Ἰδού σήμερον «Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί Πάσχα, Κυρίου Πάσχα». Ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ «μετά τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι», ἔγινε πραγματικότητα. «Ἠγέρθη ὁ Κύριος, καθώς εἶπε» (Ματθ. 28, 6). Ὁ Ἐσταυρωμένος «ἐξηγέρθη τοῦ τάφου, ὡς ὁ ὑπνῶν» θανατώσας τόν θάνατον. Ὁ Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καί ἡ Ἀνάστασή Του εἶναι ἡ θεμελιώδης ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας, τό μέγιστο θαῦμα, πού ἐπισφραγίζει καί δικαιώνει ὅλο τό ἔργο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Χωρίς δέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν θά ὑπῆρχε τίποτα. Λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος: «Εἰ Χριστός οὐκ ἐγήγερται κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ πίστις ἡμῶν» (Α' Κορ. 15, 14).

Ἔτσι ὁ Χριστός μέ τόν θρίαμβό Του αὐτό, μᾶς χάρισε πλούσιες καί μεγάλες δωρεές.

Μᾶς εὐεργέτησε μέ τό ἅγιο Φῶς Του, γιατί μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ διελύθη τό σκότος τῆς ἁμαρτίας. Ὁ Φωτοδότης Κύριος, «αὖθις ἐκ τοῦ τάφου ὡραῖος Δικαιοσύνης ἡμῖν ἔλαμψεν ἥλιος». Ὅλα τώρα εἶναι λουσμένα στό φῶς. «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια». Καί ὅλα μᾶς προσκαλοῦν: «Δεῦτε λάβετε φῶς». Γι’ αὐτό καί ἡ βιοτή μας καθίσταται πλέον μέ τήν ἐλεύθερη διάθεσή μας φωτεινή καί λαμπροφόρος καί ἐν Χριστῷ.

Ἄλλη μεγάλη δωρεά Του εἶναι ἡ χαρά. «Χαίρετε», ὅπως λέγει τό Εὐαγγέλιο, ἦταν ἡ πρώτη λέξη, τήν ὁποία ἄκουσαν ἀπό τό ἀψευδές στόμα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, οἱ Μυροφόρες. Ἀλλά καί οἱ μαθητές ἐκεῖ, στό ὑπερῶον τῆς Ἱερουσαλήμ «ἐχάρησαν ἰδόντες τόν Κύριον» (Ἰω. κ’ 20). Ὁ Ἀναστάς Κύριος, λοιπόν, μᾶς δίνει τήν πραγματική χαρά στίς καρδιές μας, ὅταν εἴμεθα καί ἐμεῖς ἑνωμένοι μαζί Του.

Ἔπειτα, ὅταν φοβήθηκαν οἱ συνηγμένοι μαθητές τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν ἐμφάνισή Του, ὁ Ἀναστάς Κύριος, τούς καθησύχασε λέγοντάς τους: «Εἰρήνη ὑμῖν». Σᾶς δίνω τήν εἰρήνη τήν ἀληθινή, τήν δική μου, καί ὄχι τήν ἐπιφανειακή τοῦ ματαίου τούτου κόσμου. Σᾶς προσφέρω μᾶς λέγει ὁ Χριστός τήν εἰρήνη πού διώχνει τήν ἔχθρα, τήν μελαγχολία, τήν ταραχή. «Μή λοιπόν, ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδέ δειλιάτω» (Ἰω. ιδ’, 27). «Ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» (Ἰω. ιστ’, 33). Ὁ Χριστός δίνει τήν οὐράνια εἰρήνη, πού τόσο ἀνάγκη τήν ἐπιζητοῦμε σήμερα μέ τίς ἀκοές πολέμων.

Δωρεά ἀνεκτίμητη εἶναι καί ἡ ζωή πού μᾶς χάρισε. Ψάλλουμε πολύ χαρακτηριστικά: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ἅδου τήν καθαίρεσιν». Ὁ Χριστός κατανίκησε τόν Ἅδη, τόν θάνατο. Εἶναι θριαμβευτής τοῦ Ἅδου, καθ’ ὅτι ἐξῆλθε ἀπό τό «καινόν μνημεῖον» καί ἐλευθέρωσε τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν δουλεία καί αἰχμαλωσία τοῦ θανάτου. «Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; ποῦ σου ἅδη, τό νῖκος. Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι… Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος», ἀναφωνεῖ ὁ Ἱερός Χρυσόστομος. Ὁ Χριστός εἶναι ζωή καί ἡ ἀνάστασις καί οὕτω «ὥσπερ ἐν τῷ Ἀδάμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτω καί ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται», θά γράψει ὁ Ἀπ. Παῦλος (Α’ Κορ. ιε’, 22). Λοιπόν καί ἐμεῖς θά ἀναστηθοῦμε καί θά ζήσουμε αἰωνίως.

Καί ἀκόμη, μεγάλη δωρεά εἶναι ἡ Ἐκκλησία Του. Ὁ Ἀναστάς Κύριος εἶναι πάντοτε «μεθ’ ἡμῶν» διά τῆς Ἐκκλησίας Του, ὡς ὁ Καλός Ποιμήν, ὁ δούς τήν ψυχήν Αὐτοῦ ὑπέρ τῶν προβάτων καί ὁ Ὁποῖος ἐπιζεῖ ἐν τῷ προσώπῳ τῶν διαδόχων τῶν Ἀποστόλων καί διά τῶν ἱερῶν Μυστηρίων. Εἶναι παρών στήν Ἐκκλησία Του, διά τοῦ Πνεύματος τῆς Ἀληθείας καί τῆς δυνάμεως, τό ὁποῖο ἀδιαλείπτως τήν ἐνισχύει καί τήν προασπίζει.

Μή λησμονοῦμε, συνεπῶς, ὅτι γίναμε «υἱοί τοῦ Θεοῦ» διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, ὡς μᾶς βεβαιοῖ ὁ Χριστός, λέγων, «υἱοί ἐστέ, τῆς ἀναστάσεως υἱοί ὄντες (Λουκ. 20, 39), ἀρκεῖ νά κρατήσουμε τήν πίστη μας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἑορτάζουμε τό Ἅγιον Πάσχα.

Ἑορτάζουμε Χριστοῦ τήν Ἀνάστασιν.

Δοξολογήσατε καί εὐχαριστήσατε τόν Ἀναστάντα Κύριον μας γιά τίς ἀνεκτίμητες δωρεές καί εὐεργεσίες Του. Πανηγυρίσατε μ’ ὅλη σας τήν ψυχή τό: «Χριστός Ἀνέστη – Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.