Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΟΧΘΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΗΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ.

«Σήμερον, Τρίτην 3ην Ὀκτωβρίου 2023, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τόν ἐπί κεφαλῆς τοῦ Γραφείου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ε.Ε. εἰς τήν Δυτικήν Ὄχθην καί τήν Λωρίδα τῆς Γάζης κ. Alexandre Stutzmann μετά τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν καί τούς ἐκπροσώπους αὐτῶν.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην, ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι εἰς τούς Ἁγίους Τόπους στοχεύουν εἰς τήν προώθησιν τῆς συμφιλιώσεως καί τῆς εἰρήνης, οἱ Ἅγιοι Τόποι πρέπει νά εἶναι προσβάσιμοι διά πάντας καί πρέπει νά ἐνισχυθοῦν αἱ προσπάθειαι διά τήν προστασίαν τῶν Χριστιανῶν ἐκ τῶν ἐπιθέσεων ριζοσπαστικῶν Ἰσραηλινῶν στοιχείων.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ἐπίσης ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι συνεργάζονται ἀποτελεσματικῶς μεταξύ των καί εἶναι σταθεραί εἰς τόν ἀγῶνα των νά διατηρήσουν ἀναλλοίωτον τό Status Quo τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη ἐπίσης εἰς τήν πρόσφατον ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τό Βατικανόν καί εἰς τόν Πάπαν Ρώμης Φραγκῖσκον καί εἰς τήν συμμετοχήν αὐτοῦ εἰς τάς ἐκδηλώσεις προβιβασμοῦ τοῦ Λατίνου Πατριάρχου Pierrrebatista Pizzaballa εἰς τό Ἱερόν Κονκλάβιον τῶν Καρδιναλίων.

Ὁ κ. Stutzmann ἐξέφρασε τήν ἐκτίμησιν αὐτοῦ διά τό ἔργον τῶν Ἐκκλησιῶν καί εἶπεν ὅτι «νοιώθει εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡμῶν ὡς νά ἦτο εἰς τό σπίτι του».

Ἐπίσης εἶπεν ὅτι συνέβη νά εἶναι παρών εἰς ἐπεισόδια, ὅτε ριζοσπαστικαί Ἰσραηλιναί ὁμάδες ἐνέπτυσαν Χριστιανούς. Ἐπίσης εἶπεν ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις δέν εἶναι θρησκευτικός θεσμός, ἀλλά διαθέτει χριστιανικάς ρίζας, διότι, ὡς εἶπεν, «οἱ Πατέρες ἡμῶν ἦσαν Χριστιανοδημοκράται». Ἐξέφρασε την δέσμευσίν του πρός συμπαράστασιν καί στήριξιν τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων καί καί τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονομίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους. «Ἡμεῖς ὡς πολιτικοί δέν πρέπει νά λησμονῶμεν τόν ρόλον τῆς θρησκείας εἰς τήν ἐπίλυσιν δυσκόλων προβλημάτων».

Οἱ Προϊστάμενοι καί ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱερουσαλήμ ἀνεφέρθησαν ἐπίσης εἰς θέματα καί προβλήματα, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν αἱ Ἐκκλησίαι. Ὁ καί Κουστωδός τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκῖσκος Πατόν ἀνεφέρθη εἰς τό πρόσφατον πρόβλημα τοῦ ‘Stella Maris’ εἰς Χάϊφαν καί εἰς τό γεγονός ὅτι αἱ Χριστιανικαί περιουσίαι ἀναγνωρίζονται ὡς ἰδιοκτησίαι τῶν Ἐκκλησιῶν, δίχως ὅμως τό δικαίωμα ἀξιοποιήσεως. Ἐπίσης, ὁ Κουστωδός ἀνεφέρθη εἰς τήν ἔλλειψιν ἐλευθέρας προσβάσεως τῶν Χριστιανῶν εἰς τούς Ναούς των καί εἰς τάς παραβιάσεις ἐλευθεριῶν ἐν τῇ λατρείᾳ, ὡς ἐφάνη εἰς τήν ἐφετινήν ἑορτήν τῆς Μεταμορφώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τό Ὄρος Θαβώρ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Μαρκοῦτσο εἶπεν ὅτι «προσπαθοῦμεν νά διατηρήσωμεν τάς περιουσίας ἡμῶν, διότι αὗται βοηθοῦν τάς Ἐκκλησίας νά στηρίξουν τά θρησκευτικά καί ἐκπαιδευτικά των ἱδρύματα. Οἱ Χριστιανοί μας, ἰδιαιτέρως οἱ νέοι, αἰσθάνονται εὐάλωτοι. Ἔχομεν ἰδιωτικόν ἐκπαιδευτικόν σύστημα καί προσπαθοῦμεν νά διδάξωμεν εἰς τούς νέους μας νά συμβιοῦν καί νά συνυπάρχουν εἰρηνικῶς μετά μελῶν τῶν διαφορετικῶν θρησκειῶν ».

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος πρόσφερεν εἰς τόν κ. Stutzmann εἰκόνα-πίνακα τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.