Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι στό Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ἁγίου Νικολάου κατά τή νέα ἀκαδημαϊκή χρονιά 2020 – 2021 θά λειτουργήσει μεταξύ ἄλλων νέα εἰδικότητα μέ τίτλο «Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ καί Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων».

Ἡ φοίτηση εἶναι δωρεάν καί ἡ διάρκεια Σπουδῶν εἶναι πέντε ἑξάμηνα, ἐπιμερισμένη σέ τέσσερα (4) ἑξάμηνα θεωρητικῆς καί ἐργαστηριακῆς κατάρτισης καί σέ ἕνα ἑξάμηνο Πρακτικῆς Ἄσκησης ἤ Μαθητείας.

Προκειμένου νά ἐγγραφεῖ κάποιος στήν εἰδικότητα αὐτή πρέπει νά εἶναι κάτοχος ἀπολυτηρίου τίτλου, δομῆς τῆς μή ὑποχρεωτικῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, δηλαδή, Γενικοῦ Λυκείου (ΓΕΛ), Τεχνικοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου (ΤΕΛ), Ἑνιαίου Πολυκλαδικοῦ Λυκείου (ΕΠΛ), Τεχνικοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β΄ Κύκλου σπουδῶν, Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου (ΕΠΑΛ), Ἐπαγγελματικῆς Σχολῆς (ΕΠΑΣ), Σχολῆς Ἐπαγγελματικῆς Κατάρτισης (ΣΕΚ).

Οἱ ἀπόφοιτοι τῆς εἰδικότητας «Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ καί Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων» μετά τήν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωση τῆς κατάρτισής τους στό Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Ἐπαγγελματικῆς Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) καί μετά τήν ἐπιτυχῆ συμμετοχή τους στίς ἐξετάσεις πιστοποίησης ἀρχικῆς ἐπαγγελματικῆς κατάρτισης πού διενεργεῖ ὁ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Ἐπαγγελματικῆς Εἰδικότητας Ἐκπαίδευσης καί Κατάρτισης ἐπιπέδου 5, ἐνῶ μέχρι τήν ἔκδοση τοῦ διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Ἐπαγγελματικῆς Κατάρτισης.

Οἱ διπλωματοῦχοι τῆς εἰδικότητας πιστοποιοῦν τίς ἀπαραίτητες γνώσεις καί δεξιότητες πού ἀπαιτοῦνται, ὥστε νά εἶναι ἱκανοί νά ἀσχολοῦνται μέ τό σύνολο τῶν τουριστικῶν δραστηριοτήτων πού σχετίζονται μέ τή διενέργεια ταξιδιοῦ, ἀτομικοῦ ἤ ὁμαδικοῦ, σέ τόπους, χώρους καί μνημεῖα, κτίσματα, μονές καί ναούς πού σχετίζονται μέ τήν ἱστορία καί τήν ἐξέλιξη τῆς θρησκευτικῆς δραστηριότητας ἤ γενικότερα θρησκευτικῆς σημασίας, γιά λόγους θρησκευτικοῦ, πολιτιστικοῦ καί ἐκπαιδευτικοῦ ἐνδιαφέροντος, πού ἀφοροῦν στήν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος καθώς καί μέ προσκυνηματικές περιηγήσεις (στήν Ἑλλάδα καί σέ χῶρες πού σχετίζονται μέ τήν ἱστορία της) καί ὅλες τίς δραστηριότητες πού διενεργοῦνται μέ κίνητρο, μεταξύ ἄλλων, τό προσκύνημα, τή συμμετοχή σέ θρησκευτικές τελετές ἤ ἐκδηλώσεις, τήν ἐκπλήρωση τάματος, τήν ἔκφραση, γενικά, τῆς λατρευτικῆς πίστης καί τήν ἀνάγκη ἐκπλήρωσης τῆς ἐσωτερικῆς ἀναζήτησης τοῦ Θείου.

