Το απόγευμα της Παρασκευής 29 Ιουνίου εορτή των Αγίων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λιτανεία από τον μητροπολιτικό ιερό Ναό προς το Βήμα του αποστόλου Παύλου στη Βέροια, όπου χοροστάτησε στην ακολουθία του εσπερινού η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος ο Β´ ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

Μαζί με τον Μακαριώτατο συγχοροστάτησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες και Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι που εκπροσώπησαν τα ορθόδοξα Πατριαρχεία και Αυτοκέφαλες Εκκλησίες στα ΚΔ´ Παύλεια καθώς και άλλοι Αρχιερείς.

Τον Μακαριώτατο προσεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων.

Με τον Πατριαρχικό Εσπερινό στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου ολοκληρώθηκαν οι ποικίλες λατρευτικές, επιστημονικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις ΚΔ΄ Παύλεια που διοργανώθηκαν όλο το μήνα Ιούνιο προς τιμήν του ιδρυτού της τοπικής Εκκλησίας Αποστόλου των Εθνών Παύλου.

Η προσφώνηση του Μητροπολίτου Βεροίας:

«Ὁ τόν Παῦλον εὐφημεῖν ἀνι­στά­μενος ζητείτω στομάτων πλῆ­θος ὅσος ἀστέρων χορός».
Καί ἐάν ὁ ρητορικώτερος τῶν πα­τέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀναζητεῖ «στομάτων πλῆθος, ὅσος ἀστέρων χορός», ὥστε νά εὐφημήσει ἐπα­ξίως τόν πρῶτον μετά τόν Ἕνα, τόν «κλητόν ἀπόστολον», εἶναι εὔ­κολο νά ἐκτιμήσει κανείς τήν προ­σωπική του ἀδυναμία νά ἀνα­φερθεῖ σέ

Ἐκεῖνον, στόν ὁποῖο ἡ πόλη τῆς Βεροίας ὀφείλει τήν ἐν Χριστῷ προσαγωγήν της.
Ὅταν ὅμως στή δυσκολία αὐτή προστίθεται καί τό γεγονός ὅτι εὑ­ρισκόμεθα στό ἱστορικό Βῆμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου, στό Βῆμα ἀπό ὅπου ἀπευθύνθηκε στούς Βεροιεῖς καί μάλιστα στήν ἑλληνική γλώσσα, οὔτε στή «μακεδονική», οὔτε στή σλαβική, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συγκεντρωθεῖ γιά νά ἀκούσουν τί ἤθελε νά τούς πεῖ ὁ Ταρσεύς ἐπισκέπτης τῆς πόλεώς τους, τότε ἡ ἀδυναμία γίνεται ἐμ­φα­νέστερη καί ἡ δυσκολία ἀνυ­πέρ­βλητη.

Γιατί πῶς μπορεῖ κανείς νά ἐπαι­νέσει καί νά ἐγκωμιάσει ἐπαξίως τόν μέγα ἀπόστολο, ἐκεῖνον πού ὑπέμεινε θλίψεις καί ταλαιπω­ρίες καί διωγμούς καί ὅμως δέν ἔπαυε νά διακηρύσσει ὅτι τίποτε δέν μπο­ρεῖ νά τόν χωρίσει ἀπό τῆς ἀγά­πης τοῦ Χριστοῦ.

Ἐκεῖνον πού, παρότι δέν ἤθελε γιά κανένα λόγο νά χωρισθεῖ ἀπό τόν Χριστό, δέν δίσταζε νά ὁμο­λογήσει ὅτι «ηὐ­χό­μην ἀνάθεμα εἶ­ναι αὐτός ἐγώ ἀπό τοῦ Χριστοῦ ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν μου».

Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος, ἄν καί ἔχασε προσωρινά τό φῶς του στόν δρόμο πρός τή Δαμασκό, ἀξιώθηκε νά με­ταφέρει τό φῶς τοῦ Χριστοῦ στά πέρατα τοῦ κόσμου.
Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος, ἄν καί ἔπεσε τυφλωμένος στή γῆ, ἀξιώθηκε νά σηκωθεῖ καί νά ὑψωθεῖ μέχρι τρί­του οὐρανοῦ καί νά ἀκούσει «ἄρ­ρητα ρήματα ἅ οὐκ ἐξόν ἀν­θρώπῳ λαλῆσαι».

Ἐκεῖνον πού ἀπό σκλη­ρός καί ἀδυσώπητος διώκτης τοῦ Χριστοῦ ἔγινε ὁ μεγαλύτερος κή­ρυ­κας τοῦ εὐαγγελίου του καί ἀποτελεῖ ἀσφα­λῆ ὁδηγό γιά κάθε ἄνθρωπο πού ἐπιθυμεῖ νά συνα­ντήσει τόν Χριστό, ἀλλά καί ἀνεπανάληπτο πρότυπο γιά ὅσους ἀναλαμβάνουν νά συνε­χίσουν τό ἔργο τοῦ εὐαγ­γελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων.

