Την Πέμπτη 2 Αυγούστου το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου και κήρυξε το θείο λόγο στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Χρυσοπλοκώτατε πύργε, καί δωδεκάτειχε πόλις, ἡλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα τοῦ Βασιλέως, ἀκα­τανόητον θαῦμα, πῶς γαλου­χεῖς τόν Δεσπό­την».
Στό ἱερό αὐτό κατοικητήριο τῆς Παναγίας Παρθένου, στό θρονί τῆς Παναγίας τοῦ Πόντου, στήν κα­θέδρα τῆς ἱστορικῆς καί θαυμα­τουρ­γοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ, συγκεντρωθήκαμε καί ἀπόψε γιά νά ὑμνήσουμε τήν «καθέδρα τοῦ Βασιλέως» Χριστοῦ· γιά νά ὑμνήσουμε τόν χρυσοπλο­κώτατο πύργο πού μᾶς χάρισε ἡ ἀγάπη τοῦ Υἱοῦ της, ὥστε νά εἶναι τό φυλακτήριο καί τό καταφύγιό μας· γιά νά θαυμάσουμε τό «ἀκα­τανόητον θαῦμα» πού ἐνσαρκώνει ἡ Παναγία μητέρα μας.

Ὄχι μόνο αὐτό, ἀδελφοί μου, πού ἀναφέρει ὁ ἱερός ποιητής τοῦ ἐξαποστει­λα­ρίου πού μόλις ψάλαμε, πῶς, δη­λαδή, ἄνθρωπος αὐτή, τρέφει μέ τό μητρικό της γάλα τόν τρέ­φο­ντα τά σύμπαντα Δεσπότη καί Κύριο τοῦ κόσμου, ἀλλά καί ὅλα τά ἄλλα, τά ἀπειράριθμα θαύματα πού σχετίζονται μέ τή χάρη της, καί κυρίως τό μέγα θαῦμα τῆς πα­ρουσίας της στόν κόσμο, τῆς πα­ρουσίας της στή ζωή τῶν τέκνων της πού ἐπικαλοῦνται τό πανίερο ὄνομά της καί προσφεύγουν στή χάρη της.

Γιατί, ἀδελφοί μου, αὐτό τό θαῦ­μα τῆς διαρκοῦς παρουσίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν κόσμο, τόν ὁποῖο καί «ἐν τῇ Κοιμήσει» αὐ­τῆς «οὐ κατέλιπε», εἶναι αὐτό πού μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς συγκλο­νίζει. Γιατί ἡ Παναγία μας εἶναι ὄντως δίπλα μας, δίπλα στά παιδιά της, σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας. Εἶναι δίπλα μας στίς ὧρες τῆς χα­ρᾶς καί τῆς δοκιμασίας. Εἶναι δίπλα μας στίς ὧρες τῆς ἀσθενείας καί τῆς ὀδύνης. Εἶναι δίπλα μας ἀκόμη καί στίς ὧρες τῆς συμφορᾶς καί τῆς καταστροφῆς, καί ἁπλώνει προστατευτικά τό χέρι της γιά νά μᾶς προφυλάξει, γιά νά μᾶς στηρί­ξει, γιά νά μᾶς παρηγορήσει, γιά νά μᾶς σφογγίσει τά δάκρυα καί νά μᾶς δώσει τή δύναμη νά συνε­χίσουμε.

