Χαιρετισμό απηύθυνε με μαγνητοσκοπημέμο μήνυμα και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος κατά την επίσημη έναρξη της 46ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

“Ἡ ἐφετεινή ἐπετειακή Κληρικολαϊκή Συνέλευσις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς εἶναι καιρός μνημοσύνης καί τιμῆς πρός πάντας τούς μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένους Ἀρχιεπισκό-πους, Ἱεράρχας, ἱερεῖς, διακόνους, μοναστάς καί τούς εὐσεβεῖς πιστούς, οἱ ὁποῖοι ἐξεδαπάνησαν ἑαυτούς ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἀμερικῇ καθ᾽ ὅλην τήν ἑκατονταετῆ εὐλογημένην πορείαν της, διά τῆς πνευματικῆς καί ποιμαντικῆς αὐτῶν ἐργασίας, διά τῆς ἐθελοντικῆς συμμετοχῆς των εἰς τήν ζωήν τῶν ἐνοριῶν καί ἀλλαχοῦ. Διά τῆς καθοριστικῆς αὐτῆς συμβολῆς των προήγαγον καί ἐστερέωσαν τήν μεγάλην αὐτήν Ἐπαρχίαν τοῦ Οἰκουμε-νικοῦ Θρόνου καί παρέδωκαν αὐτήν ὡς ἄμπελον εὐκλημα-τοῦσαν, σέμνωμα καί καύχημα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Εἴη ἡ μνήμη αὐτῶν αἰωνία!

Ἡ μεγάλη ἐπέτειος δίδει εἰς ἡμᾶς τήν εὐκαιρίαν νά τονίσωμεν ὅτι μόνον ἡνωμένοι, μέ σύμπνοιαν ἀδιατάρακτον καί μέ δημιουργικήν συνεργασίαν κλήρου καί λαοῦ, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς δύναται νά πορευθῇ ἐνθέως εἰς τόν ἀρχόμενον νέον αἰῶνα τῆς ἱστορίας της, πάντοτε ἐν ἐσωτάτῃ συνδέσει καί ἀναφορᾷ πρός τό καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερόν Κέντρον. Ἀποτελεῖτε, ἀγαπητοί, ζωτικόν τμῆμα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Ἡ φιλόθεος καί φιλάνθρωπος μαρτυρία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἐνσαρκώνει καί ἐκφράζει τήν ζωήν, τάς ἀξίας καί τάς παραδόσεις τοῦ Φαναρίου, τό ὁποῖον προσέφερε καί συνεχίζει νά προσφέρῃ πάμπολλα καί τιμαλφέστατα εἰς τόν παγκόσμιον πνευματικόν πολιτισμόν καί ἀποτελεῖ ἐλπίδα διά τό μέλλον, πάντοτε ὑπό τήν σκέπην τοῦ Ἀρχηγοῦ καί τελειωτοῦ τῆς πίστεως ἡμῶν, τοῦ «ἐκκλησίας σάρκα ἀναλαβόντος» Χριστοῦ.

Ἐκφράζομεν τήν βεβαιότητα ὅτι καί κατά τόν νέον αἰῶνα, εἰς τόν ὁποῖον εἰσέρχεται ὄντως μέ πολύν δυναμισμόν ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, ὑπό τήν στιβαράν ἡγεσίαν καί συνετήν ποιμαντορίαν τοῦ Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, αὐτή θά ἀποτελῇ τόπον καί τρόπον ἐνθέου βιοτῆς, ἐκκλησιοτραφοῦς πνευματικότητος, φιλανθ-ρώπου παρουσίας, ὅτι θά ἐκπορεύωνται ἐκ τῆς ζωῆς της καί θά καρποφοροῦν ἐν αὐτῇ δημιουργικαί δυνάμεις, πίστις, ἐλπίς καί ἀγάπη, ἐπ᾽ ἀγαθῷ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας.

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ καί μέ χρηστάς ἐλπίδας, διατρανοῦντες τήν στοργήν τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας καί ἡμῶν προσωπικῶς πρός ὑμᾶς, τούς ἀδελφούς καί τά τέκνα τῆς ἡμῶν Μετριότητος, δεόμεθα ἐκτενῶς τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας καί Δοτῆρος παντός ἀγαθοῦ, ὅπως σκέπῃ καί εὐλογῇ τήν Ἐκκλησίαν Του καί κρατύνῃ πάντας ἡμᾶς εἰς τόν προκείμενον ἡμῖν κοινόν ἀγῶνα, διά νά δοξάζεται τό ὑπερουράνιον καί πάντιμον ὄνομα Αὐτοῦ”.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.