«Ἐάν πᾶσα ἡμέρα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ἔχει σημασίαν, διότι συνδέεται μέ τήν αἰωνιότητα, ὑπάρχουν ἡμέραι ὑψίστης σπουδαιότητος ἀποτελοῦσαι σταθμόν καί ἰσοδυναμοῦσαι πρός ἔτη μακρά. Τοιαύτη ἡμέρα εἶναι δι᾿ ἐμέ ἡ παροῦσα.

Ἡμέρα βαθυτάτης εὐγνωμοσύνης πρός τόν ἐν Τριάδι Θεόν ἐν πρώτοις.
… … …
Συγχρόνως ἡ παροῦσα εἶναι καί ἡμέρα ἀναλήψεως τεραστίων εὐθυνῶν. Αἱ τίμιαι χεῖρες τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος ἐναποθέτουν ἐπί τῶν ὤμων μου φορτίον βαρύτατον, βράχον πελώριον, ὄρος ὀγκῶδες.

Ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μέ τοποθετεῖ εἰς τήν πρώτην γραμμήν τοῦ Πνευματικοῦ Πυρός οὐ μόνον νά πολεμήσω, ἀλλά καί νά ἡγηθῶ ἀγώνων Πνευματικῶν, νά ὁδηγήσω τόν Λαόν Κυρίου εἰς νίκας.

Ὁ Ἀρχιποίμην Κύριος ἐμπιστεύεται εἰς ἐμέ τήν διαφύλαξιν θησαυροῦ ἀνυπολογίστου, τῶν ἀθανάτων ψυχῶν τοῦ Λογικοῦ Ποιμνίου. «Θύρα μοι ἀνέωγε μεγάλη καί ἐνεργής καί ἀντικείμενοι πολλοί» (Α’ Κορ. ιστ’, 9).
… … …
Δεήθητε, Σεβασμιώτατε, μετά τῶν συνιερουργούντων Ἁγίων Ἀρχιερέων, ἵνα τό πῦρ τοῦ Παναγίου Πνεύματος μέ καθάρῃ καί ἀνάψῃ ἐντός μου πυρκαϊάν ἀγάπης πρός τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτήν Χριστόν καί τήν Ἁγίαν Του Ἐκκλησίαν. Δεήθητε, ἵνα ὡς λαμπάς καῶ διά τήν δόξαν τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὅστις τόσον μέ ἠγάπησε καί τόσον μέ ἐτίμησεν. Δεήθητε, ἵνα ἔχω καλήν ἀπολογίαν ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως καί ἀξιωθῶ μετά τῶν Λογικῶν προβάτων νά εἰσέλθω εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου, εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν καί νά ἀναπέμπω τόν Τρισάγιον Ὕμνον εἰς τήν Ὑπερούσιον Τριάδα, τόν Πατέρα, τόν Υἱόν καί τό Ἅγιον Πνεῦμα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.