Ι.Μ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Στην ειρήνη, την ύπαρξη και την απουσία της, ή μάλλον στην απουσία Χριστού που συνεπάγεται την απουσία της ειρήνης, αναφέρεται το εγκύκλιο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιου για τα Χριστούγεννα, που δημοσιεύθηκε σήμερα. Σε αυτό, ο Σεβασμιώτατος δεν παραλείπει να ευχηθεί για ακόμα μια φορά στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για τα 30 χρόνια του στον Οικουμενικό θρόνο, ενώ παράλληλα στέλνει τις ευχές του στον κλήρο και τον λαό της μητροπολιτικής του επαρχίας.

Διαβάστε όλο το μήνυμα:

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021

Πρός
τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

«…τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν Ἄγγελον,
εἰρήνην παρεχόμενον, ἀπέστειλας ἡμῖν…».

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί καί ἀγαπητά παιδιά μου,

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μέ αὐτή τή φράση τῆς ἱερῆς ὑμνολογίας της περιγράφει τό γεγονός τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ, τό γεγονός τοῦ ἐρχομοῦ Του στόν κόσμο ὡς «Εἰρηνοπαρόχου».
Ὁ Θεός τῆς εἰρήνης καί Πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν ἀπέστειλε στόν κόσμο, δηλαδή σέ ὅλους ἐμᾶς, τόν μονογενῆ Ὑιό καί Λόγο Του, γιά νά μᾶς παράσχει τήν εἰρήνη Του, γιά νά τήν ἐγκαταστήσει στίς ὑπάρξεις μας καί στή ζωή μας, πραγματικά καί οὐσιαστικά. Γιά νά γίνομε ἔτσι εἰρηνικοί μέσα μας καί γύρω μας, γιά νά εἰρηνεύομε μέ τό περιβάλλον μας, γιά νά εἰρηνεύει ἡ γῆ μας. Ἡ Γέννησή Του ἔφερε τήν «ἐπί γῆς εἰρήνη» καί ἡ διαρκής προσωπική κοινωνία μας μαζί Του ἀποτελεῖ τήν ἐγγύηση γιά τήν συνέχειά της.

Ὅπου ἀπουσιάζει ὁ Χριστός, ἀπουσιάζει καί ἡ εἰρήνη. Καί ὅταν διαπιστώνομε ὅτι χάνεται ἡ εἰρήνη μέσα μας ἤ στό περιβάλλον μας, ὅτι χάνεται ἡ εἰρήνη στόν κόσμο, τότε ἁπλᾶ καταλαβαίνομε ὅτι ἀπουσιάζει ὁ Χριστός μέ δική μας καί μόνον ὑπαιτιότητα. Καί πρέπει νά Τόν ἐπανεύρομε τό συντομώτερο. Καί ἡ ἀπουσία Του, πού μᾶς γεμίζει μοναξιά, νά γίνει παρουσία, πού θά πληροῖ τίς ὑπάρξεις μας καί τόν κόσμο ὁλόκληρο.

