Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών πρός τό πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του.

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἐπικοινωνώντας μαζί σας μετά τήν εἴσοδό μας στόν καινούργιο χρόνο, εὔχομαι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά εὐλογήσει τό νέον ἔτος.

Νά ἔχετε ὑγεία, ἀγάπη καί πνευματική προκοπή. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά σκεπάζει τίς οἰκογένειές σας καί νά τίς κατευθύνει κατά τό θέλημά Του.

Ἀφορμή γιά τήν γραπτή αὐτή ἐπικοινωνία μας εἶναι ἡ ἐξαγγελθείσα πρωτοβουλία τῆς Κυβερνήσεως νά εἰσηγηθεῖ μέ νομοσχέδιο τήν ἐπέκταση τοῦ πολιτικοῦ γάμου καί γιά τά λεγόμενα «ὁμόφυλα ζευγάρια».

Ἤδη ἀνακοινώθηκε τό νομοθετικό πλαίσιο τῆς ρύθμισης καί ἔχουν ἀνάψει ἔντονες συζητήσεις σέ ὅλα τά ἐπίπεδα μέ ὁρατό τόν κίνδυνο νά διχαστεῖ βαθιά ἡ ἑλληνική κοινωνία.

Ἡ σύγχυση πού ἔχει δημιουργηθεῖ καί τά ἐρωτήματα πού γεννιοῦνται καί σέ σᾶς τούς Χριστιανούς μας μοῦ ἐπιβάλλουν νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας καί νά σᾶς ἐνημερώσω γιά τή σχετική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Νά σᾶς ἐπισημάνω μέ εἰλικρίνεια καί πατρική ἀγάπη τό αἰώνιο θέλημα τοῦ ζῶντος καί ἀληθινοῦ Θεοῦ γιά μᾶς τά παιδιά Του. Αὐτό ἐπιτάσσει ἡ ἐπισκοπική μου εὐθύνη.

1. Ἡ ὁμοφυλοφιλία γιά μᾶς τούς Χριστιανούς συνιστᾶ βαρύ σαρκικό ἁμάρτημα. Ἀποτελεῖ παρέκκλιση ἀπό τή φυσική τάξη πού ὅρισε ὁ Δημιουργός σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά δύο φύλα, τόν ἄνδρα καί τή γυναίκα.

Ὁ ἄνδρας ἕλκεται ἀπό τή γυναίκα καί ἡ γυναίκα ἀπό τόν ἄνδρα. Τρίτο φύλο δέν ὑπάρχει. Γι᾽ αὐτό καί ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν εἶναι θεμιτή σεξουαλική ἐπιλογή, ἀλλά παρέκκλιση καί ἀνατροπή τῆς φύσεως. Ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ ἱεροί

Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἐμπειρία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς ἐδῶ καί δυό χιλιάδες χρόνια εἶναι ὁμόφωνη πάνω σ᾽ αὐτό τό θέμα. Κατά τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου εἶναι τόσο βαρύ τό ἁμάρτημα πού ἄν ὁ ἄνθρωπος πού τό διαπράττει δέν μετανοήσει καί δέν ἀλλάξει τρόπο ζωῆς, δέν ἔχει θέση στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ (Α’ Κορ. 6, 9-10).

Δυστυχῶς, ἡ μαχητική προπαγάνδα τῶν διαφόρων λόμπυ τῶν ὁμοφυλοφίλων μέσω τῶν καναλιῶν τῆς σύγχρονης ἐπικοινωνίας ἔχει ἀμβλύνει τό ἠθικό αἰσθητήριο πολλῶν· ἀκόμη, δυστυχῶς, καί χριστιανῶν —γιά νά μήν πῶ καί ἱερωμένων.

2. Ἀπό τότε πού στάθηκε ὁ κόσμος ἡ ἕλξη καί ἡ σχέση τῶν δύο φύλων, τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας, συνέτειναν στή διαμόρφωση τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου.

Τόν γάμο ὡς κοινωνικό φαινόμενο τόν συναντοῦμε παντοῦ. Ἀποτελεῖ τό θεμέλιο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς καί ὀργάνωσης ὅλων τῶν κοινωνιῶν καί ὅλων τῶν θρησκευτικῶν παραδόσεων.

Ἀξεπέραστος ὁ ὁρισμός τοῦ Ρωμαίου νομοδιδασκάλου Μοδεστίνου: Ὁ γάμος εἶναι ἡ συνάφεια τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας μέ σκοπό τήν κοινή πορεία καί τό μοίρασμα ὅλου τοῦ βίου, συγχρόνως δέ κοινωνία τοῦ θείου καί τοῦ ἀνθρώπινου δικαίου.

