Κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καί χωρίς τή συμμετοχή τοῦ παναγιοσκέπαστου Λαοῦ μας, λόγω τῆς ἐνσκύψεως τῆς πανδημίας τοῦ κορωναϊοῦ, τελέστηκε κατά τήν τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ Ἀκολουθία τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου, στόν ἱστορικό ὑπερμεγέθη Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας, τήν Παρασκευή 20η Μαρτίου τ. ἔ. στίς 7 ἡ ὥρα τό ἀπόγευμα, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τήν Ἀκολουθία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ἀπό τόν Παν. Ἀρχιμ. π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ, καί τόν Διάκονο π. Θεόκλητο Παρδάλη. Στά ψαλτήρια τοῦ Ναοῦ τούς ὕμνους ἀπέδωσαν βυζαντινά καί μεγαλόπρεπα ὁ Ἄρχοντας Πρωτοψάλτης καί καθηγητής μουσικῆς κ. Βασίλειος Κοκκαλιάρης καί ὁ κ. Πέτρος Κοτρότσιος, πνευματικό τέκνο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Νικοδήμου καί ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Χρέη νεωκόρου προσέφερε ὁ ἕτερος ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Κοσμᾶς Ζαμπούνης.

Μετά τό γλυκύτατο τροπάριο «Τήν ὡραιότητα τῆς παρθενίας Σου…» πρός τήν Παντάνασσα, ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε λόγους ἀγαθούς καί ἐπιστηρικτικούς πρός τό ποίμνιό του, πού μετεῖχε τῆς Παννυχίδος μέσῳ τοῦ ραδιοφώνου καί τοῦ Ergoblog Χαλκιδικῆς.

Κατ’ ἀρχήν ὁ Σεβασμιώτατος παρετήρησε ὅτι ὁ Ἄκαθιστος Ὕμνος καί ἰδίως ἡ Δ΄ Στάσις του ( Τ- Ω ) δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἕνα δοξαστικό στήν Παναγιά μας καί κυρίως πρός τόν Χριστό μας, ἀφοῦ ποιητικώτατα καί θεολογικώτατα παρουσιάζεται ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ παραλλήλως τιμᾶται ἡ Σκηνή τοῦ Λόγου, ὁ Ἔμψυχος Ναός Του, ἡ Θεοτόκος.Ψηλαφητά, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία μας παρουσιάζει σεμνομεγαλόπρεπα τό ἱστορικό γεγονός τῆς Σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ μας.

Καί τοῦτο τό στήριξε σέ δύο κείμενα τῆς Δ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πού ἐψάλη. Τό Πρῶτο: « Ὦ πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων Ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον· δεξαμένη τὴν νῦν προσφοράν, ἀπὸ πάσης ῥῦσαι συμφορᾶς ἅπαντας· καὶ τῆς μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως, τοὺς σοὶ βοῶντας· Ἀλληλούϊα.», δηλαδή, « Ὦ πανύμνητη Μητέρα, ποὺ γέννησες τῶν Ἁγίων ὅλων τὸν Ἁγιώτατο Λόγο· ἀφοῦ δέχτηκες αὐτὴ τὴν προσφορὰ τῆς δοξολογίας μας, φύλαξέ μας ὅλους ἀπὸ κάθε συμφορὰ καὶ λύτρωσε ἀπὸ τὴ μέλλουσα κόλαση ἐμᾶς ποὺ σοῦ φωνάζουμε δυνατὰ Ἀλληλούϊα, Δοξασμένη νά ’σαι!».

Ὁ τελευταῖος αὐτός Οἶκος διασαφηνίζει ὁτι ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος εἶναι Ὠδή καί παράκλησις τῆς Ἐκκλησίας πρός τήν Θεοτόκο. Ὅμως ὁ Οἶκος ὁ προηγούμενος γράφει: « Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται, συνεκτείνεσθαι σπεύδων, τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου· ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ ᾠδάς, ἂν προσφέρωμέν σοι, Βασιλεῦ ἅγιε, οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον, ὧν δέδωκας ἡμῖν, τοῖς σοὶ βοῶσιν· Ἀλληλούϊα.», δηλαδή, « Κάθε ὕμνος (ἀνθρώπινος) ἀποδεικνύεται μηδαμινός, ὅταν συγκριθῆ μὲ τὸ πλῆθος τῆς μεγάλης Σου εὐσπλαγχνίας· γιατὶ κι ἂν ἀκόμα Σοῦ ἀναπέμπαμε τόσους ὕμνους ὅσους καὶ οἱ κόκκοι τῆς ἄμμου, Βασιλέα Ἅγιε, τίποτε δὲ θὰ κάναμε ἀντάξιο στὰ ὅσα πρόσφερες σὲ μᾶς ποὺ σοῦ φωνάζουμε δυνατά· Ἀλληλούϊα, Δοξασμένος νά ’σαι!». Μέ ἄλλα λόγια ἡ Ἐκκλησία ἀπευθυνομένη στόν Κύριό Της, Τοῦ λέγει ὅτι ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος εἶναι παιάνας τῶν παιδιῶν Του, πού Τόν εὐχαριστοῦν γιά τά ὅσα Μεγαλεῖα ἔπραξε γιά νά ἐπαναφέρη τόν ἄνθρωπο στή Φωλεά τοῦ Πατέρα Του, στό ἐδεμικό – παραδείσιο κλῖμα του.

Καί διερωτήθη ὁ ὁμιλητής: « Τελικῶς τά δύο προηγούμενα ὑμνολογικά κείμενα ἀναιροῦν τό ἕνα τό ἄλλο; Φυσικά καί ὄχι! Τήν ἀπάντηση μᾶς δίνει ὡραιότατα ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός· “ Τοῦτο τό ὄνομα (Θεοτόκος) ἅπαν τό μυστήριον τῆς Οἰκονομίας συνίστησι!” , δηλαδή , “ Αὐτό τοῦτο τό ὄνομα τῆς Θεοτόκου συνιστᾶ , ἐμπεριέχει καί ἑρμηνεύει ὁλόκληρο τό μυστήριο τῆς Οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ”! Μ’ ἄλλα λόγια, τό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου ἑρμηνεύει τό μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ μας καί κυρίως διακηρύσσει ὅτι ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου δέν ἦταν ἔργο μόνο τοῦ Πατρός πού “ εὐδόκησε” , καί τῆς Δυνάμεώς Του, πού “ ἐπεσκίασε” , καί τοῦ Πνεύματος, πού “ἐπεδήμησε” , ἀλλά καί τῆς θελήσεως καί τῆς πίστεως τῆς Παρθένου ( Ἁγ. Νικόλαος Καβάσιλας)! Ὅπου Θεοτόκος, ἐκεῖ ἑρμηνεύεται καί παρουσιάζεται τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας! Νά γιατί στήν Ὡραία Πύλη τοῦ Ἱεροῦ ἀπεικονίζεται ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου καί πάνω ἀπό Αύτόν καταγράφεται: “ Αὕτη ἡ Πύλη Κυρίου, δι’ Αὐτῆς δίκαιοι εἰσελεύσονται!” , ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ Θύρα πού διαβαίνει ὁ καθένας γιά νά γνωρίση τόν Κύριο! Ἡ Θεοτόκος ἑρμηνεύει τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας καί Ἐκεῖνος Τήν ἀναδεικνύει καί Τήν ἔχει Μητέρα Του! Αὐτό σημαίνει Ἀκάθιστος Ὕμνος!»

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.