Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Ἰουλίου / 6ης Αὐγούστου 2022, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον τριακοσαμελῆς ὁμάς τοῦ ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ, ἤτοι τό πλήρωμα τοῦ ἁρματαγωγού «Ἰκαρία», παρουσίᾳ τῆς ἀντιπροσώπου τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου κ. Χριστίνης Ζαχαριουδάκη.

Ὁ Ἀρχηγός τῆς ὁμάδος ταύτης κ. Γεώργιος Μαντζούρης παρουσίᾳ καί τῶν στρατιωτικῶν ἀκολούθων ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς τό Τέλ -Ἀβίβ προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον, λέγων ὅτι ἤλθομεν ἐκ τῆς Τήνου καί Ἀλεξανδρείας εἰς τά Ἱεροσόλυμα ὄντες ἐν πλῷ εἰς τό Αἰγαῖον καί ζητοῦμεν τάς εὐχάς καί προσευχάς Ὑμῶν, θεωροῦντες ὡς ἰδιαιτέραν τιμήν μας ὅτι τρία ἀπό τά μέλη τῆς οἰκογενείας μας εἶναι μαθηταί τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών καί εὐχόμεθα καί ἐκεῖνοι νά ἐνταχθοῦν εἰς τά μέλη τῆς Ἀγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, τά ὁποῖα ἐμεῖς θεωροῦμεν ὡς ἥρωας.

Ὁ Μακαριώτατος ὑπεδέχθη τήν ὁμάδα ταύτην λέγων ὅτι σᾶς ὑποδεχόμεθα μέ ἰδιαιτέραν χαράν, ἀξιωματικούς καί φοιτητάς τοῦ ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ, μελλοντικούς ἀξιωματικούς, προστάτας τῆς πατρίδος μας. Ἡ παρουσία σας ἀποτελεῖ δι’ ἡμᾶς ἐνίσχυσιν, ἐνισχύει τό ἰδικόν μας ἔργον τῆς μαρτυρίας τοῦ Χριστοῦ εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, προσκυνηματικόν καί ποιμαντικόν καί εἴμεθα εὐγνώμονες διά τοῦτο.

Ὁ Ἀρχηγός τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ ἐπέδωσε τό ἔμβλημα τοῦ πλοίου τοῦ Ναυτικοῦ μέ τά νησιά τοῦ Αἰγαίου καί λεύκωμα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ μέ πλοῖα ἀπό τόν 2ον μ.Χ. αἰῶνα, ἀφιερωμένον εἰς τόν Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας καί τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων.

Ἡ Σχολή τῶν Ἀξιωματικῶν ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον λεύκωμα τῆς Σχολῆς καί τό ἔμβλημα τῆς Σχολῆς, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν Ἀρχηγόν καί τούς Ἀξιωματικούς καί τά μέλη τῆς ὁμάδος ταύτης τήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης, τό σύγγραμμα τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας εἰς ὅλα τά μέλη τῆς ὁμάδος ταύτης.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.