3. Ὁ γάμος γιά μᾶς τούς Χριστιανούς ἀποτελεῖ ἐπιπλέον μυστήριο· «μυστήριον μέγα» κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο (Ἐφεσ. 5,32). Εἶναι ἡ πηγή καί τό λίκνο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Εἶναι ἡ ὁδός πού ὁδηγεῖ στήν τελειότητα συζύγους καί παιδιά.

Ἡ Ἐκκλησία μας εὐλογεῖ αὐτή τήν ἔγγαμη σχέση καί ἀποδίδει κεφαλαιώδη σημασία στόν Χριστιανικό γάμο μέσω τοῦ ὁποίου συγκροτεῖται ἡ οἰκογένεια.

Γι᾽ αὐτό καί δέν ἀποδέχεται κανενός ἄλλου εἴδους γάμο γιά τά μέλη της εἴτε πολιτικός γάμος εἶναι αὐτός εἴτε σύμφωνο συμβίωσης.

4. Μέ τόν θεσμό τοῦ γάμου συνδέεται ἄρρηκτα καί ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας, πού συγκροτεῖται ἀπό τούς συζύγους-γονεῖς, τόν πατέρα καί τή μητέρα, καί τά παιδιά πού ἀποτελοῦν κορυφαία εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί καρπό τῆς ἀμοιβαίας ἀγάπης τους.

Οἰκογένεια χωρίς τόν φυσικό πατέρα καί τή φυσική μητέρα δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει. Ἀποτελεῖ ἐκτροπή ἀπό τή φυσική τάξη καί τήν πανανθρώπινη ἐμπειρία οἱ λεγόμενες «ἐναλλακτικές» μορφές οἰκογένειας.

Τά παιδιά μεγαλώνουν κάτω ἀπό τή σκέπη καί τή φροντίδα τοῦ πατέρα καί στήν ἀγκαλιά τῆς μάνας πού τά γέννησε. Καί αὐτά τά ἱερά πρόσωπα ἀποτελοῦν τά πρότυπά τους πού καθορίζουν τή φυσιολογική καί ἰσορροπημένη ἀνάπτυξή τους.

Γονέας 1 καί γονέας 2 εἶναι ἐφεύρημα τῆς πονηρῆς προπαγάνδας —πού ἀκούει στό ὄνομα «πολιτική ὀρθότητα»— γιά νά στηρίξουν τόν «γάμο» ὁμοφυλόφιλων ζευγαριῶν. Καί τά παιδιά πού ἐπιδιώκουν νά ἀποκτήσουν δέν θά μπορέσουν ποτέ νά προφέρουν τίς γλυκύτατες λέξεις «πατέρα» ἤ «μητέρα».

Θά αἰσθάνονται αὐτό πού τούς λείπει. Καί θά μειονεκτοῦν σέ σχέση μέ τά ἄλλα παιδιά στό σχολεῖο καί στίς ἄλλες κοινωνικές τους ἐπαφές.

5. Ἐπιδίωξη τοῦ κινήματος τῶν ὁμοφυλοφίλων εἶναι καί ἡ υἱοθεσία —τεκνοθεσία βαπτίστηκε τελευταῖα— ἤ ἡ ἀπόκτηση παιδιῶν μέσω τῆς παρένθετης μητρότητας.

Ἄκαρπη ἐκ φύσεως ἡ ἄθεσμη σχέση τους, ἀγωνίζονται μανιωδῶς νά «ἀποκτήσουν» παιδιά μέ κάθε τρόπο ἐν ὀνόματι ἑνός ἄκρατου δικαιωματισμοῦ, προκειμένου νά αἰσθάνονται ἴδιοι καί ἴσοι μέ τήν κανονική ἑτερόφυλη σύζευξη.

Ἀγνοοῦν ἤ καμώνονται νά ἀγνοοῦν πώς ἡ υἱοθεσία πάνω ἀπ᾽ ὅλα θά πρέπει νά ἐξασφαλίζει τά δικαιώματα καί τό συμφέρον τοῦ παιδιοῦ νά μεγαλώσει σέ μιά κανονική οἰκογένεια μέ πρότυπο πατέρα καί μητέρας.

Υἱοθεσία ἐν τέλει σημαίνει ὅτι ὑπό τήν αὐστηρή ἐπίβλεψη τῆς πολιτείας παρέχεται μιά οἰκογένεια σ᾽ ἕνα παιδί καί δέν προσφέρεται ἕνα παιδί σέ μιά οἰκογένεια.

Ἀλλά καί ἡ ἀπόκτηση παιδιοῦ μέ παρένθετη μητρότητα (δηλαδή νοικιασμένη μήτρα!) ἀπό ἀνθρώπους τοῦ ἴδιου φύλου σέ καμιά περίπτωση δέν μπορεῖ νά γίνει δεκτή ἀπό χριστιανική ἄποψη.

