Διαβάστε τη δήλωση: Ἐξ ἀ­φορ­μῆς ἐ­ρω­τή­σε­ων πού μοῦ ἔ­γι­ναν ὑ­πό τήν ἰ­δι­ό­τη­τα τοῦ μέ­λους τῆς Δια­ρκοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου σχε­τι­κά μέ τίς τρο­πο­ποι­ή­σεις πού εἰ­σά­γει ὁ νό­μος 4559 (ὁ ὁ­ποῖ­ος ψη­φί­στη­κε καί δη­μο­σι­εύ­τη­κε προ­σφά­τως, ΦΕΚ 142/3.8.2018, τ. Α’) γιά τά Ἡ­συ­χα­στή­ρια καί τίς ἁρ­μο­δι­ό­τη­τες τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας (ἄρ­θρο 50, «θέ­μα­τα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος»), ἀ­ναγ­κά­ζο­μαι νά δη­λώ­σω τά ἀ­κό­λου­θα.

1, Οἱ τρο­πο­ποι­ή­σεις αὐ­τές δέν ἐ­τέ­θη­σαν ὑ­πό­ψιν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου καί φυ­σι­κά οὔ­τε συ­ζη­τή­θη­καν οὔ­τε καί ἔ­τυ­χαν τῆς ἐγ­κρί­σε­ώς της.

2. Ἀ­νέ­κα­θεν ὡς ἐ­πί­σκο­πος συμ­με­ρι­ζό­μουν τή γνώ­μη τοῦ μα­κα­ρι­στοῦ Μη­τρο­πο­λί­του Φι­λίπ­πων Προ­κο­πί­ου ὅ­τι κυ­ρί­ως ἐ­μεῖς οἱ Ἱ­ε­ράρ­χες ὀ­φεί­λου­με σε­βα­σμό στό κεί­με­νο τοῦ Κα­τα­στα­τι­κοῦ μας Χάρ­του. Τρο­πο­ποι­ή­σεις ἐ­πί τρο­πο­ποι­ή­σε­ων πού ὑ­πη­ρε­τοῦν και­ρι­κές σκο­πι­μό­τη­τες μό­νο ζη­μιά προ­κα­λοῦν μα­κρο­πρό­θε­σμα στήν Ἐκ­κλη­σί­α.

Ἐ­πι­πλέ­ον, ὅ­ταν αὐ­τές δέν ἔ­χουν με­λε­τη­θεῖ σο­βα­ρά καί δέν ἀ­πο­φα­σί­ζον­ται ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δο τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας, ἐ­πι­τρέ­πουν στήν Πο­λι­τεί­α γιά τούς δι­κούς της λό­γους νά πα­ρεμ­βαί­νει νο­μο­θε­τι­κά, ὅ­πο­τε τό θε­λή­σει, ἀ­γνο­ών­τας τήν Ἱ­ε­ραρ­χί­α.

3. Ὅ­ποι­οι εἰ­ση­γή­θη­καν καί με­θό­δευ­σαν γιά τούς δι­κούς τους λό­γους νά ψη­φι­στοῦν οἱ ἐ­πί­μα­χες τρο­πο­ποι­ή­σεις ἄς γνω­ρί­ζουν ὅ­τι τραυ­μά­τι­σαν τό κύ­ρος καί τήν ἀ­ξι­ο­ποι­στί­α ὁ­λό­κλη­ρης τῆς σε­πτῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας καί ἀ­να­στά­τω­σαν ἐν μέ­σῳ τῆς ἱ­ε­ρῆς πε­ρι­ό­δου τοῦ Δε­κα­πεν­ταυ­γού­στου τίς συ­νει­δή­σεις ἑ­κα­τον­τά­δων μο­να­χῶν καί ἀ­να­ρίθ­μη­των πι­στῶν πού μέ ἀ­γά­πη καί ἐμ­πι­στο­σύ­νη πε­ρι­βάλ­λουν τά Ἡ­συ­χα­στή­ρια τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.