Τήν Τρίτην, 15ην / 28ην Ἰουνίου 2022, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος εἰς Ἑλλάδα κ. David Saltiel ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον μετά τοῦ συνεργάτου αὐτοῦ νομικοῦ συμβούλου κ. Barak καί τῆς συνεργάτιδος αὐτοῦ κ. Μαρίας -Ἀγγελίνας Χατζησταματίου.

Τόν κ. Saltiel ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης διεξήχθη ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς ἱερᾶς ἱστορίας τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν βάσιν καί τήν πηγήν καί τήν δύναμιν τοῦ Ἑβραϊκοῦ Λαοῦ καί του Χριστιανισμοῦ. Ἡ Ἱερά Ἱστορία ἐχαρακτηρίσθη ὡς ἀποκάλυψις τοῦ Θεοῦ, γινομένη ἀποδεκτή διά τῆς πίστεως, ἐν ᾧ ἡ φιλοσοφία εἶναι ἡ διά τοῦ λόγου ἐξέτασις τοῦ ἐπιστητοῦ.

Συζήτησις ἐγένετο ὡσαύτως καί περί τῆς σημασίας τῆς μεταφράσεως τῶν Ο’ ἑρμηνευτῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, διά τῆς ὁποίας ἐγένετο γνωστή ἡ ἱερά ἱστορία εἰς τούς μή γνωρίζοντας τήν μητρικήν αὐτῶν γλῶσσαν Ἰουδαίους εἰς τόν Ἑλληνικόν εἰδωλολατρικόν κόσμον καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τόν Χριστιανισμόν, ὡς καί περί τοῦ ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν Παύλου, συνδέσμου καί ἐνσαρκωτοῦ τῆς ἱερᾶς ἱστορίας τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης.

Ὡσαύτως ἐγένετο συζήτησις καί περί τοῦ μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ διεξαγομένου διαλόγου, δημιουργοῦντος τάς προϋποθέσεις εἰρηνικῆς θρησκευτικῆς συνυπάρξεως.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Saltiel προσέφερε τῷ Μακαριωτάτῳ βιβλίον- ἄλμπουμ περί τῆς ζωῆς τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος Θεσσαλονίκης διά τήν περίοδον 1897-1917, ἡ δέ κ. Χατζησταματίου προσέφερε CD Ἑβραϊκῆς Μουσικῆς, ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς ἀμφοτέρους σταυρόν καί τῷ κ. Saltiel ἐπάργυρον πίνακα τῆς Ἱερουσαλήμ, ὅτε καί ἀνεχώρησαν διά τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τῇ Συνοδείᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.