Παναγιώτατε και Θειότατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικέ Πατριάρχα, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ Κύριε Βαρθολομαῖε, την Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἐν βαθείᾳ θλίψει, συμμετέχοντες εἰς τόν πόνον ἐκ τῆς ἐκδημίας τοῦ προσφιλοῦς ἐν Κυρίῳ ἀδελφοῦ Μητροπολίτου Σασίμων κυροῦ Γενναδίου, διακεκριμένου Ὁρθοδόξου Ἱεράρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκφραζομεν εἰς τήν Ὑμετέραν Σεπτήν Κορυφήν, ὁλοθύμους συλληπητηρίους προσρήσεις.
Ἅμα τῇ ἀναγγελίᾳ τῆς ἐκδημίας τοῦ μεταστάντος ἐτελέσαμεν Τρισάγιον εἰς τό Παρεκκλήσιον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Τιράνων, εὐχόμενοι ὅπως ὁ Πανοικτίρμων Κύριος ζώντων καί νεκρῶν, τόν Ὁποῖον ὁ μακαριστός ἐκ νεότητός του διηκόνησεν, ἀναπαύῃ τήν ἐκλεκτήν ψυχήν του ἐν σκηναῖς δικαίων καί ἐν πίστει τετελειωμένων. Αἰωνία ἡ μνήμη αύτοῦ!
Ἐπὶ δὲ τούτοις, διατελοῦμεν μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ εἰλικρινοῦς πάντοτε ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι.

Ἐν Τιράνοις τῇ 1ῃ Ἰουνίου 2022

Τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος,
ἀγαπητός ἐν Αὐτῷ ἀδελφός,

† Ἀναστάσιος
Ἀρχιεπίσκοπος Tιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας

ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Σασίμων κυροῦ Γενναδίου

Τίρανα, 1 Ἱουνίου 2022

Ἐν βαθείᾳ συγκινήσει συμμετέχομεν εἰς τόν πόνον ἐκ τῆς ἐκδημίας τοῦ προσφιλοῦς ἐν Κυρίῳ ἀδελφοῦ Μητροπολίτου Σασίμων κυροῦ Γενναδίου, διακεκριμένου Ἱεράρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Προικισμένος ὁ ἐκδημήσας διά πολλῶν πνευματικῶν ταλάντων, ἐξαιρετικῆς θεολογικῆς καταρτίσεως καί συνέσεως, ἐξεπροσώπησε τό σεπτόν Οἰκουμενικόν Κέντρον καί γενικότερον τήν Ὀρθοδοξίαν εἰς σημαντικάς θέσεις τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως, όπως Vice Moderator τῆς θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστις καί Τάξις» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν καθώς και τῆς Κεντρικῆς Ἑπιτροπῆς τοῦ ἰδίου Συμβουλίου, προωθῶν εἰς δύσκολα περιβάλλοντα, τήν ἀλληλοκατανόησιν, τήν ὀρθόδοξον μαρτυρίαν καί γενικῶς τήν προσέγγισιν τῶν Χριστιανών.

Ἀπευθύνοντες ἐν θλίψει συλλυπητηρίους προσρήσεις πρὀς τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον ἐπί τῇ στερήσει πολυτίμου συνεργάτου, συμμετέχομεν εἰς τό πένθος. Ἐνθυμούμενοι δέ τήν φιλαλληλίαν τοῦ φιλτἀτου ἀδελφοῦ διά τήν ἀνάπτυξιν τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκέφαλου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, ἐτελέσαμεν μέ τήν ἀναγγελίαν τῆς ἐκδημίας του Τρισάγιον εἰς τό Παρεκκλήσιον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Τιράνων, εὐχόμενοι, ὅπως ὁ Κύριος, τόν Ὁποῖον ὁλοψύχως διηκόνησε, ἀναπαύῃ τήν ἐκλεκτήν αὐτοῦ ψυχήν ἐν σκηναῖς δικαίων. Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ!

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.