Τήν Τρίτην, 4ην /17ην Ἀπριλίου 2018, ἔλαβε χώραν ἐκδήλωσις εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου παρά τήν Δυτικήν Ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ ἐπί τῇ συμπληρώσει τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως εἰς αὐτήν, μετά τάς φθοράς, τάς ὁποίας ὑπέστη κατά τόν πόλεμον τῶν 6 ἡμερῶν τοῦ 1967.

Αἱ ἐργασίαι αὗται ἀναστηλώσεως εἰς τόν Ναόν καί τάς πέριξ αἰθούσας ἐξετελέσθησαν κατά τά τελευταῖα ἔτη δομικῇ συμβουλῇ καί ἐργασίᾳ τοῦ Ἀρχιτέκτονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου, ἐπιστασίᾳ δέ τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου, οἰκονομικῇ δέ ἐπιχορηγήσει τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Σαρανταρίου ὄρους Ἀρχιμανδρίτου π. Γερασίμου, κατέληξαν δέ σήμερον εἰς τήν ἐγκατάστασιν ὕδατος καί ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, τῇ ἀδείᾳ καί συνεργασίᾳ τοῦ Ἰσραηλινοῦ Στρατοῦ Πολιτικῆς Διοικήσεως.

Τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ἐτίμησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου, τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς προφήτου Ἐλισαίου Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλουμένου καί τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἀραβικήν γλῶσσαν· ἐκ μέρους δέ τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως τήν ἐκδήλωσιν ἐτίμησαν ὁ Ἰσραηλινός Στρατιωτικός Διοικητής τῆς περιοχῆς Ἱεριχοῦς καί Στρατιωτικοί συνεργάται αὐτοῦ καί ὁ κ. Σεζάρ Μαρτζῆε, τούς ὁποίους ηὐχαρίστησε διά τάς διευκολύνσεις ὁ Μακαριώτατος.

Διά τῶν ἐργασιῶν τούτων ἡ Μονή παραμένει προσβάσιμος καί ἐπισκέψιμος διά τούς προσκυνητάς πρό τῆς καθόδου αὐτῶν εἰς τόν τόπον τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου.

Αἱ ὧραι ἐπισκέψεως αὐτῆς θά εἶναι καθημερινῶς 9.00 π.μ. ἕως 14.30 μ.μ. ἐκτός Σαββάτου.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην Ι. Μονή Προδρόμου εν Ιορδάνη

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.