Ἀπό μέσης καρδίας ἐπιθυμῶ διά πολλοστήν φοράν ὃπως ἐκφράσω εἰς τό ἐντιμότατον καί φιλόχριστον πρόσωπόν Σας, τάς πολλάς μου εὐχαριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην μου δι’ ὃσα ἀγαθά πράττετε πρός ἀνακούφισιν τοῦ εὐλογημένου Λαοῦ μας, τοῦ ἀπαρτίζοντος τήν ὑπό τήν ἐλαχιστότητά μου Ἱεράν Μητρόπολιν Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου.

Δέν ὑπάρχει ἂλλωστε χρονική περίοδος καί ἀναφυεῖσαι ἀνάγκαι τοῦ Ἱδρύματος Ἀγάπης ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἒνθα φιλοξενοῦνται ἐμπερίστατοι Γέροντες καί Γερόντισσες, διά νά διέλθουν ἀξιοπρεπῶς ὃσας ἡμέρας ὁ Κύριος προσέτι τούς ἐπιφυλάσσει καί Σεῖς νά κωφεύητε. Πετρέλαιον θερμάνσεως λέγεται αὐτό, λογαριασμοί παντοειδεῖς λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος ἢ οἰκονομική στήριξις πρός καταβολήν τῶν δεδουλευμένων τοῦ ἐν αὐτῷ προσωπικοῦ, πάντοτε διαθέτομεν εὐήκοον τό οὖς Σας διά νά προσέλθη ἀρωγός εἰς τάς ὂντως πολλάς ἀνάγκας μας.

Λόγῳ τῶν αὐστηρῶν μέτρων τῆς Κυβερνήσεως πρός ἀποφυγήν τῆς διαδόσεως τοῦ Κορωναϊοῦ, οἱ Ἱεροί Ναοί καί τά Προσκυνήματά μας παραμένουν κλειστά καί ὡς ἐκ τούτου ἡ οἰκονομική ἐνίσχυσις τούτων πρός τούς Γέροντας ἐξέλιπεν. Τό ἐπληροφορήθητε κ. Δήμαρχε καί ἂνευ παρεμβάσεως ἐμοῦ ἢ ἑτέρου αὐτοβούλως μέ ἐπληροφορήσατε ὃτι διά διάστημα 15 ἡμερῶν θά παράσχητε Σεῖς τό μεσημεριανόν Γεῦμα καί τό βραδινόν Δεῖπνον εἰς τούς ἀγαπητούς μας τροφίμους. Καί ἡ πραγμάτωσις τῆς ἀποφάσεώς Σας ἐκκίνησεν ἀπό τῆς 27ης Ἀπριλίου 2020! Περατωθέντος τοῦ διαστήματος τούτου δέν ἠρκέσθητε εἰς μόνην τήν προσφοράν ταύτην, ἀλλά συνεχίζετε νά ἐπιδεικνύετε τά “σπλάγχνα τῶν οἰκτιρμῶν Σας” μέ τήν ἀποστολήν ἐκ νέου καί διά τό διάστημα ἀπό σήμερον, 19ην Μαΐου ἐ. ἔ., μέχρι τέλους Μαΐου, 25 ἡμερησίων γευμάτων καί δείπνων διά τήν σίτισιν τῶν γερόντων τοῦ Γηροκομείου μας, ἐν Ἀρναίᾳ, τῆς καί γενετείρας Σας!

Ὃθεν, προβάλλοντες Ὑμᾶς ὡς ὑπόδειγμα πρός μίμησιν θεόφρονος καί φιλανθρώπου Ἄρχοντος τοῦ Λαοῦ, πάλιν καί πολλάκις εὐχαριστοῦντες, ἐκφράζομεν Ὑμῖν τάς Ἐπισκοπικάς ἡμῶν εὐχαριστίας, δεόμενοι πρός Κύριον ὃπως κραταιοῖ Ὑμᾶς καί τούς περί Ὑμᾶς ἐκλεκτούς συνεργάτας καί χαρίζηται Ὑμῖν καί Αὐτοῖς ὑγιείαν κατ’ ἂμφω, πᾶσαν Χάριν καί τήν Ἀναστάσιμον εὐλογίαν καί χαράν Του!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ὁ Ἱερισσοῦ Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.