Ι.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Βεροίας, χθες το απόγευμα.
Μιλώντας για την πνευματική διάσταση της σημερινής εορτής, ο Σεβασμιώτατος κ. Παντελεήμνω υπογράμμισε: “Είναι αυτοί που δεν τιμούν τη μνήμη της αγίας Παρασκευής σαν να πρόκειται για ένα κοι­νω­νικό γε­γονός ή μία κο­σμική εκδήλωση, που δεν τη βλέπουν απλώς σαν μία εορτή κάποιων προσ­φι­λών τους προσώπων, αλλά τη βλέπουν στην πνευματική της διά­στα­ση.

Και αυτή είναι η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η Εκκλησία μας δεν εορτάζει εορτές των αγί­­ων της, αλλά τιμά τις μνήμες τους, αποδίδει δη­λαδή τον σεβασμό και τη τιμή που αρμόζει σ᾽ αυτά τα εκλεκτά τέκνα της τα οποία έζη­σαν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, που πι­στευ­σαν στο μήνυμα της σω­τη­­ρίας του Ευαγγελίου, και που δεν θέλησαν επ᾽ ουδενί να­ χω­ρι­σθούν από της αγά­πης του Χρι­στού”.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«Παρθενομάρτυς αθλη­φο­ρε, Πα­ρα­σκευή πανένδοξε, τους την άθλη­­σιν την σην εορτάζοντας αξί­ως, αίτησαι ρυσθήναι πειρα­σμων και θλίψεων, … και της μελ­λού­­­σης κρίσεως, Μάρτυς πανα­οίδιμε».

Μία ικεσία απηύθυνε απόψε ο ιε­ρος υμνογράφος προς την εορ­τα­ζoμένη αγία μεγαλο­μάρτυρα και αθληφόρο Παρα­σκευή. Μια ικεσία που δεν την απηύ­θυ­νε προσωπικά, αλλά την απηύ­­θυνε εκ μέρους όλων των πιστών, εκ μέρους όλων όσων συγκεντρωθήκαμε απόψε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της για να την τιμήσουμε.

Και ποια είναι η ικεσία την οποία απηύθυνε ο ιερός υμνογράφος; «Αι­τησαι ρυσθήναι πειρα­σμων και θλίψεων και της μελλούσης κρι­σεως». Την παρακάλεσε να ζητήσει από τον Θεό να μας σώσει από τους πειρα­σμούς και τις θλίψεις και ακόμη να μας σώσει από τη μελ­λουσα κρίση.

Για ποιόν λόγο όμως δεν τα ζητά απευθείας από τον Θεό, αλλά πα­ρα­καλεί την εορτα­ζομένη αγία να τα ζη­τήσει για χάρη μας;

Τα ζητά από την μεγαλο­μαρ­τυρα και αθληφόρο Παρασκευή, γιατί ανα­­γνω­­ρίζει αφενός την αν­θρω­­­­πι­νη αδυναμία και α­σθε­­­νεια, και αφε­τέρου γνωρίζει την παρ­ρησία που έχει η αγία ενώπιον του θρο­νου του Θε­ου, καθώς θυσίασε τη ζωή της για χάρη του και απο­λαμ­βα­νει τώρα την τιμή και τη δόξα της βασιλείας των ου­ρα­νων. Γι᾽ αυτό και πιστεύει ότι μέσω αυ­της θα επι­­τύχει ευκολότερα την εκ­πλη­ρωση των αιτημάτων του, καθώς μάλιστα αυτά που ζητά δεν ει­ναι πράγματα υλικά και συ­νη­θι­σμένα, είναι όμως πο­λυ­τιμα και ανα­γκαία για κάθε άνθρωπο.

Ζητά να μας σώσει ο Θεός διά των πρεσβειών της αγί­ας Παρασκευής από τις θλι­ψεις και τους πειρα­σμούς, δύο στοιχεία που είναι συμ­φυτα με τον άνθρωπο μετά την πτώση και την απο­μα­κρυν­ση του από τον παράδεισο, και απο­τελούν συ­νέπειες της αμαρ­τι­ας.

Και ποιος από εμάς, αλήθεια, δεν θα επιθυ­μου­σε να ζει χωρίς θλι­­­ψεις και χω­ρις πειρα­σμούς; Όλοι ανεξαιρέτως. Αλ­λα αυτό δεν είναι δυνα­το, γιατί και οι θλίψεις και οι πειρασμοί έχουν ένα νο­η­μα στη ζωή μας και μας βοηθούν στην πνευ­ματική μας πρόοδο και προκο­πη. Γι᾽ αυτό και ο ιερός υμνο­γρα­φος δεν ζητά από την μάρτυρα να μεσιτεύσει στον Θεό, ώστε να μας απαλλάξει από τις θλίψεις και τους πειρασμούς, αλλά να μας σώσει, δηλαδή να μας βοηθήσει, ώστε να εξέλθουμε από τις δοκιμα­σίες των πειρασμών και των θλίψεων σώοι, χωρίς να έχου­με υποστεί σωμα­τι­κες και ψυχικές βλάβες.

