Τήν Πέμπτην, 26ην Ὀκτωβρίου /8ην Νοεμβρίου 2018, ὁ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ συνεργάτου αὐτοῦ κ. Γεωργίου Ψιάχα καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κύριον ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί ἐσυνώδευσεν αὐτόν εἰς προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί ἐνημέρωσε αὐτόν ἐπί τῶν προγραμματιζομένων ἔργων ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, περί ὧν εἶχε γίνει λόγος κατά τήν πρό διμήνου ἐπίσκεψιν τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό ἐν Ἀθήναις γραφεῖον αὐτοῦ.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε εἰς τόν κ. ὑφυπουργόν τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Ἀνωτάτου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἐνίσχυσιν καί ἐπιβράβευσιν τοῦ ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος καί τῶν ἐντόνων ἐνεργειῶν αὐτοῦ ὑπέρ τοῦ Πατριαρχείου, ἐπέδωσε δέ αὐτῷ καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης. Ὁ κ. ὑφυπουργός ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀργυροῦν δισκάριον, ἀντίγραφον ἐκ τῶν ἐκθεμάτων τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν.

Μετά τήν παράθεσιν μεσημβρινοῦ γεύματος ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου πρός τιμήν τοῦ κ. ὑφυπουργοῦ, ὁ κ. ὑφυπουργός τῇ συνοδείᾳ τοῦ Μακαριωτάτου ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἔνθα ὁ Πνευματικός τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐδόκιμος καί οἱ Ἁγιοσαββῖται Πατέρες ὑπεδέχθησαν αὐτόν ἐνθέρμως. Ἐνταῦθα ὁ κ. ὑφυπουργός ἔμεινεν ἐντυπωσιασμένος ἐκ τῆς ἱστορίας τῆς Μονῆς, τῆς ἁγιότητος τοῦ ἀφθάρτου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Σάββα, ὡς τοῦτο ἐμφαίνεται καί προσκυνεῖται εἰς τήν προσφάτως κατασκευασθεῖσαν νέαν λάρνακα καί ἐκ τοῦ τρόπου τῆς ἀκριβοῦς μοναχικῆς πολιτείας τῶν Πατέρων αὐτῆς.

Τήν ἑπόμενην, Παρασκευήν, 27ην Ὀκτωβρίου/ 9ην Νοεμβρίου 2018, ὁ κ. ὑφυπουργός ἐπεσκέφθη τό Θεομητορικόν Μνῆμα εἰς Γεθσημανῆν, ἔνθα ὑπεδέχθη αὐτόν ὁ ἡγούμενος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος, τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ, ἔνθα ὑπεδέχθη αὐτόν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος καί τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἐνημερώθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου ἐπί τοῦ κρατοῦντος προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος καί ἐπί τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἔθνους ἡμῶν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματος βάσει τοῦ κρατοῦντος προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος (status quo).

Ὁ κ. ὑφυπουργός ἐξεδήλωσε και πάλιν τό ζωηρόν ἐνδιαφέρον αὐτοῦ δι’ ἠθικήν καί ὑλικήν συμπαράστασιν τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν ἀνακαίνισιν τοῦ Σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ καί τήν ἀνακαίνισιν τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πρός ἐπαναλειτουργίαν τῆς ἱστορικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς αὐτῆς.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε θερμῶς τόν κ. ὑφυπουργόν διά τήν ἄμεσον ἀνταπόκρισιν εἰς τήν πρό τινος πρόσκλησιν Αὐτοῦ νά ἐπισκεφθῇ τό Πατριαρχεῖον καί διά τήν ἐκδήλωσιν ζωηροῦ καί ἀμερίστου ἐνδιαφέροντος καί εἰλικρινῆ διάθεσιν ἐμπράκτου συμπαραστάσεως.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.