Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἡ Μητρόπολις τῶν ἑορτῶν κατά τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν ἀρχαιοτάτην παράδοσιν αὐτοῦ εἰς Βηθλεέμ καί εἰς τόν τόπον τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως Αὐτοῦ.

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 24ης Δεκεμβρίου 2019/ 6ης Ἰανουαρίου 2020, παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, ἐξεκίνησεν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Πατριαρχική Ἁγιοταφιτική συνοδεία καί ἀφιχθεῖσα εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἐπεβιβάσθη ὀχημάτων, δι’ ὧν ἔφθασεν εἰς τήν μεταξύ Ἱερουσαλήμ καί Βηθλεέμ κειμένην Ἱεράν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ.

Ἐνταῦθα ἐγένετο ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου Παϊσίου, ὑπό τῶν Ἰσραηλινῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τῆς Πολιτικῆς Διοικήσεως / Political Civil Administration τῆς περιοχῆς Βηθλεέμ καί Χεβρῶνος, ὑπό τῶν ἐκπροσώπων τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς καί ὑπό τῶν ἐκπροσώπων τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Βηθλεέμ, Χωρίου τῶν Ποιμένων καί Μπετζάλλας.

Μετά τήν προσκύνησιν εἰς τόν Ναόν τῆς Μονῆς, τήν δέησιν καί τήν δεξίωσιν εἰς τό ἡγουμενεῖον, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνεχώρησεν τῇ προπορευτικῇ συνοδείᾳ πέντε Ἰσραηλινῶν ἱππέων ἕως τοῦ στρατιωτικοῦ ἐλέγχου τοῦ Τάφου τῆς Ραχήλ.

Ἐντεῦθεν, τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν παρέλαβον τιμητικῶς Παλαιστίνιοι μοτοσυκλετισταί, ἐν ᾧ δεξιά καί ἀριστερά τῆς ὁδοῦ πιστοί, γέροντες νέοι, παιδιά καί βρέφη ἀνέμεναν ζητοῦντες τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου. Ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀφίχθη εἰς τήν αὐλήν τῆς πλατείας τῆς Βηθλεέμ, ἐδέχθη καλωσορισμόν παρά τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου,τῶν Δημαρχιακῶν καί Νομαρχιακῶν ἐκπροσώπων τῆς πόλεως, ὑπό τῶν ἐνδεδυμένων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί τοῦ ἐγγάμου Ἀραβοφώνου κλήρου καί ὑπό πλήθους λαοῦ, ὑποδεχομένου ἐν εὐφροσύνῃ καί ἀλαλαγμῷ καί ἐν ψαλμῳδίᾳ τῶν Ἱεροψαλτῶν, τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου δεξιά ἑλληνιστί καί τῆς χορῳδίας ὑπό τόν κ. Σαμούρ Λῶρενς ἀραβιστί ἀριστερά τοῦ τροπαρίου: «Ἡ Γέννησίς σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν» ἔφθασαν εἰς τήν ταπεινήν καί ἀπέριττον θύραν τῆς Βασιλικῆς.

Εἰσελθόντες εἰς τήν Βασιλικήν ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τοῦ Ἕλληνος Γενικοῦ Προξένου δεξιά καί τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως ἀριστερά καί διῆλθον διά μέσου τῆς Βασιλικῆς, ὅπερ μοναδικόν δικαίωμα τῶν Ἑλληνορθοδόξων, καί ἀνελθοῦσα εἰς τόν χῶρον πρό τοῦ εἰκονοστασίου, ἐστράφη δεξιά καί διά τοῦ παρεκκλησίου τοῦ ἁγίου Νικολάου κατῆλθεν εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον καί προσεκύνησεν.

Ἅμα τῇ ἀνόδῳ ἐκ τῆς βορείου πύλης τοῦ Σπηλαίου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἀνεγνώσθησαν εἰς τό Καθολικόν αἱ Ὧραι μετά τοῦ θυμιάματος αὐτῶν καί ἠκολούθησεν ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀπολυθεῖσα συφώνως τῷ καθεστῶτι τήν 3.30 μ.μ. ὥραν.

Ἠκολούθησεν ἡ ἀπό τῆς Πύλης τοῦ Βαπτιστηρίου ἄνοδος εἰς τό μοναστήριον καί ἑόρτιος νηστήσιμος τράπεζα.

Τό ἑσπέρας, περί ὥραν 6.00 μ.μ. ὁ Μακαριώτατος τῆ φιλοξενίᾳ τοῦ ἀνακαινιστοῦ τῆς Μονῆς Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου παρέθεσε δεξίωσιν τῷ Προέδρῳ τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Μαχμούντ Ἀμπάς Ἀμποῦ – Μάζεν, τῷ ἐξοχωτάτῳ Ὑπουργῷ κ. Σάμη Νταούντ, ἐκπροσώπῳ τοῦ Μεγαλειοτάτου βασιλέως τῆς Ἰορδανίας Abdullah II καί ὑπευθύνου τοῦ προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος διά τά Προσκυνήματα Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων, τῷ ἐξοχωτάτῳ Πρωθυπουργῷ τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας Dr. Mοhammad Shtayyeh, τῷ Dr. Ramzi Khouri Ὑπουργῷ τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους καί Προέδρῳ τῆς Ἀνωτάτης Προεδρικῆς Ἐπιτροπῆς διά τάς ἐκκλησιαστικάς ὑποθέσεις καί πολλοῖς ἄλλοις ἐπισήμοις καί διπλωμάταις.

Ὁμοῦ μετά τῶν θερμοτάτων εὐχῶν δι’ εὐλογημένα Χριστούγεννα καί Νέον Ἔτος 2020, ὁ Μακαριώτατος διεβεβαίωσεν αὐτούς ὅτι, ἐπιπροσθέτως τῷ ἐνεργῷ ρόλῳ τοῦ Πατριαρχείου καί ταῖς προπαθείαις αὐτοῦ, ἵνα ἐξέλθῃ ἡ φωνή καί τό μήνυμα τῆς Ἱερουσαλήμ εἰς τήν Οἰκουμένην, τό Rum Orthodox Πατριαρχεῖον τῶν Ἱεροσολύμων ἐπεκτείνει τήν δρᾶσιν αὐτοῦ και εἰς διεθνῆ ἐπίπεδον. Ὁ Μακαριώτατος ἐπεσήμανεν ὅτι θά πρέπῃ νά μᾶς ἀπασχολήσῃ τό γεγονός ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων δηλοῖ τήν δύναμιν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ὡς καί ἡ ἀδυναμία ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων ἀσθενεῖ τήν πίστιν αὐτῶν.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.