Μέ περισσήν χαράν καί πολλήν ἀγάπην ἐν Κυρίῳ, σέ ὑποδεχόμεθα σήμερον εἰς τό πάνσεπτον καθ᾿ ἡμᾶς Κέντρον, διά νά ἀνακοινώσωμεν εἰς σέ, ἐπισήμως, τήν ἐπαξίαν ἐκλογήν σου εἰς Μητροπολίτην Πισιδίας, ὑπέρτιμον καί ἔξαρχον Σίδης καί Ἀτταλείας.

Διαδέχεσαι τόν μακαριστόν Μητροπολίτην Σωτήριον, ὁ ὁποῖος διηκόνησεν εὐόρκως καί θεάρεστως ἐπί 14 ἔτη τήν ἱστορικήν ταύτην Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου. Σήμερον ἐτελέσθη εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Σεούλ Κορέας, τό πάνδημον τεσσαρακονθήμερον αὐτοῦ μνημόσυνον. Νά ἀκολουθῇς τό παράδειγμά του, νά ἐμπνέεσαι ἀπό τήν ἀφοσίωσίν του εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον, καί νά συνεχίσῃς, ὁμοῦ μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐδοκιάδος κυρίου Ἀμβροσίου καί τοῦ ἐπιτοπίου ἱεροῦ κλήρου, τό εὐλογημένον ἔργον τό ὁποῖον ἐπετέλεσεν. Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία!

Ὡς ἔχει προσφυῶς γραφῆ, «ἡ φύση τῆς διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ὁ προορισμός του εἶναι νά διακονεῖ ὅλους τούς ὀρθοδόξους, ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητας, φυλῆς καί γλώσσας» (Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης). Σύ, ἀδελφέ Ἰώβ, καλεῖσαι νά διακονήσῃς μίαν ἱεραποστολικήν Μητρόπολιν, ὅπου θά βιώσῃς ἔντονον τήν παρουσίαν τοῦ διαφορετικοῦ. Θά ἔχῃς πολλάς δυνατότητας διά καλήν Ὀρθόδοξον μαρτυρίαν καί προσφοράν. Ὀφείλεις νά ὑπερασπίζεσαι μετά ζήλου τάς χριστιανικάς ἀξίας, νά ἀναδεικνύεσαι καθ᾿ ἡμέραν «Θεοῦ συνεργός», τοῦ θέλοντος «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καίς εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α’ Τιμ. β’, 4). Εἴμεθα δέ βέβαιοι, ὅτι θά ἀγωνισθῇς μέ ὅλην σου τήν δύναμιν διά τήν προάσπισιν τῶν δικαίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τῆς κατωχυρωμένης ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς μακροχρονίου ἐκκλησιαστικῆς πράξεως πανορθοδόξου καί οἰκουμενικῆς ἀποστολῆς του.

Εἶσαι καθηγητής Θεολογίας μέ πολλάς περγαμηνάς, εἰδικός λειτουργιολόγος, μέ ἀξιολογιώτατον καί διεθνῶς ἀνεγνωρισμένον ἐρευνητικόν καί συγγραφικόν ἔργον, πολυΐστωρ καί πολύγλωσσος, περιζήτητος ὁμιλητής εἰς διεθνῆ συνέδρια καί εἰς Πανεπιστήμια, ὑφηγητής τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστήμης εἰς τό Πανεπιστήμιον Lorrine ἐν Metz Γαλλίας. Διετέλεσες καθηγητής καί Κοσμήτωρ τοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Ἁγίου Σεργίου ἐν Παρισίοις καί τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐν Σαμπεζύ Γενεύης. Ἐπί σειράν ἐτῶν διδάσκεις, μέ μεγάλην ἐπιτυχίαν καί ἀπήχησιν, εἰς τό Institut Catholique τῶν Παρισίων.

Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία σέ ἀνύψωσεν ἤδη τό 2013 εἰς τόν βαθμόν τοῦ Τιτουλαρίου Ἀρχιεπισκόπου, εἰς ἡλικίαν 39 ετῶν. Σέ διώρισε Μόνιμον Ἀντιπρόσωπόν της παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν καί σέ κατέστησε Συμπρόεδρον τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, εἰς διαδοχήν τοῦ καθηγητοῦ καί ἀκαδημαϊκοῦ, Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου.

Εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι εἰς τό νέον πολυεύθυνον ποιμαντικόν σου ἔργον, ἡ λιπαρά θεολογική σου παιδεία, τό λειτουργικόν καί εὐχαριστιακόν σου ἦθος καί ἡ διεθνής καί οἰκουμενική ἐμπειρία σου, θά λειτουργήσουν ὡς ἀνεξάντλητοι πηγαί ἐμπνεύσεως καί δυναμισμοῦ, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ ἐν τῇ θεοτηρήτῳ Μητροπόλει Πισιδίας λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας ὅλης, ἐν καιρῷ πειρασμοῦ καί κλύδωνος, καί ὅτι, διά τῆς παρουσίας καί τοῦ ἔργου σου, θά μαρτυρῆται τό ἀδιαίρετον πίστεως, δοξολογικῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ καί ἀγάπης πρός τόν ἀδελφόν, ἡ lex credendi, lex orandi καί lex agendi ἐν τῇ ἀδιασπάστῳ ἑνότητί των.

Ἱερώτατε,

Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία σέ ἀποστέλλει μέ πολλάς προσδοκίας εἰς ἕν γεώργιον τοῦ Κυρίου, ὅπου ὁ θερισμός πολύς. Νά θέτῃς μεγάλας ἀπαιτήσεις εἰς τόν ἑαυτόν σου. Εἰς ὅλας τάς βαθμίδας της ἡ ἱερωσύνη εἶναι θυσία καί σταυρός. Ἀγωνιζόμενος σθεναρῶς καί μέ ἔνθεον ζῆλον, θά διαπιστώνῃς καθ᾿ ἡμέραν, ὅτι τίποτε δέν εἶναι ἰδικόν σου κατόρθωμα, ἀλλά ὅτι τά πάντα εἶναι θεία εὐδοκίᾳ, ἄνωθεν δωρεά. Προσευχόμεθα οἱ ἐν Φαναρίῳ, ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, ὁ Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας καί Δοτήρ παντός ἀγαθοῦ νά σέ ἐνισχύῃ εἰς τό ἐκκλησιαστικόν καί ποιμαντικόν σου ἔργον, πρός δόξαν τοῦ ὑπερουρανίου ὀνόματος Αὐτοῦ.

Σέ συγχαίρομεν καί πάλιν διά τήν προαγωγήν Σου.

Ἄξιος!

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.