Αναφέρει το Πατριαρχείο:
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Βασαρμίδου, Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς Εὐγεν. Δίδος Ἀγγελικῆς Ξένου, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.

– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Πεντέλης, Διευθυντήν τοῦ παρ’ αὐτῇ λειτουργοῦντος Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν

Ἐλλογ. κ.κ. Χρήστου Νάσιου καί Σεργίου Βοΐλα, Ἐπιστημονικῶν Συνεργατῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Καλλιόπης Μαυραγκᾶ, Γραμματέως αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρον, ἐκ Καναδᾶ.

– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους.
– Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς Π. Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῶν Ἐλλογιμ. κυριῶν Βικτωρίας Λαιμοπούλου, Διευθυντρίας αὐτῆς, καί Ἠλιάνας Γαργαρίδου, νεοδιορισθείσης παρ’ αὐτῇ Καθηγητρίας Μαθηματικῶν, ἐξαιτησαμένης τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῆς.

– Tόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Σαρρῆν, Ἄρχοντα Ὑμνῳδόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. MaydaSaris, Ἐκδοτρίας τοῦ Περιοδικοῦ «PAROS», τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. RoniSaris, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Karolin καί τοῦ τέκνου αὐτῶν, ὅ καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ βαπτίσει αὐτοῦ.

– Τήν Εὐγεν. κ. Σωτηρίαν Θεοχαρίδου, νέαν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει.
– Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μελίνας, Γραμματέως ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Δημητρίου, ὅ καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Χατζηστεφάνου, Ξεναγόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
– Ὅμιλον Φραγκισκανῶν ἱερέων καί μοναχῶν, ἐκ διαφόρων χωρῶν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
– Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ ἀγαγόντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, τήν Δευτέραν, 23ην Ὀκτωβρίου.

Ο Δωδώνης Χρυσόστομος στον Οικουμενικό Πατριάρχη Ο Δωδώνης Χρυσόστομος στον Οικουμενικό Πατριάρχη Ο Δωδώνης Χρυσόστομος στον Οικουμενικό Πατριάρχη Ο Δωδώνης Χρυσόστομος στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.