Μια νέα αντιπαράθεση έχει προκληθεί πέραν της διδασκαλίας των Θρησκευτικών μεταξύ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και του υπ. Παιδείας με αφορμή τις θέσεις των εφημερίων των κατά τόπους Μητροπόλεων.
Όπως αναφέρει η πλευρά της διοικούσας Εκκλησίας:

Μετά τον περιορισμό στον διορισμό νέων εφημερίων, λόγων των μέτρων που επιβλήθηκαν ένεκα της οικονομικής κρίσης που διάγουμε, δημιουργήθηκαν λανθασμένες εντυπώσεις και βεβιασμένες κρίσεις σχετικά με την κινητικότητα των Εφημερίων, και κατά πόσον επηρεάζεται, άμεσα ή έμμεσα, ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυτών.
Η Ιερά Σύνοδος, με το υπ’ αριθμ. 1551/803/16-4-2013 έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας*, το οποίο κοινοποίησε σε όλες τις Ι. Μητροπόλεις, υπενθυμίζει ότι οι μνημονιακοί νόμοι ρυθμίζουν μεν θέματα μισθοδοσίας του κλήρου, όχι όμως και υπηρεσιακά – διοικητικά, τα οποία αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και διοίκηση της Εκκλησίας, σύμφωνα δε με την κείμενη νομοθεσία (άρθρ. 36 και 37 ν.590/1977 και άρθρ 3 Καν. 230/2012) η οργανική θέση εφημερίου είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την Ενορία και τον ενοριακό Ι. Ναό.

Επομένως, κατά την – με οποιονδήποτε τρόπο – κένωση μίας οργανικής θέσεως, λόγω συνταξιοδοτήσεως ή μεταθέσεως σε άλλη Ενορία ή σε άλλη Ι. Μητρόπολη ή αποσπάσεως στο εξωτερικό, η οργανική θέση εφημερίου της Ενορίας δεν χάνεται ούτε “μεταφέρεται”, αλλά παραμένει κενή, και όπως επισημαίνει η Ιερά Σύνοδος με την υπ’ αριθμ. 2915/27-6-2011 Εγκύκλιο**, μετά τον περιορισμό των διορισμών νέων εφημερίων καθίσταται πλέον δυσχερής η πλήρωση των κενών.

Ειδικά σε ότι αφορά στις μεταθέσεις εφημερίων από μία Ι. Μητρόπολη σε μία άλλη, ή ακόμα και σε έτερο εκκλησιαστικό κλίμα, οι πρόσφατοι νόμοι δεν επηρεάζουν την διαδικασία μεταθέσεως, η οποία προβλέπεται στους Ιερούς Κανόνες και έχει ενσωματωθεί στα άρθρ. 37 και 56 του ν. 590/1977, δηλαδή με την σύμφωνο γνώμη αμφοτέρων των εκκλησιαστικών Αρχών και με την χορήγηση Κανονικού Απολυτηρίου Γράμματος.

Στην περίπτωση αυτή δεν χάνεται ούτε μεταφέρεται η οργανική θέση εφημερίου: μία θέση αδειάζει και μία άλλη πληρώνεται, ενώ αυτό που ακολουθεί τον εφημέριο είναι η μισθοδοσία του, υπό την προϋπόθεση ότι η Ι. Μητρόπολη υποδοχής ανήκει στις εκκλησιαστικές επαρχίες της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης ή τις Μητροπόλεις των Δωδεκανήσων.

Ακολουθεί η εγκύκλιος:

«Περί κενουμένων Ἐφημεριακῶν Θέσεων» – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2915(27/06/2011)
(27/6/2011).

Ἀριθμ. Πρωτ. 3951
Ἀριθμ. Διεκπ. 1840

Ἀθήνῃσι 27ῃ Ἰουνίου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2915

Πρός
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Θέμα: «Περί κενουμένων Ἐφημεριακῶν Θέσεων».

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 16ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν σχετικῶν ἀναφορῶν διά μεμονωμένα περιστατικά διαπραγματεύσεων μεταθέσεως Κληρικῶν ἀπό Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς Ἱεράν Μητρόπολιν, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἄνευ οὐδεμιᾶς διαθέσεως ἀναμείξεως εἰς τά κυριαρχικά δικαιώματα τῶν κατά τόπους Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, ἀπεφάσισεν ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν ὑπενθυμίσῃ τά ἄρθρα 37 καί 56 τοῦ Ν. 590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ἅτινα προσδιορίζουν τήν ἀκολουθητέαν διαδικασίαν μεταθέσεως ἀπό Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς Ἱεράν Μητρόπολιν καί χορηγήσεως Ἀπολυτηρίου Γράμματος εἰς τούς ἐπιθυμοῦντας τήν μετάθεσίν των Κληρικούς καί Μοναχούς, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὑπομνήσῃ ὅτι μετά τήν, ἕνεκεν τῆς σοβούσης κρίσεως, θέσπισιν περιοριστικοῦ προγραμματισμοῦ εἰς τήν πλήρωσιν τῶν κενῶν Ἐφημεριακῶν θέσεων, τυχόν κενωθεῖσα διά χορηγήσεως Ἀπολυτηρίου Γράμματος Ἐφημεριακή θέσις, καθίσταται ἐξαιρετικῶς δύσκολον ἵνα πληρωθῇ. Παρατηρητέον δ’ ἐν ταὐτῷ, ὅτι ἡ δυνατότης διορισμοῦ μισθοδοτουμένου ὑπό τοῦ Κράτους Ἐφημερίου εἴς τινα κενήν Ἐφημεριακήν θέσιν, προκύπτει ἐξ ἀναλογίας καί συναρτήσεως μετά τῶν οὐχί δι’ οἱονδήποτε λόγον κενωθεισῶν Ἐφημεριακῶν θέσεων, ἀλλά τῶν κενωθεισῶν ἕνεκεν ἀποχωρήσεως ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας τῶν κατεχόντων ταύτας.

Δηλονότι αἱ περιοριστικῶς χορηγηθησόμεναι εἰς ἑκάστην Ἱεράν Μητρόπολιν πρός πλήρωσιν Ἐφημεριακαί θέσεις διατίθενται πρός κατά μέρος κάλυψιν τῶν ἐκ συνταξιοδοτήσεων δημιουργουμένων κενῶν, μή ὑπαρχούσης προβλέψεως, τό γε νῦν ἔχον, ἵνα καλυφθῶσι αἱ ὑπόλοιποι δι’ οἱουδήποτε ἄλλου τρόπου κενούμεναι Ἐφημεριακαί θέσεις ὑπό μισθοδοτουμένων ὑπό τοῦ Κράτους Ἐφημερίων. Αὐτονόητον τυγχάνει ὅτι τά ἀνωτέρω ἰσχύουν ἀναλόγως καί εἰς τάς περιπτώσεις ἀποσπάσεως Ἐφημερίων εἰς τό ἐξωτερικόν.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ’ ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος
† Ὁ Καστορίας Σεραφείμ
† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας Θεόκλητος
† Ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος
† Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
† Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
† Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου Δωρόθεος
† Ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος
† Ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος
† Ὁ Νέας Σμύρνης Συμεών

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ἀρχιμ. Μᾶρκος Βασιλάκης
Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ἀρχιμ. Μᾶρκος Βασιλάκης
Περιοχή συνημμένων

 

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.