ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – Ο Άγιος Νεκτάριος σε επιστολή του 10-11-1914 προς τον Μητροπολίτη Αθηνών Θεόκλητο μεταξύ άλλων ανατρέπει το ψέμμα ότι χειροτόνησε γυναίκες και δη μοναχές! Τα γραπτά του ίδιου του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, κονιορτοποιούν όσα ψευδώς υποστηρίζουν και διαδίδουν πολλοί.

Απόσπασμα επιστολής Αγίου Νεκταρίου:

«…Περί των υποδιακονισσών γνωρίζω, ότι αύται κυρίως είναι νεωκόροι του ιερού. Η περιβολή εγένετο κατά τον τύπον των εν ταίς εκκλησίαις των πόλεων περιβαλλομένων ιερά άμφια αναγνωστών. Τα υπομάνικα επετράπησαν διά τους εξής λόγους.

Επειδή εν γυναικεία μονή δεν υπάρχουσι διάκονοι, εν δε τη ειρημένη ούτε ιερείς, εγώ δε ούτε δύναμαι, να φροντίζω περί της καθαριότητος του ναού, ούτε πάντοτε να διαμένω νεωκορών εν τω ναώ, έχει δε απόλυτον ανάγκην το ιερόν τεταγμένων προσώπων, όπως καθαρίζωσι τα ιερά σκέυη, αλλάσωσι τα καλύμματα και τας σινδόνας της αγίας τραπέζης, μετακινώσι το άγιον αρτοφόριον και ποιώσι πάσαν εργασίαν του νεωκόρου εν τω ιερώ, εθεώρησα, να τάξω δύο, ίνα εναλλάξ τελώσι την διακονίαν του ιερού. Εν απολύτω ανάγκη μεταφέρωσι εις τας ασθενούσας βαρέως αδελφάς την αγίαν ευχαριστίαν εντός μικρού ποτηρίου διά την ανάγκην ταύτην κατασκευασθέντος∙ πλην της κατ’ ανάγκην εξαιρέσεως ταύτης κατά τα λοιπά εισί νεωκόροι.»

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Άγιος Νεκτάριος», του Αρχιμ. Νεκτάριου Ζιόμπολα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.