Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΓ´ 14 – 23 – 14 Όταν δε ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως το ρηθέν υπό Δανιήλ του προφήτου εστώς όπου ου δεί – ο αναγινώσκων νοείτω – τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη, …

15 ο δε επί του δώματος μη καταβάτω εις την οικίαν μηδέ εισελθέτω άραί τι εκ της οικίας αυτού, 16 και ο εις τον αγρόν ών μη επιστρεψάτω εις τα οπίσω άραι το ιμάτιον αυτού. 17 ουαί δε ταις εν γαστρί εχούσαις και ταις θηλαζούσαις εν εκείναις ταις ημέραις.

18 προσεύχεσθε δε ίνα μη γένηται η φυγή υμών χειμώνος. 19 έσονται γάρ αι ημέραι εκείναι θλίψις, οία ου γέγονε τοιαύτη απ’ αρχής κτίσεως ής έκτισεν ο Θεός έως του νύν και ου μη γένηται. 20 και ει μη εκολόβωσε Κύριος τας ημέρας ουκ αν εσώθη πάσα σάρξ· αλλά διά τους εκλεκτούς ούς εξελέξατο εκολόβωσε τας ημέρας.

21 και τότε εάν τις υμίν είπη, ιδού ώδε ο Χριστός, ιδού εκεί, μη πιστεύετε. 22 εγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία και τέρατα προς το αποπλανάν, ει δυνατόν και τους εκλεκτούς. 23 υμείς δε βλέπετε· ιδού προείρηκα υμίν άπαντα.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΓ´ 14 – 23

14 Όταν δε ίδετε το μισητόν και βέβηλον σίχαμα, που θα προκαλέση την ερήμωσιν και την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ, το οποίον ελέχθη προφητικώς υπό Δανιήλ του προφήτου, να στέκεται εκεί όπου δεν πρέπει να σταθή – κάθε αναγνώστης άς το νοιώση και άς λάβη τα μέτρα του· άς εννοήση δηλαδή, ότι το σίχαμα αυτό τώρα, που γράφεται το Ευαγγέλιον τούτο, είναι οι ζηλωταί, που βεβηλώνουν το ιερόν με τα κακουργήματά των, μετ’ ολίγον δε και τα ρωμαϊκά στρατεύματα, που θα συμπληρώσουν την βεβήλωσιν ταύτην – όταν λοιπόν ίδετε το σίχαμα τούτο, τότε εκείνοι που κατοικούν εις τας πόλεις της Ιουδαίας, άς φεύγουν εις τα βουνά διά να κρυβούν εκεί.

15 Εκείνος δε που είναι επάνω εις το ηλιακωτόν του σπιτιού, άς μη καταβή εις το σπίτι, ούτε να έμβη εις αυτό διά να πάρη κάτι απ’ εκεί. 16 Και εκείνος που με μόνον το υποκάμισον είναι εις το χωράφι και εργάζεται εκεί, άς μη γυρίση οπίσω διά να πάρη και το εξωτερικόν του ένδυμα.

17 Αλλοίμονον δε εις τας εγκύους και εις εκείνας, που θα θηλάζουν μικρά παιδιά κατά τας ημέρας εκείνας· διότι θα είναι πολύ δύσκολον εις αυτάς και να τρέξουν διά να σωθούν και να εύρουν τα απαραίτητα διά τον στηριγμόν του οργανισμού των. 18 Κάνετε δε την προσευχήν σας να μη γίνη η φυγή σας εις χειμωνιάτικην κακοκαιρίαν, η οποία θα σας γίνεται εμπόδιον εις την φυγήν.

19 Πρέπει δε να μη εμποδισθήτε εις την φυγήν σας από τίποτε. Διότι αι ημέραι εκείναι θα είναι όλαι θλίψις μεγάλη, τέτοια που δεν έχει γίνει από την αρχήν της δημιουργίας, την οποίαν έκαμεν ο Θεός, έως τώρα, ούτε θα γίνη ποτέ παρομοία. 20 Και εάν ο Κύριος δεν ωλιγόστευε τον άριθμόν των ημερών εκείνων, δεν θα εσώζετο κανείς άνθρωπος. Αλλά διά τους εκλεκτούς, τους οποίους εξέλεξεν ο Θεός και ενδιαφέρεται να μη ταλαιπωρηθούν πολύ, ωλιγόστευσε τας ημέρας εκείνας.

21 Και τότε εάν σας είπη κανείς· Νά, εδώ είναι ο Χριστός, η νά, εκεί είναι ο Χριστός, μη τον πιστεύετε. 22 Διότι θα αναφανούν ψευδομεσσίαι και ψευδοπροφήται και θα δείξουν σημάδια μεγάλα και έργα καταπληκτικά, διά να αποπλανούν, εάν θα είναι δυνατόν, και αύτούς τους εκλεκτούς. 23 Σείς όμως προσέχετε· ιδού σας τα έχω προείπει όλα, ώστε να μη χωρή δικαιολογία διά την τυχόν αποπλάνησίν σας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.