Πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπὶ γὴς Γέννηση τοῦ Κυρίου μας, ὁ ταλαίπωρος ἄνθρωπος ἦταν ἕρμαιο τῆς ὕλης καὶ τοῦ χρόνου. Τὰ πάντα ξεκινοῦσαν ἀπὸ τὸ ἐγώ, τὸ ἐδῶ καὶ τὸ τώρα. Σκοπὸς τῆς ζωῆς τοῦ ἦταν μόνο τὸ αἰσθητὸ καὶ τὸ ἐφήμερο» αναφέρει με έμφαση, από την άλλη άκρη της… γης, ο Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων με αφορμή την επερχόμενη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων που σηματοδοτεί την ρηξικέλευθη αλλαγή στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Αναλυτικότερα αναφέρει, «Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ ὁλοκληρώθηκε ἡ εὐλογημένη περίοδος τῆς ἀσκήσεως τῶν 40 ἡμερῶν πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως καὶ ἀξιωθήκαμε νὰ ἑορτάσουμε τὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἕνα ἱστορικὸ γεγονὸς ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν ταπεινὴ φάτνη τῆς Βηθλεὲμ πρὶν ἀπὸ 2019 χρόνια καὶ ἀποτέλεσε τὴν ἀπαρχὴ τῆς σωτηρίας μας.
Πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπὶ γὴς Γέννηση τοῦ Κυρίου μας, ὁ ταλαίπωρος ἄνθρωπος ἦταν ἕρμαιο τῆς ὕλης καὶ τοῦ χρόνου. Τὰ πάντα ξεκινοῦσαν ἀπὸ τὸ ἐγώ, τὸ ἐδῶ καὶ τὸ τώρα. Σκοπὸς τῆς ζωῆς τοῦ ἦταν μόνο τὸ αἰσθητὸ καὶ τὸ ἐφήμερο. Προοπτική της ζωῆς του, ὁ θάνατος. Καὶ τότε -καὶ ὄχι μόνο τότε ἀλλὰ καὶ σήμερα καὶ τώρα καὶ κάθε στιγμὴ – γίνεται κάτι μεγάλο, κάτι συναρπαστικό, κάτι συγκλονιστικό, κάτι μοναδικὸ καὶ μεγαλειῶδες.

«Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἠμίν»! Μέγα θαῦμα! Τὸ θαῦμα τῶν θαυμάτων!
Γεννιέται ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας τῆς Θεοτόκου. Νικᾶται τῆς φύσεως ἡ τάξις.
Στὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ Θεανθρώπινο πρόσωπο, στὴ μία ὑπόσταση τοῦ Λόγου, ὑπάρχουν οἱ δύο φύσεις -ἡ Θεικὴ καὶ ἡ ἀνθρώπινη- ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως καὶ ἀχωρίστως. Ἀδιανόητο καὶ ἀκατανόητο ἀπὸ τὴν πεπερασμένη λογική μας.

Αὐτόπτες μάρτυρες τοῦ θαύματος εἶναι, οἱ Ἄγγελοι καὶ οἱ Ἀρχάγγελοι ὑμνολογώντας, ἀνυμνώντας καὶ ψάλλοντας τὸ ‘Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καὶ ἐπὶ γὴς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία’! Οἱ Προφῆτες προφητεύοντας, ὁ ἀστέρας φωτίζοντας, οἱ μάγοι προσκυνώντας, οἱ ποιμένες διαλαλώντας, ὁ Ἰωσὴφ προστατεύοντας, ἡ Θεοτόκος Παρθένος Μαρία χαίροντας, ἀκόμη δὲ καὶ ὁ τερατώδης Ἡρώδης ἀνησυχώντας, καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Γραμματεῖς τοῦ λαοῦ πληροφορώντας περὶ τῶν Γραφῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ καρδιὰ τοῦ καθενὸς μᾶς σκιρτώντας, νιώθοντας τὴν ἀγαλλίαση καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη γιὰ τὸ μεγάλο δῶρο.

Ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος γιὰ νὰ πραγματωθεῖ ἡ ὑπέρτατη δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἀνακτήσει ὁ ἄνθρωπος τὸ ἀρχαῖον κάλλος του. Ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος γιὰ νὰ ξαναδώσει στὸν ἄνθρωπο τὴν προοπτική του Οὐρανοῦ καὶ τῆς αἰωνιότητος. Ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἀναχθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ κατ’ εἰκόνα στὸ καθ’ ὁμοίωσιν. Ὁ κατὰ φύσιν Θεὸς γίνεται ἑκουσίως ἄνθρωπος γιὰ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος κατὰ Χάριν θεός.
Τώρα πιὰ ξέρουμε τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ Δημιουργό μας. Τώρα πιὰ ξέρουμε τὸν πραγματικὸ σκοπὸ τῆς ὑπάρξεώς μας ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν Ἐμμανουὴλ -Μεθ’ ἠμῶν ὁ Θεός-, κατὰ τὴν παροῦσα ζωὴ τὴν ἐπίγνωση τῆς ἀληθείας τοῦ Θεοῦ καὶ κατὰ τὴν μέλλουσα τὴν βίωση τῆς αἰωνίου μακαριότητος. Τώρα πιὰ ξέρουμε ὅτι ἔχουμε πλαστεῖ γιὰ τὸν Οὐρανὸ καὶ τὴν αἰώνια ζωή. Τώρα πιὰ ξέρουμε ὅτι μποροῦμε νὰ νικήσουμε τὴ φθορὰ τοῦ θανάτου μὲ τὴν δύναμη τοῦ ἐνανθρωπησαντος Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος πῆρε σάρκα καὶ ὀστᾶ, ψυχή, θέληση καὶ ἐνέργεια ἀνθρώπινη, τὰ καθάρισε, τὰ ἀφθάρτισε, τὰ ἁγίασε, τὰ ἐθέωσε, ὥστε ἐμεῖς νὰ κοινωνήσουμε ἐν Αὐτῶ, μέσα ἀπὸ τὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας Του καὶ τοῦ καθημερινοῦ ἀγῶνος τῆς μετανοίας καὶ ἀσκήσεως, τῆς Θεότητός Του! Ἀσύλληπτα πράγματα καὶ γιὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν Ἀγγέλων τὸν νοῦ!

Ἐναπόκειται πιὰ σ’ ἐμᾶς ν ἀποδεχτοῦμε τὰ δῶρα ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ Ἐμμανουήλ, ὁ Γεννηθεῖς Κύριός μας. Ἂς Τὸν παρακαλέσουμε νὰ μᾶς δώσει καὶ τὴ δύναμη νὰ ἁπλώσουμε τὸ χέρι μας νὰ τὰ παραλάβουμε, νὰ τὰ ζήσουμε, νὰ Τὸν ζήσουμε! Αὐτὸν ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴν ζωή. Αὐτὸν ποὺ ἀκόμα κι ὅταν ἐνδεχομένως Τὸν ξεχάσαμε, Τὸν πικράναμε μὲ τὴν ἁμαρτωλότητα καὶ ἀμετανοησία μας ἢ ἀκόμα?κόμα καὶ Τὸν ἀρνηθήκαμε, Ἐκεῖνος δὲν ἀρνήθηκε τὴν ἀγάπη Τοῦ γι’ ἐμᾶς, δίδοντάς μας μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του τὴν προοπτική της κάθαρσης, τῆς σωτηρίας,τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῆς αἰωνίας ζωῆς καὶ μακαριότητας.
Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους σας, ἀγαπητοί, γεμάτα ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ ἐν Βηθλεὲμ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ!»
Μὲ τὴν ἀγάπη Του καὶ ὁλοκάρδιες εὐλογίες, Ὁ Μητροπολίτης σας, + Ὁ Νέας Ζηλλανδίας ΜΥΡΩΝ

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.