Γι᾽ αὐτό καί στρέφομαι πρός ἐσᾶς, Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, πού ὡς ἄλλος Παῦ­λος ἤλθατε αὐτές τίς ἡμέρες στή Βέροια ἐξ ἀγάπης, ὅπως ἦλθε καί ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπό­στολος, γιά νά πανηγυρίσουμε μαζί τήν φαεσ­­φό­ρο μνήμη του, προκει­μέ­νου νά ἀπευθυνθεῖτε ἀπό τῆς ἀγα­πώσης καρδίας σας πρός τόν λαό τοῦ Θεοῦ, τούς εὐγενεῖς Βεροιεῖς, πού τιμοῦν τόν μέγιστο ἀπόστολο ὡς πνευ­μα­τικό πατέρα καί διδά­σκαλο· γιά νά ἀπευθυνθεῖτε ἀπό τά μύχια τῆς πατριαρχικῆς σας καρ­δίας, ἡ ὁποία συντονίζεται μέ αὐτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστό­λου Παύλου, διότι ἡ ἀγωνία καί ἡ λαχτάρα σας εἶναι κοινή μέ αὐτήν τοῦ τιμωμέ­νου ἀπο­στόλου.

Εἶναι κοινή ἡ ἀγω­νία καί ἡ λαχτάρα σας νά ἀκου­­σθεῖ τό μήνυμα τοῦ εὐ­αγ­γε­λίου ὅσο γίνε­ται πιό μακρυά, μέ­χρι τά πιό ἀπο­μακρυσμένα χω­ριά τῆς Ἀφρικῆς, καί ὅσο γίνεται πιό βαθειά, στίς ψυχές τῶν ἀν­θρώπων.

Σᾶς εὐγνωμονοῦμε, Μακαριώ­τα­τε, γιά τήν ἐπίσκεψή σας στήν πό­λη μας καί τήν Ἱερά Μητρό­πολή μας. Σᾶς ἐκφράζουμε τίς ὁλοκάρ­διες εὐχαριστίες μας, γιατί λαμ­πρύ­νατε μέ τήν παρουσία σας τή λήξη τοῦ ΚΔ´ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πόλεως καί ὅλες τίς λατρευτικές εὐκαιρίες πρός τιμήν τοῦ ἀπο­στό­λου τῶν Ἐθνῶν καί ἀπο­στό­λου τῶν Βε­ροι­έων Παύλου, πού ὁλο­κληρώνονται μέ τόν Διορθόδοξο Πατριαρχικό Ἑσπερινό στό Βῆμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου.
Ἐπιτρέψατε μου αὐτή τήν ὥρα νά εὐχαριστήσω ἀπό τά βάθη τῆς ψυ­χῆς μου τούς Σεβασμιω­τά­τους Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τόν ἐκ­πρόσωπο τοῦ Παναγιωτάτου Οἰ­κου­μενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο­μαίου καί ὅλων τῶν Μα­καριω­τά­των Πατριαρχῶν τῶν πρεσ­βυγε­νῶν καί τῶν νεωτέρων πατριαρ­χείων καί τῶν προέδρων τῶν Αὐ­το­κεφάλων Ἐκκλησιῶν.

Νά εὐχα­ριστήσω ἀπό καρδίας τούς ἐλ­λογι­μωτάτους καθηγητές, τούς συνέ­δρους τοῦ ΚΔ´ Διεθνοῦς Συ­νεδρίου μας καί τά μέλη τῆς Ἐπι­στημονικῆς καί Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς· καί νἀ εὐχαριστήσω ἀκόμη τούς ἄρ­χοντες, τόν κλῆρο, τούς μοναχούς καί τίς μοναχές καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ πού συνέρρευσε καί φέτος γιά νά τιμήσει καί νά ἐκφράσει τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη του πρός τόν μέγιστο ἀπόστολο Παῦλο.

Μακαριώτατε, αὐτήν ὥρα πού ὁλοκληρώνονται τά ΚΔ´ Παύλεια στό Βῆμα ἀπό ὅπου ἀκούσθηκε γιά πρώτη φορά ὁ λόγος τοῦ Σταυροῦ ἀλλά καί τῆς Ἀναστάσεως, ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου, στή Βέροια ἀπό τό στόμα τοῦ ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ἀναμένουμε καί τόν δικό σας λόγο, λόγο ἀπο­στο­λικό, πού θά ἀποτελεῖ τόν καλύ­τερο ἔπαι­νο γιά τόν πρωτοκο­ρυ­φαῖο ἀπό­στολο, τόν ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν καί τόν ἀπόστολο τῆς Βεροίας Παῦλο.

Ολοκληρώθηκαν τα ΚΔ´ Παύλεια με Πατριαρχικό Διορθόδοξο Εσπερινό στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.