Ἀπολαμβάνοντες τό ἑορταστικόν κλῖμα τῶν ἐπερχομένων κοσμοσωτηρίων Γεγονότων τῆς πορείας τοῦ Κυρίου μας πρός τά Ἱεροσόλυμα, πρός τόν Γολγοθᾶ, τόν Τάφον καί τόν Τύμβον τῆς Ἀναστάσεώς Του, ἐδέχθημεν, καί οὐχί διά πρώτην φοράν, τά δῶρα τῆς Ὑμετέρας Ἀγάπης καί ἀποδεδειγμένης τιμῆς πρός τήν Μητέρα πάντων ἡμῶν, τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν.

Καί πρῶτον, τόν ἐπιστηριγμόν τοῦ ἀναπαλαιουμένου ἱστορικοῦ καί τεραστίου ἀρχαιολογικοῦ ἐνδιαφέροντος κομψοτεχνήματος τοῦ 9ου αἰῶνος (870-871 μ.Χ.), τοὐτέστιν τοῦ παγκάλλου πεντατρούλλου καππαδοκικοῦ ρυθμοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς. Ἤδη ἀπό τοῦ παρελθόντος Νοεμβρίου ἐτελέσθησαν τά θυρανοίξια τοῦ ὑπό ἀναπαλαίωσιν Ἱεροῦ Ναοῦ καί σύν Θεῷ, συμφωνούσης καί τῆς ἁρμοδίου Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας, προτίμεθα κατά τό ἐπερχόμενον Φθινόπωρον νά προβῶμεν εἰς τά πανηγυρικά Ἐγκαίνια Αὐτοῦ, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ. Ὅμως, ἀπῃτήθη πρός τοῦτο καί ὁ ἀρχιτεκτονικῶς σύμφωνος μέ τό ὅλον κτίσμα εὐπρεπισμός τῆς λιθίνης περιφράξεως Αὐτοῦ, ὥστε τό ὅλον ἀποτέλεσμα νά συνᾴδῃ πρός τό τολμηρόν ὄντως ἐγχείρημα ἐκ μέρους τῆς Μητροπόλεώς μας καί τῆς ἁρμοδίου Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας ὑπό τήν Ἀρχαιολόγον καν Μαρίαν Τσιάπαλη. Ἄμεσος ἦτο πρός τοῦτο ἡ ἀνταπόκρισίς Σας πρός τό αἴτημά μας καί ἤδη εἰς τόν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ παρά τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ τηρούμενον λογαριασμόν κατετέθη ἡ συμβολή τῆς ἀγάπης Σας, δηλαδή τό αἰτηθέν ποσόν τῶν δέκα χιλιάδων Εὐρώ (10.000,00 Ευρώ), τῇ ἐγκρίσει τοῦ ὑφ’ Ὑμᾶς φιλοχρίστου Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

Δεύτερον, ὁ Ἐνοριακός Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου Λειβαδίου ἔλαβεν, ὡς κατ’ ἔτος εἴθισται ὑφ’ Ὑμῶν, τό ἐπιστηρικτικόν ποσόν τῶν χιλίων πεντακοσίων Εὐρώ (1.500,000 Εὐρώ), πρός διευθέτησιν τῶν τρεχουσῶν ἀναγκῶν Του.

Ὅθεν ἐν εὐγνωμοσύνῃ πολλῇ ἐκφράζομεν τάς Ἐπισκοπικάς καί Πατρικάς Ἡμῶν εὐχαριστίας, ὡς ἐλάχιστον ἀντίδωρον εἰς τήν ἀγαπῶσαν καρδίαν Σας. Τό ἐπαναλαμβάνομεν· πάλιν καί πολλάκις ἐγευσάμεθα τούς καρπούς τῆς φροντίδος καί τῆς ἀγάπης Σας, τόσον Ὑμῶν προσωπικῶς, ὅσον καί τοῦ Παναγιοσκεπάστου περί Ὑμᾶς ἐντίμου Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί δή πρός εὐπρεπισμόν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς.

Κύριος ὁ Θεός, ὁ πρός τό ἑκούσιον Πάθος Πορευόμενος, ἵνα τόν ἄνθρωπον διασώσῃ καί ἀναπλάσῃ, κραταιοῖ καί στηρίζῃ τήν Ὑμετέραν Ἐντιμότητα καί τό περί Ὑμᾶς ἐμφορούμενον ἀγάπης φιλόχριστον Δημοτικόν Συμβούλιον, παρέχων Ὑμῖν τε καί Αὐτοῖς πᾶσαν χάριν καί δωρεάν τελείαν, ὥστε ἐπί ἔτη πολλά νά ἐπιτελῆτε ἐν ὑγιείᾳ καί χαρᾷ τό τίμιον ἔργον Σας!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.