγιόν Σου Ὄνομα. Ἅφες αὐτῷ Κύριε πάσας τάς ἀνομίας, ὁ τήν πίστιν ἀποδεξάμενος τοῦ ἑκατοντάρχου καί πᾶσι τοῖς χρεωφειλέταις τοῦ δανείου τῶν πολλῶν τοῦ θείου σου νόμου παραβάσεων χαριζόμενος. Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ τούς δικαίους ἀγαπῶν καί τούς ἁμαρτωλούς ἐλεῶν, τό ἔλεός σου ἐπικαλούμεθα΄ πρός σέ οἱ Λειτουργοί σου, πρός σέ πᾶς ὁ Λαός σου, πρός σέ μετά πίστεως ἐκβοῶμεν, ὁ Θεός συγχωρήσαις αὐτῶ, ὁ Θεός συγχωρήσαις αὐτῶ, ὁ Θεός συγχωρήσαις αὐτῶ.
Καί σεῖς θάλασσαι καί νῆσοι καί ὄρη καί κοιλάδες καί φρούρια καί πολυυημνήτων μαχῶν παλαίστραι ἀντιβοᾶται εἰς αἰῶνας τό ὄνομά του.
Σύ δέ ἀοίδιμε Κολοκοτρώνη, τῆς ἀπολυτρώσεώς μας γενναῖε πρωταγωνιστά, ἀλυποτάτην αἰώνιον καί μακαρίαν εὐφραίνου εὐφροσύνην».

Αἰωνία σου ἡ μνήμη.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.