Σε εξέλιξη ειναι οι αιτήσεις για το Β’ κύκλο υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποιήσης Δεξιοτήτων ανέργων του ΟΑΕΔ.

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», υλοποιεί την Πράξη «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» με MIS 5045662.

Αντικείμενο της Πράξης είναι:

-Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης και Mentoring (30 ατομικές συνεδρίες)

-Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 220 ωρών σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα (αναλύονται παρακάτω)

-Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων από τα παραπάνω προγράμματα από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ

Η Πράξη απευθύνεται σε 700 ωφελούμενους οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν επιπλέον τις κάτωθι απαραίτητες προϋποθέσεις:

-Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην πράξη

-Να είναι κάτοικοι των περιοχών ευθύνης του ΑΣΔΑ

-Να διαθέτουν ελληνικό απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή πιστοποίηση ελληνικής γλωσσομάθειας (επίπεδο τουλάχιστον Β2)

Τα προγράμματα Κατάρτισης είναι τα εξής:

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης Στέλεχος διαχείρισής εφοδιαστικής αλυσίδας Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης Πωλητής Λιανικής Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce) Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών Κινητών Συσκευών Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων.

Οι καταρτιζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακολούθησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης που παρακολούθησαν.

Τα μόρια/κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής:

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, έως 30 μόρια Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, έως 25 μόρια Ηλικία υποψηφίου, έως 15 μόρια Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, έως 5 μόρια Εκπαιδευτικό επίπεδο, έως 10 μόρια Ένταξη σε ευπαθή ομάδα, έως 10 μόρια Προστατευόμενο/α τέκνο/α ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω, έως 5 μόρια

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας (τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες συνεχόμενης ανεργίας) Λογαριασμό Ο.Κ.Ω.: Ηλεκτρισμός/Φυσικό Αέριο ή Νερό ή Μισθωτήριο κατοικίας, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο/η Αιτών/ούσα είναι κάτοικος περιοχής ευθύνης του ΑΣΔΑ (Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα είναι φιλοξενούμενος/η στην κατοικία όπου διαμένει και δε διαθέτει λογαριασμό Ο.Κ.Ω. στο όνομά του/της θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της υποβληθείσας Φορολογικής του/της Δήλωσης (Ε1) για το οικονομικό έτος 2019, στο οποίο φαίνεται ότι φιλοξενείται)

-Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Σε περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2)) Μοριοδοτούμενα Δικαιολογητικά: Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους 2019 Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης από οικείο Ασφαλιστικό Φορέα (https://www.efka.gov.gr/el/) για την απόδειξη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας

-Τίτλο σπουδών που δήλωσε ο/η Αιτών/ούσα στην αίτησή του/της (απολυτήριο, τίτλο άλλων σπουδών, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ)

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έως και την Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 20.00.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στην ιστοσελίδα training.asda.gr, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) της αίτησης που υπέβαλε στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων.

Επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις, μόνο μέσω e-mail στο: [email protected] συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έγγραφο (έγγραφο υποβολής ένστασης) και επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά εφόσον χρειαστούν.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας training.asda.gr.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.