Ἡ ἔλευση ἑνός παιδιοῦ δέν μπορεῖ νά γίνει ἀντικείμενο συναλλαγῆς. Καί εἶναι (πρέπει νά εἶναι) ἀδιανόητο γιά τόν πολιτισμό μας ἡ γυναίκα νά καταντήσει μηχανή παραγωγῆς παιδιῶν ἐπί χρήμασι.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι κατά τίς κυβερνητικές ἐξαγγελίες τό θέμα τῆς παρένθετης μητρότητας δέν θά περιλαμβάνεται στό νομοσχέδιο. Ἐν τούτοις πολλοί σιγοψιθυρίζουν ὅτι, ἄν τελικά θεσπιστεῖ γάμος μεταξύ προσώπων τοῦ ἴδιου φύλου, ἡ τεκνοθεσία θά κερδηθεῖ μέ προσφυγή στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.

6. Ἐπικοινωνώντας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μαζί σας, ἐπιτρέψτε μου νά ἀπευθυνθῶ δημόσια μέ σεβασμό ἀλλά καί μέ παρρησία τόσο πρός τήν Κυβέρνηση ὅσο καί πρός τά μέλη τοῦ ἐθνικοῦ μας Κοινοβουλίου.

Τό κυοφορούμενο νομοσχέδιο πού θά κληθεῖτε νά ψηφίσετε δέν συνιστᾶ πρόοδο.

Προσκρούει στίς θεμελιώδεις ἠθικές ἀρχές μέ τίς ὁποῖες ἔζησε διά μέσου τῶν αἰώνων τό γένος μας. Ὁ πλοῦτος τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης σέ ὅλα τά ἐπίπεδα εἶναι ἡ πολυτιμότερη συνεισφορά μας στήν ἑνωμένη Εὐρώπη.

Ἡ ἀντιγραφή ξένων ἠθῶν καί ἡ υἱοθέτηση ἀντιλήψεων πού διαμορφώθηκαν σέ ἄλλα πολιτιστικά περιβάλλοντα δέν θά μᾶς κάνει πιό πολιτισμένους· περισσότερο εὐρωπαίους.

Τό προωθούμενο νομοσχέδιο δυστυχῶς πλήττει τόν θεσμό τοῦ γάμου, τή συγκρότηση τῆς οἰκογένειας καί τά δικαιώματα τῶν παιδιῶν νά ζοῦν καί νά μεγαλώνουν μέ πατέρα καί μητέρα σ᾽ ἕνα ὑγιές καί φυσιολογικό περιβάλλον.

Ἄν ὑπάρχει ἀνάγκη νά ληφθοῦν μέτρα γιά τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων παιδιῶν πού γιά διάφορους λόγους βρέθηκαν κοντά σέ ὁμόφυλα ζευγάρια, ἡ πολιτεία ἔχει κάθε δυνατότητα νά τό πράξει.

7. Καθώς ἀναμένεται ἡ δημοσιοποίηση τοῦ σχεδίου νόμου, ἐτέθη ἐπί τάπητος καί τό ζήτημα τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο θά ψηφίσουν οἱ βουλευτές μας: κατά συνείδησιν ὅπως ἐπιτάσσει τό Σύνταγμα ἤ μέ κομματική πειθαρχία.

Ὡς ἐλάχιστος ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας δικαιοῦμαι νά ἀπευθυνθῶ πρός τούς ἀξιοτίμους βουλευτές μας πού πιστεύουν στόν Θεό καί ἀποτελοῦν μέλη καί αὐτοί τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.

Ὡς Χριστιανοί —καί μάλιστα ὀρθόδοξοι— δέν μπορεῖτε νά νομοθετεῖτε ἐρήμην τῆς χριστιανικῆς συνειδήσεώς σας.

Ἡ σχέση σας μέ τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά περιορίζεται μόνο στήν παρουσία σας στίς δοξολογίες καί τίς λιτανεῖες γιά εὐνόητους λόγους.

Ἐπιβάλλεται γιά λόγους χριστιανικῆς συνέπειας καί εὐθύνης πρός τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας πού σᾶς τιμᾶ μέ τήν ψῆφο τους, ἡ σχέση αὐτή νά ἐκφράζεται καί στή Βουλή· τήν ὥρα τῆς ψηφοφορίας ἐπί κρισίμων ζητημάτων πού συνδέονται μέ τήν χριστιανική μας πίστη καί ἅπτονται τοῦ εὐαγγελικοῦ ἤθους.

Καί τό προωθούμενο νομοσχέδιο γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων προσβάλλει εὐθέως τήν ἱερότητα τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου, τή χριστιανική οἰκογένεια καί τά δικαιώματα τῶν παιδιῶν.

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἄς φωτίζει καί ἄς ἐνισχύει ὅλους μας νά ἀκολουθοῦμε μέ πιστότητα τό Εὐαγγέλιό Του.

Ὁ Ἐπίσκοπός σας
† Ὁ Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.