Σήμερον, ἡμέραν Πέμπτην, 28ην Ἰουνίου/ 11ην Ἰουλίου, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ΄, ἐσυνωδεύθη ὑπό Πατριαρχῶν καί Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων εἰς προσευχήν, ἡ ὁποία ἀνεπέμφθη εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ τῆς Παλαιᾶς Πόλεως, προκειμένου νά ἐνημερώσῃ περί τῶν κινδύνων τῶν πρερχομένων ἐκ ριζοσπαστικῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι διακυβεύουν τήν ἀκεραιότητα καί τόν χαρακτῆρα τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας τῶν Ἱεροσολύμων καί ἐπαπειλοῦν τήν πρόσβασιν τῶν προσκυνητῶν εἰς τά ἅγια Προσκυνήματα καί εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ὑπεγραμμίσθη ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά τηρῆται σιωπή, ἐνῷ ἀπειλεῖται ἡ πρόσβασις πρός τά ἅγια Προσκυνήματα καί ἐνῷ ἡ ἐλπίς διά μόνιμον εἰρήνην σβήνει.

Οἱ Ἀρχηγοί τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων ἀνεκοίνωσαν περαιτέρω ὅτι θά ὀργανώσουν “Διεθνῆ Ἡμέραν Προσευχῆς διά τήν Χριστιανικήν Κοινότητα καί τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν τῶν Ἱεροσολύμων” καί ἐζήτησαν ἀπό τούς χριστιανούς ἀνά τόν κόσμον νά παρακολουθήσουν τό γεγονός τοῦτο εἰς τήν Ἱερουσαλήμ τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2019.

Διαρκούσης τῆς προσευχῆς ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος παρέδωσε τά κάτωθι σχόλια:
” Ἱστάμεθα ἐδῶ, εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ, εἰς τήν καρδιάν τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας. Εὑρισκόμεθα ἐδῶ, διά νά προσευχηθῶμεν διά τήν ἀγαπημένην μας πόλιν. Ἱστάμεθα ὡς οἱ Ἀπόστολοι πιστοί εἰς τόν Χριστόν εἰς τόν τόπον τοῦ πάθους Του.

Ἱστάμεθα μαζί μέ τά ἑκατομμύρια τῶν προσκυνητῶν πάσης φυλῆς καί γλώσσης, οἱ ὁποῖοι ἐπισκέπτονται καί εὐλογοῦν αὐτήν τήν Ἁγίαν Πόλιν. Ἱστάμεθα μαζί μέ τούς ἐνοικιαστάς τῶν ἰδιοκτησιῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἐπί μακρόν εἶχον ἀνοικτήν τήν θύραν των διά τούς ἐπισκέπτας καί τούς ἀνθρώπους προσευχῆς μακρόθεν καί ἐγγύθεν.

Ἐκ βάθους ψυχῆς εὐχαριστοῦμεν τούς ἀδελφούς μας Ἀρχηγούς τῶν Ἐκκλησιῶν διά τήν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς τό γεγονός τοῦτο καί τήν συμπαράστασιν αὐτῶν. Ὅλοι ὁμοῦ συμμεριζόμεθα τάς κοινάς μας πεποιθήσεις, τήν κοινήν μας ἀνθρωπίνην φύσιν καί τόν κοινόν μας ἀνθρώπινον προορισμόν, εἰδικώτερον ὅσον ἀφορᾷ τά θέματα αὐτά καί γενικώτερον ὅσον ἀφορᾷ τάς Κοινότητας μας.

Ὡς μία Κοινότης συνδιαλλαγῆς ἀρνούμεθα νά ἐπιτρέψωμεν εἰς ἐξτρεμιστικάς ὁμάδας νά διαλύσουν τήν ἀκεραιότητα καί τόν χαρακτῆρα τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας τῶν Ἱεροσολύμων. Δέν δυνάμεθα νά σιωπήσωμεν, ἐνῷ ἡ πρόσβασις μας πρός τά ἅγια Προσκυνήματά μας ἐπαπειλεῖται καί ἡ ἐλπίς διά μόνιμον εἰρήνην μειώνεται. Δέν θά παραμείνωμεν σιωπῶντες.

Ὡς μία Κοινότης δικαιοσύνης ἀπαιτοῦμεν νἀ τηρηθῇ ὁ κανών τοῦ νόμου καί ἱστάμεθα ἡνωμένοι ἐναντίον πάσης ἀποπείρας καταλήψεως τῶν ἰδιοκτησιῶν τῆς Ἐκκλησίας διά παρανόμων μέτρων ἤ ἀναγκαστικῆς ἐκκενώσεως ἀθώων ἐνοικιαστῶν. Προειδοποιοῦμεν ἐναντίον πάσης τοιαύτης ἀποπείρας ὅτι δέν θά φοβηθῶμεν νά χρησιμοποιήσωμεν ὅλα τά νόμιμα μέτρα, διά νά ἀντικρούσωμεν καί νά ἀποκλείσωμεν τοῦτο νά συμβῇ. Παραμένομεν ἔνθερμοι φρουροί τοῦ Καθεστῶτος status quo καί διαβεβαιοῦμεν ὅτι οἱ ἄνθρωποι ὅλων τῶν θρησκευμάτων ἠμποροῦν νά ἀκμάσουν καί νά ἀνθήσουν ἐντός τῶν τειχῶν τῆς πόλεως αὐτῆς.

Προσευχόμεθα διά τήν εἰρήνην τῆς Ἱερουσαλήμ. Σήμερον ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρός τούς χριστιανούς ὁπουδήποτε γῆς νά ἑνωθοῦν μαζί μας εἰς προσευχήν καί καλοῦμεν τούς ἀδελφούς καί τάς ἀδελφάς ἡμῶν νά συναχθοῦν τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2019 διά μίαν Διεθνῆ Ἡμέραν Προσευχῆς διά τήν Χριστιανικήν Κοινότητα καί τήνΧριστιανικήν Συνοικίαν τῶν Ἱεροσολύμων. Προσβλέπομεν νά ὑποδεχθῶμεν Χριστιανούς ἡγέτας καί προσκυνητάς ἀπό ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου καθώς συνεχίζομεν νά ἀγωνιζώμεθα νά διατηρήσωμεν καί προστατεύσωμεν τήν Χριστιανικήν Κοινότητα εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Μετά τοῦ Βασιλέως Δαβίδ, τοῦ μεγάλου κυβερνήτου, προσευχόμεθα διά τήν θείαν εἰρήνην καί τήν ἀσφάλειαν ἐντός τούτων τῶν τειχῶν (Ψαλμ. 122, 6- 7).

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.