NIKOLAUS WYRWOLL
Ἕνας φίλος τοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Πόλεως
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου

“Τρία κρίνα, τρία κρίνα ποὺ ἐφύτεψα στὸν τάφο του,
ἦρθε καὶ κατέφαγε ἕνας χορτοφάγος”.

N. Wyrwoll

Εἶναι γνωστὴ ἡ παραδοσιακὴ φιλία τῆς χώρας μας μετὰ τῆς Γερμανίας. Ἕνας λοιπὸν διαπρύσιος σύγχρονος μάρτυς, παρὰ τά “ἐμφιλοχωροῦντα”! κατὰ καιροὺς ἐκ ποικίλων ἐξωεκκλησιαστικῶν κυρίως αἰτίων, μεταξύ των, καὶ αὐτὸ τοῦτο λάτρης τῆς Πόλεως, ἡ ὁποία διατηρεῖ ἀκόμη τό “ἀρχαῖον κάλλος” ἐν πολλοῖς αὐτῆς, εἶναι ὁ ὁσιολογιώτατος Ehrenprälat Monsignore Dr. Nikolaus Wyrwoll, Γερμανὸς Ρ/Καθολικὸς ἱερεύς, καὶ θιασώτης διὰ τὰς οἰκουμενικὰς σχέσεις καὶ τὴν ἀξιόπρεπον διεξαγωγὴν τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν.
Ἐγεννήθη εἰς τὴν Ἄνω Σιλεσίαν (σήμερον εἰς τὴν Πολωνίαν) τὸ 1938. Τὸ 1946 ἐξεδιώχθη μετὰ τῶν ὑπολοίπων Γερμανῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι λαοί, ὑπὸ τῶν τότε μεγάλων δυνάμεων, μεταβὰς εἰς τὴν Γερμανίαν καὶ ἐγκατασταθεὶς τελικῶς εἰς τὸ Ἀννόβερον οἰκογενειακῶς. Μετὰ τὸ Γυμνάσιον ἐσπούδασεν εἰς τὸ Münster καὶ ἔπειτα εἰς τὸ Ποντιφηκικὸν Πανεπιστήμιον Gregoriana καὶ εἰς τὸ Collegium Germanicum et Hungaricum de Urbe εἰς τὴν Ρώμην.
Ἐχειροτονήθη διάκονος καὶ πρεσβύτερος, χρηματίσας ὡς βοηθητικὸς ἱερεύς (Kaplan) εἰς τὰς Κοινότητας Loccum, Neustadt, Hildesheim, Bevensen κ.ἄ. Τὸ 1965 ἔλαβε τὸ διδακτορικόν του δίπλωμα.
Ἀπὸ τοῦ 2013 κατοικοεδρεύει, συνταξιοῦχος ὤν, εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν τοῦ Ἁγ. Γεωργίου παρὰ τὸ Αὐστριακὸν Κολλέγιον εἰς τὴν Πόλιν, λειτουργῶν ἐν αὐτῇ καὶ καλλιεργῶν ποικίλας ἐπαφὰς μετὰ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ ἐπιχειρῶν πολλὰ ταξίδια, ὅπως εἰς τὴν Χιλήν, τὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴν καὶ ἀλλαχοῦ. Ἡτοίμασε δὲ καὶ τὸν τάφον του μακρὰν τῆς πατρίδος του -Κύριε ἐλέησον- εἰς τὴν Βασιλεύουσαν!, μίας ἐμφανοῦς μαρτυρίας ἀγάπης του πρὸς αὐτήν.
Ἐχρημάτισε σύμβουλος εἰς τὸ Ποντιφηκικὸν Συμβούλιον διὰ τὴν Ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν, μέλος εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν Οἰκουμενισμοῦ τοῦ Γερμανικοῦ Ἐπισκοπικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Γερμανίας, συνεργάτης καὶ εἶτα Διευθυντὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Regensburg. Πνευματικὸς Διευθυντὴς καὶ Ὑφηγητὴς τῆς Καθολικῆς Ἀκαδημίας Goslar. Ἵδρυσεν τὸ 2006 μετὰ τῶν καθηγ. B. Hallensleben καὶ G. Vergauwen τὴν Silberne Rose τοῦ Ἁγ. Νικολάου Μύρων καὶ πάρα πολλὰ ἄλλα, τεκμαίροντα τὴν ἀγάπην καὶ εἰδικότητα αὐτοῦ εἰς τὴν Οἰκουμενικὴν Κίνησιν καὶ τοὺς διαλόγους τῶν Ἐκκλησιῶν.