Της ζητά όμως και κάτι ακό­μη πιο σπουδαίο και σημα­ντικό: να μας σώσει από τη μέλλουσα κρίση, να μας βοηθήσει δηλαδή, ώστε η κρι­­ση αυτή, από την οποία θα περά­σουμε όλοι οι αν­θρωποι, να μην είναι κα­τα­δικαστική για μας, αλλά να είναι απαλλακτική και να μας οδηγήσει εκ δεξιών του Θεού, να μας οδηγήσει στη χαρά της βασι­λείας του.

Η ικεσία του ιερού υμνο­γράφου περιέχει όμως και ένα ακό­­μη στοι­χείο το οποίο θα πρέπει να προσέ­ξουμε. Τι λε­ει; «Τους την άθλησιν την σην εορτάζοντας αξί­ως, αι­τη­σαι ρυσθήναι πει­ρα­σμων και θλι­ψεων, … και της μελ­­λού­­σης κρι­σε­ως».

Η αίτηση του υμνο­γρα­φου προς την αγία μεγα­λο­μάρτυρα Παρα­σκευή αφορά όσους εορτάζουν αξί­ως τη μνήμη της. Όχι γιατί θέλει να κάνει διάκριση, αλλά αφενός για­τι σ᾽ αυτούς που την τιμούν αξί­ως αξίζει η χα­ρη της αγίας και αφε­τε­ρου γιατί όσοι δεν την τιμούν αξίως, δεν θα μπορέσουν να αξιο­ποιή­σουν και τη δω­­ρεά της αγίας και αν ακόμη τους την προσφέρει.

Ποιοί είναι όμως αυτοί που τι­μούν αξίως την αγία Παρασκευή; Είναι αυτοί που έρχονται στο ναό της για να εορ­τα­σουν τη μνήμη της έχο­ντας συνείδηση ότι τιμούν μία μάρτυρα, μία νέα κοπέλα που θυ­σι­ασε τα πάντα και τη ζωή της ακόμη για χάρη του Χρι­στού. Για μια μαρ­τυ­ρα που δεν δίστα­σε να ομολογή­σει την πι­στη της στο Χρι­στο ούτε μπροστά στα βασανι­στη­ρια στα ο­ποία την υπέ­βαλαν ούτε μπρο­στα στον ίδιο το θάνατο.

Είναι αυτοί που δεν τιμούν τη μνήμη της αγίας Παρασκευής σαν να πρόκειται για ένα κοι­νω­νικό γε­γονός ή μία κο­σμική εκδήλωση, που δεν τη βλέπουν απλώς σαν μία εορτή κάποιων προσ­φι­λων τους προσώπων, αλλά τη βλέπουν στην πνευματική της διά­στα­ση.

Και αυ­τη είναι η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η Εκκλησία μας δεν εορτάζει εορτές των αγί­­ων της, αλλά τιμά τις μνήμες τους, αποδίδει δη­λαδή τον σεβασμό και τη τιμή που αρμόζει σ᾽ αυτά τα εκλεκτά τέκνα της τα οποία έζη­σαν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, που πι­στευ­σαν στο μήνυμα της σω­τη­­ρίας του Ευαγγελίου, και που δεν θέλησαν επ᾽ ουδενί να­ χω­ρι­σθούν από της αγά­πης του Χρι­στού.

Αναμιμνήσκεται τη ζωή τους και τιμά τα κατορ­θω­ματα και τις αρε­τες τους, τις οποίες και προβάλλει στους πιστούς προς μίμηση. Και αληθινή και ουσιαστι­κη τιμή των αγίων είναι η μίμηση της ζωής τους, κατά τον ιερό Χρυσόστομο.

Αυτοί που θέλουν, λοιπόν, να τι­μούν αξίως τους αγίους, οφεί­λουν να προσπαθούν να μιμούνται τη ζωή και τις αρετές τους, και αυτοί είναι πραγματικοί αποδέκτες της χάρι­τος των αγίων.

Τιμώντας και εμείς τη μεγα­λο­μαρ­τυ­ρα και αθληφόρο αγία Πα­ρασκευή, ας προσπαθή­σου­με να μιμη­θού­με την πίστη και την αγά­πη της στον Χρι­στο, την καθα­ρο­τητα της ζωής και την παρ­ρησία της ομολο­γίας της, ώστε να την εορ­τάζουμε αξί­ως, για να αξιω­θού­με και της χάριτος και των δωρεών του Θεού, τις οποίες ζητή­σαμε προ ολίγου διά του ιερού υμνο­γράφου από την εορταζομένη αγία μεγαλο­μάρτυρα και αθληφό­ρο Παρα­σκευή.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.