Ποιός δέν τήν ἔχει αἰσθανθεῖ δί­πλα του; Ποιός δέν τήν ἔχει νιώσει βοηθό καί συμπαραστάτη του; Ποι­ός δέν καταφύγει στή χάρη της ζη­τώντας τήν προστασία της καί ἐκ­φράζοντας τήν εὐγνωμοσύνη του γιά τίς δωρεές της;
Γιά αἰῶνες οἱ πατέρες μας ἀνη­φό­ριζαν στό μοναστήρι της, στό ὄρος Μελᾶ, καί εἶχαν συνδέσει τή ζωή τους καί τήν ἱστορία τους μέ τό ἱερό κατοικητήριό της, ὅπου μέ τή δική της θέληση εἶχε φθάσει μέ θαυμαστό τρόπο ἡ ἱερή της εἰκόνα, ἔργο κατά τήν παράδοση τοῦ εὐ­αγ­γελιστοῦ Λουκᾶ, ἀπό τήν Ἀθή­να, γιά νά ἀποτελεῖ τόν χρυσοπλο­κώ­τατο πύργο πού θά προστάτευε τούς ἀκρίτες τοῦ Πόντου.

Γιά αἰῶνες τιμοῦσαν τήν Παν­α­γία καί τή σεβάσμια εἰκόνα της στό μοναστήρι της στήν Τραπε­ζού­ντα, καί ἡ Παναγία τούς ἀντα­πέ­διδε τόν σεβασμό καί τήν τιμή τους μέ τήν ἀγάπη καί τή στορ­γή της.
Καί ὅταν οἱ συνθῆκες μεταβλή­θη­καν τραγικά καί ὀδυνηρά γιά τόν Ποντιακό Ἑλληνισμό, ὅταν ἀνα­γκάσθηκαν νά ξερριζωθοῦν ἀπό τόν τόπο τους καί νά ἔρθουν πρόσφυγες στήν Ἑλλάδα, δέν θέ­λησαν νά ἀφήσουν πίσω τους τήν Παναγία μητέρα τους. Θέλησαν νά τήν ἔχουν κοντά τους, προστά­τιδα καί συνοδοιπόρο στή νέα ζωή τους.

Καί ἡ Παναγία μας ἀνταπο­κρίθηκε στήν ἀγάπη τους καί πραγματο­ποί­ησε τήν ἐπιθυμία τους.
Ἦλθε καί ἐγκαταστάθηκε ἐδῶ, στίς πλαγιές τοῦ Βερμίου, ὅπου τά εὐσεβῆ τέκνα της τῆς ἑτοίμασαν τή νέα καθέδρα της, τό νέο κα­τοι­κητήριό της, γιά νά διατηροῦνται στούς αἰῶνες ἄσβυστες οἱ μνῆμες, ἡ ἱστορία καί οἱ παραδόσεις τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, γιά νά δια­τηρεῖται ἀνεξίτηλη ἡ εὐσέβεια τῶν Ποντίων πρός τήν Παναγία μητέρα τους. Γι᾽αὐτό ἐργάζονται, γι᾽αὐτό κοπιάζουν καί τό Συμβούλιο τοῦ Σωματείου ἀλλά καί τό Συμβούλιο τοῦ Προσκυνήματος, γιά νά δώσουν τή δυνατότητα σέ ὅλους τούς προσκυνητές ἀλλά καί σέ ὅλους ἐκείνους πού ἔχουν τή ρίζα τους στά ἁγιασμένα χώματα τοῦ Πόντου, νά χαίρονται αὐτή τή σχέση καί τήν ἐπικοινωνία μέ τήν παράδοση καί μέ τήν Παναγία μας.

Ἦλθε ὅμως ἡ Παναγία μας ἐδῶ γιά νά προσφέρει καί πάλι στούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ποντίους ἕνα σημεῖο ἀναφορᾶς, ὅπως ἦταν γιά αἰῶνες τό μοναστήρι της στόν Πόντο· γιά νά προσφέρει στούς Ποντίους καί τούς φιλοποντίους τήν ἀνοικτή μητρική ἀγκαλιά της καί νά δέχεται τόν ἀσπασμό τῆς ἀγάπης καί τοῦ σεβασμοῦ τους καί νά ἀνταποδίδει τή χάρη καί τήν εὐλογία της σέ ὅσους προστρέχουν μέ πίστη καί ἐμπιστοσύνη στή δύ­ναμή της καί νά ἀκούει μέ κατα­νόηση καί συμπάθεια ὅλα τά αἰτή­ματά τους, μεριμνώντας γιά τήν ἐκπλήρωσή τους.

Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς καί θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Πανα­γίας τῆς Σουμελᾶ ψάλαμε καί ἐμεῖς ἀπόψε τόν Παρακλητικό της κανόνα καί τήν παρακαλέσαμε γιά ὅ,τι ἀπασχολεῖ τόν καθένα μας ἀλλά καί γιά ὅ,τι ἀπασχολεῖ καί πονᾶ τόν Ἑλληνισμό. Τήν παρα­κα­λέ­σαμε γιά τούς ἀδελφούς μας Ποντίους σέ ὅλο τόν κόσμο, πού ἔχουν πάντοτε στραμμένο ἀπασχολεῖ τόν καθένα μας ἀλλά καί γιά ὅ,τι ἀπασχολεῖ καί πονᾶ τόν Ἑλληνισμό.

Τήν παρα­κα­λέ­σαμε γιά τούς ἀδελφούς μας Ποντίους σέ ὅλο τόν κόσμο, πού ἔχουν πάντοτε στραμμένο τό βλέμ­μα τῆς ψυχῆς τους πρός τό ἱερό αὐτό κατοικητήριό της· γιά τούς ἀδελφούς μας πού δοκιμάσθηκαν καί δοκιμάζονται ἀπό τίς κατα­στρο­φικές πυρκαγιές πού ἔπληξαν πρόσφατα τήν πατρίδα μας καί σκόρπισαν τόν θάνατο καί τήν ὀδύνη σέ χιλιάδες συνανθρώπους μας.

Τήν παρακαλέσαμε γιά τούς νέους μας πού ζοῦν σέ ἕνα κόσμο γεμάτο ἀβεβαιότητα καί ἀμφιβο­λία γιά τό αὔριο καί κινδυνεύουν νά παρασυρθοῦν σέ ἐπικίνδυνες ἀτραπούς. Τήν παρακαλέσαμε γιά τήν πατρίδα μας πού ἔχει ἀνάγκη τῆς κραταιᾶς της προστασίας καί γιά ὅλους ἐκείνους πού καταφεύ­γουν στή χάρη της καί ἐμπιστεύο­νται στήν ἀγάπη της τά μύχια αἰτήματα τῶν καρδιῶν τους.

Καί ἔχουμε τή βεβαιότητα, ἀδελ­φοί μου, ὅτι ἡ Παναγία μας δέν θά ἀπορρίψει τά αἰτήματά μας, ἀλλά θά σπεύσει ὡς «προστασία τῶν χρι­στιανῶν ἀκαταίσχυντη» νά ἀντα­ποκριθεῖ σέ αὐτά μέ τή μητρι­κή της ἀγάπη.

Ἕνα μόνο ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς: νά μέ­νουμε πάντοτε ἑνωμένοι κοντά της. Νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη σέ αὐ­τήν καί νά ὑπακούουμε στό θέ­λημα καί τίς ἐντολές τοῦ Υἱοῦ της. Νά κάνουμε πράξη στή ζωή μας καί ὡς ἄτομα καί ὡς κοινωνία καί ὡς ἔθνος τήν προτροπή της πρός τούς ἀνθρώπους στόν γάμο τότε τῆς Κανᾶ. Τί τούς εἶπε; νά ὑπακούουν στόν Υἱό της: «Αὐτοῦ ἀκούετε». Αὐτή εἶναι ἡ παρακαταθήκη τῆς Παναγίας μας, ὥστε νά ἔχουμε πλούσια τή χάρη καί τήν εὐλογία της.

Παράκληση στην Παναγία Σουμελά από τον Μητροπολίτη Βεροίας Παντελεήμονα


Παράκληση στην Παναγία Σουμελά από τον Μητροπολίτη Βεροίας Παντελεήμονα

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.