Αὐτό τό μήνυμα τῆς εἰρήνης νοηματοδοτεῖ τή Μεγάλη Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί εἶναι ἴσως πιό ἐπίκαιρο ἀπό ποτέ ἄλλοτε, ἀφοῦ ἡ ἀνθρωπότητα δοκιμάζεται ἀπό πολλῶν εἰδῶν πολέμους. «Ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι» δοκιμάζουν τήν εἰρήνη τῶν ψυχικῶν μας δυνάμεων, γι᾿ αὐτό καί εἴμαστε «ἐν παντὶ θλιβόμενοι» (πρβλ. Β΄ Κορ. ζ΄ 5). Καί ἀντί νά εἶναι ζωγραφισμένη ἡ χαρά στά πρόσωπά μας ζοῦμε μέ παράπονο καί συχνά μέ ὀργή καί ἐνεργοῦμε ἀνάλογα, κοντόφθαλμα, χωρίς ὅραμα καί κυρίως χωρίς προοπτική αἰωνιότητας, μόνο γιά τό σήμερα καί τό τώρα, μόνο γιά τόν ἑαυτό μας καί γιά κανέναν ἄλλο, ἀποξενωμένοι καί χωρίς ἀγαπητική ἐμπειρία, χωρίς ἐσωτερική ἐργασία καί προσωπική μεταμόρφωση, χωρίς σχέση μέ τόν ἑαυτό μας, μέ τόν συνάνθρωπο, μέ τόν Θεόν τόν ἴδιο.
Αὐτή ἡ Ἑορτή αὐτόν τόν σκοπό, λοιπόν, ἔχει. Νά μᾶς πεῖ ξανά πώς καλούμαστε νά ζοῦμε τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ὡς προσωπική μας ἀναγέννηση καί εἰρήνευση τῆς καρδιᾶς μας, γιά νά ἀναγεννᾶται καί νά εἰρηνεύει καί ὁ κόσμος μας. Καί αὐτή ἡ εἰρήνευση ἐπιτυγχάνεται μέ τήν πίστη, τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη, μέ τήν προσευχή καί μέ τήν ταπείνωσή μας, μέ τήν ἀληθινή πνευματική μας ζωή, συνδεδεμένη ἄρρηκτα μέ τό ἐκκλησιαστικό ἦθος καί φρόνημα. Αὐτήν τή στάση ζωῆς, αὐτό τό θεραπευτικό τρόπο γιά τίς πνευματικές μας ἀσθένειες, μᾶς διδάσκει ὡς πρόταση καί στάση ζωῆς ἡ Ἐκκλησία.
Ἄν ἔτσι πορευόμαστε στή ζωή, τότε ξεπερνοῦμε τά προβλήματα πού σωρεύουν οἱ ἕριδες καί οἱ διχοστασίες, ξεπερνοῦμε τήν ἀπόγνωση, τήν ἀπελπισία, τήν ἀτολμία, τίς λανθασμένες ἐπιλογές καί τά κάθε λογῆς φοβικά σύνδρομα. Ἐπιτυγχάνομε σωστικές ὑπερβάσεις καί οἰκοδομοῦμε «τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» τήν ἑνότητα πού φανερώνει ὅτι εἴμαστε ἀληθινοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ, μέλη τοῦ Σώματός Του, τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Κλείνοντας αὐτήν τήν εἰρηνική μας ἀναφορά, πρῶτον, ὑποβάλλω μαζί σας, γιά μία ἀκόμη φορά, τόν βαθύτατο σεβασμό στή Μητέρα μας Ἐκκλησία καί στόν Πατέρα καί Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαίο, πού ἑορτάζει φέτος τά τριάντα χρόνια ἀπό τήν θεοκέλευστη ἀνάρρησή Του στόν Οἰκουμενικό Θρόνο.

Ἀποστέλλω, ἔπειτα, τίς ἐγκάρδιες εὐχές μου στόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναχικές Ἀδελφότητες καί στόν εὐλογημένο Λαό τῆς Ἐπαρχίας μας μαζί μέ τήν ἀποστολική προτροπή: «ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε» (Β΄ Κορ. ιγ΄ 11).

«Εἰρήνη ὑμῖν», «Εἰρήνη πᾶσι», «εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς» εἶναι ἡ προτροπή τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας. «Καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν» (Β΄ Κορ. ιγ΄ 11), εἶναι ἡ ταπεινή εὐχή καί προσευχή τοῦ Ἐπισκόπου σας γιά ὅλους ἐσᾶς, τά εὐλογημένα μέλη τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί τίς οἰκογένειές σας, ἀλλά καί γιά τούς ἀποδήμους μας. Σᾶς εὔχομαι χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί εἰρηνικά καί σᾶς ἀσπάζομαι ἑόρτια,

Μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές

Ὁ Ἐπίσκοπός σας
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.