Θά εἶναι σέ θέση νά ἀπασχοληθοῦν σέ τουριστικές καί ξενοδοχειακές ἐπιχειρήσεις πού δραστηριοποιοῦνται, μεταξύ ἄλλων, στό χῶρο τοῦ Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ καί τῶν Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, σέ ὀργανισμούς καί φορεῖς τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Δημοσίου πού σχετίζονται μέ τόν Θρησκευτικό Τουρισμό, νά ἱδρύσουν ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις μέ ὑπηρεσίες ἤ συνέργειες σχετικές μέ τόν Θρησκευτικό Τουρισμό καί τίς Προσκυνηματικές Περιηγήσεις, νά συνεργαστοῦν μέ ἰδιωτικά ἤ δημόσια ἐρευνητικά κέντρα πού ἀφοροῦν στό ἀντικείμενο τῆς εἰδικότητας.

Παράλληλα, θά μποροῦν νά ἀνταπεξέλθουν ἐπαρκῶς καί μέ ὑπευθυνότητα στίς ἀπαιτήσεις τῶν θρησκευτικῶν τουριστῶν ἤ προσκυνητῶν, Ἑλλήνων ἤ ἀλλοδαπῶν πού ταξιδεύουν εἴτε μεμονωμένα εἴτε σέ ὁμάδες (γκρούπ), κινούμενοι, ἀντιστοίχως, ἀπό θρησκευτικό ἤ προσκυνηματικό ἐνδιαφέρον νά σχεδιάζουν, νά ὀργανώνουν, νά προωθοῦν καί νά ὑλοποιοῦν θρησκευτικές ἐκδρομές καί προσκυνηματικές περιηγήσεις, νά συνοδεύουν ταξιδιῶτες ὡς ἐξειδικευμένοι τουριστικοί συνοδοί, νά διαχειρίζονται μέ εὐχέρεια γνώσεις καί πληροφορίες σχετικές μέ τούς θρησκευτικούς προορισμούς, τούς χώρους καί τά μνημεῖα θρησκευτικοῦ καί προσκυνηματικοῦ ἐνδιαφέροντος, νά διαθέτουν ἱκανότητες ἐπικοινωνίας καί γνώσεις τῶν κανονισμῶν καί τῆς σχετικῆς νομοθεσίας πού διέπει τό πεδίο τῆς δραστηριότητάς τους καθώς καί ἱκανότητες ἀντιμετώπισης ἔκτακτων περιστατικῶν ἀλλά καί βασικούς κανόνες πρώτων βοηθειῶν καί ὑγιεινῆς.

Ὅλα τά παραπάνω ἔχουν ὡς σκοπό τήν ὀρθή ἀνάδειξη τῆς θρησκευτικῆς – πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς Κρήτης καί τῆς Ἑλλάδας, στήν μακραίωνη ἱστορική πορεία της καί τοῦ ἰδιαίτερου πολιτισμοῦ πού ἀπορρέει ἀπό αὐτή. Γι’ αὐτό εἶναι ἀναγκαία ἡ ὕπαρξη ἱκανῶν καί καταρτισμένων στελεχῶν πού θά ἔχουν ὡς καθῆκον τή διαφύλαξη αὐτῆς τῆς κληρονομιᾶς ἀπό παραχαράξεις, ἀλλοιώσεις, ἐκκοσμικεύσεις ἀλλά καί τόν κοινό ἀγῶνα ὥστε νά δοθεῖ ἡ ὀρθή μαρτυρία τῆς πατρογονικῆς μας εὐσέβειας σέ καθένα πού ζητᾶ πληροφορίες γι’ αὐτήν.

Γιά περισσότερες πληροφορίες οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται στό Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ἁγίου Νικολάου, καθημερινά 3.00 μ.μ. – 6.00 μ.μ. στό τηλέφωνο 2841083040 καί στήν ἱστοσελίδα http://iek-ag-nikol.las.sch.gr/.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.