Συνέβαλε ἐπὶ ἔτη εἰς τὴν ἐτησίαν ἔκδοσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Regensburg τοῦ τομιδίου “Orthodoxia”, τὸ ὁποῖον περιεῖχεν ὁρισμένα στοιχεῖα (τίτλους, διευθύνσεις, τηλέφωνα κλπ.) ὅλων τῶν ἱεραρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἕναν πολύτιμον καὶ εὔχρηστον τυφλοσύρτην. Ἐπίσης εἰς τὴν ἐτησίαν ἔκδοσιν τοῦ Καταλόγου τῶν Φοιτητῶν τοῦ Ποντιφηκικοῦ Κολλεγίου Germanicum et Hungaricum de Urbe.
Ἔλαβε πολλὰς διακρίσεις, ὅπως τοῦ Ehrenprälat καὶ Monsignore ὑπὸ τοῦ Πάπα, τοῦ Ἱππότου τοῦ Παναγίου Τάφου, τοῦ Σταυροῦ Ἀξίας τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Γερμανίας (Bundesverdienstkreuz), τιμητικὰ διδακτορικὰ διπλώματα, ὡς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Minsk. Ἐπίσης τυγχάνει Πρόεδρος Τιμῆς τοῦ Κέντρου διὰ τὴν Μελέτην τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Fribourg. Σημειωτέον ὅτι, ἐνταῦθα ὀλίγα μόνον ἀναφέρονται ἐκ τοῦ πλουσίου Curriculum Vitae αὐτοῦ.
Ὁ π. Wyrwoll εἶχεν συγχρόνως πάντοτε ἀγαθὰς σχέσεις καὶ μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ προσωπικῶς μὲ τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον, καὶ συχνάκις τὸν ἐπεσκέπτετο μετὰ τοῦ μακαριστοῦ Albert Rauch, διευθυντοῦ τοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Regensburg, ὅπου μετεκπεδεύοντο ἱκανοὶ Ἕλληνες θεολόγοι. Ἐπίσης πολλάκις ἐκκλησιάζεται εἰς τὰς Θείας Λειτουργίας καὶ Ἀκολουθίας τῶν Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν παρακειμένων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων, παρίσταται εἰς ποικἰλας πολιτισμικὰς ἐκδηλώσεις καὶ συνδέεται φιλικῶς μὲ πολλοὺς ἱεράρχας.
Ὁ π. Νικόλαος ὡς ἄνθρωπος εἶναι ἁπλοῦς καὶ ἀπέριττος. Γνωρίζει καλῶς τὰ οἰκουμενικὰ θέματα καὶ ἐπὶ ἔτη προσπαθεῖ μὲ ἐπισκέψεις, ἐπαφὰς καὶ συνομιλίας νὰ συνάψει γέφυρας μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν διαφόρων ὁμολογιῶν, βοηθῶν κατὰ δύναμιν. Εἶναι γλυκὺς τὴν συναναστροφὴν καὶ εὐχάριστος. Πολλάκις ἡγεῖτο ὁμάδων ἐκ Γερμανίας κληρικῶν καὶ λαϊκῶν καὶ τοὺς ἐξενάγει κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν διαφόρων ναῶν καὶ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, διότι οὗτοι τρέφουν ἰδιαιτέραν ἀγάπην πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τὴν λειτουργίαν της καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ τὴν γνωρίσουν καλλίτερον. Καὶ τὸν εὐχαριστοῦμεν θερμῶς δι’ ὅλας αὐτὰς τὰς προσπαθείας του. Vergelt’s Gott!

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.