Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 9ην Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι Μετοχίῳ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος, ἐπί τῇ μνήμῃ αὐτοῦ κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Dimitry Evdokimov, Πρόξενος τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν τῇ Πόλει, καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Κοινότητος.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς καί εἰς τήν ἐπικειμένην ἐπίσκεψιν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου εἰς τά Πατριαρχεῖα περί τά τέλη Αὐγούστου ἐ.ἔ., πρός διαβούλευσιν ἐπί διμεροῦς ἐνδιαφέροντος ζητημάτων, καί ἐξῇρε τήν οἰκουμενικήν καί ὑπερεθνικήν διακονίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καταγωγῆς καί πολιτισμικῶν καί γλωσσικῶν ἰδιαιτεροτήτων, ἐπιδαψιλεύσας πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Παύλου Βερβέρη, σπουδαστοῦ εἰς τήν Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστικήν Ἀκαδημίαν.

– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Τότκαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰωαννουπόλεως καί Πρετωρίας, ἐκ Γιογάννεσμπουργκ.

– Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Πολύκαρπον Φραγκάκην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀδριανουπόλεως, ὅν συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ προσφάτῳ εἰσόδῳ αὐτοῦ εἰς τάς τάξεις τοῦ ἱ. κλήρου, εὐχηθείς αὐτῷ καλλίκαρπον διακονίαν ἐν τῷ ἀμπελῶνι τοῦ Κυρίου, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Jeffrey Χρόνην, Δικαστήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Κωνστανίνας καί Χριστίνης, μαθητριῶν, ἐκ Σικάγου.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Κελέσογλου, Ὀδοντίατρον, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μιλένας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀδριανοῦ, ὅν καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ εἰς Η.Π.Α. διά πανεπιστημιακάς σπουδάς, ἐντεῦθεν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τορόντο κ. Σωτηρίου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, κατά τάς διοργανουμένας, μεταξύ 9ης καί 12ης Αὐγούστου, ὑπό τῆς ἐν Καναδᾷ Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν παρουσίας αὐτῆς αὐτόσε, ἐν Saskatoon.

Ο Πατριάρχης στο Μετόχι του Αγίου Παντελεήμονος Γαλατά

Ο Πατριάρχης στο Μετόχι του Αγίου Παντελεήμονος Γαλατά

Ο Πατριάρχης στο Μετόχι του Αγίου Παντελεήμονος Γαλατά

Ο Πατριάρχης στο Μετόχι του Αγίου Παντελεήμονος Γαλατά

Ο Πατριάρχης στο Μετόχι του Αγίου Παντελεήμονος Γαλατά

Ο Πατριάρχης στο Μετόχι του Αγίου Παντελεήμονος Γαλατά

Ο Πατριάρχης στο Μετόχι του Αγίου Παντελεήμονος Γαλατά

Ο Πατριάρχης στο Μετόχι του Αγίου Παντελεήμονος Γαλατά


Ο Πατριάρχης στο Μετόχι του Αγίου Παντελεήμονος Γαλατά


Ο Πατριάρχης στο Μετόχι του Αγίου Παντελεήμονος Γαλατά

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.