Αναφέρει το Πατριαρχείο:

Τήν Δευτέραν, 29ην Αὐγούστου/ 11ην Σεπτεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς κάρας τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως εἰς μικράν ἀπόστασιν νοτιοδυτικῶς, εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Κατά τήν πένθιμον ταύτην ἑορτήν ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ μνήμην τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Ἡρώδης ὁ τετράρχης ἀπέστειλε στρατιώτην καί ἀπέκοψε τήν κεφαλήν τοῦ ἐν φυλακῇ κρατουμένου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, ἐπειδή ἠλέγχετο ὑπ᾽ αὐτοῦ, διότι συνῆψε παράνομον σχέσιν μετά τῆς Ἡρωδιάδος, τῆς γυναικός τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Φιλίππου. Ὁ Ἡρώδης ἐτέλη συμπόσιον ἐπί τοῖς γενεθλίοις αὐτοῦ, εἰς τό ὁποῖον εἶχε καλέσει ἄρχοντας καί μεγιστᾶνας.

Εἰς τοῦτο ἐχόρευσεν ἡ Σαλώμη, κόρη τῆς Ἡρωδιάδος, ἥτις ἤρεσεν τῷ Ἡρώδῃ, διό καί ὑπεσχέθη αὐτῇ ὅτι θά δώσῃ αὐτῇ πᾶν ὅ,τι ζητήσει, ἄχρι ἡμίσεως τοῦ βασιλείου αὐτοῦ. Ἡ Σαλώμη συμβουλευσαμένη τήν μητέρα αὐτῆς, έζήτησε τήν κεφαλήν Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ ἐπί πίνακι.

Ὁ Ἡρώδης ἐλυπήθη, διότι ἐσέβετο τόν Ἰωάννην, ἐνετράπη ὅμως διά τόν ὅρκον καί τούς συνανακειμένους καί ἀπέστειλε τόν σπεκουλάτορα καί ἀπέκοψε τήν τιμίαν κάραν τοῦ Προδρόμου καί ἔδωκεν εἰς τήν Σαλώμην, ἡ ὁποία ἔφερε αὐτήν ὡς ὀψώνιον εἰς τό συμπόσιον. (Ματθ. 14, 1-12).

Πρός τιμήν τοῦ τιμίου Προδρόμου ἐτελέσθη εἰς τήν ἐν λόγῳ Ἱεράν Μονήν Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἱερομονάχων καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ λαμπαδαρίου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν, Ἑλλήνων τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας καί Ἀραβοφώνων τῆς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί προσεκύνησε.

Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη νηστησίμως ὁ λίαν καλῶς συντηρῶν καί ἀνακαινίζων τόν ἀρχαῖον Ναόν τῆς Μονῆς καί αὐτήν τήν Μονήν ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Εορτή Τίμιας Κάρας Τιμίου Προδρόμου Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Εορτή Τίμιας Κάρας Τιμίου Προδρόμου Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Εορτή Τίμιας Κάρας Τιμίου Προδρόμου Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Εορτή Τίμιας Κάρας Τιμίου Προδρόμου Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Εορτή Τίμιας Κάρας Τιμίου Προδρόμου Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Εορτή Τίμιας Κάρας Τιμίου Προδρόμου Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Εορτή Τίμιας Κάρας Τιμίου Προδρόμου Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Εορτή Τίμιας Κάρας Τιμίου Προδρόμου Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Εορτή Τίμιας Κάρας Τιμίου Προδρόμου Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Εορτή Τίμιας Κάρας Τιμίου Προδρόμου

 

 

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.