Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος: Μία ευχή για την κατάπαυση του καύσωνα έγραψε ο Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος.

H προσευχή αναφέρει:

“Κύριε ο Θεός ημών, ο Παντοδύναμος και Πολυέλεος, ο πάσης ορατής τε και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο τώ σώ κράτει συνέχων την κτίσιν και τη σή προνοία διοικών τον κόσμον, ο πάσης αγαθότητος χορηγός, Αυτός, ο μέγας και θαυμαστός έπιδε εφ’ ημάς τους αθλίους δούλους σου ότι κατ’ αυτάς υπό του καύσωνος, ου μόνον εν ημέρα, αλλά και κατά νύκτα δεινώς κατατρυχόμεθα, υποφέρομεν και θλιβόμεθα.

Ναι, Κύριε ενώπιόν σου, ημάρτομεν, ηνομήσαμεν και ηδικήσαμεν άπαντες και οίδαμεν ότι πάσα η κτίσις συστενάζει και συνωδίνει άχρι του νύν και επικράτησις ιδιαιτέρων υψηλών θερμοκρασιών και ηυξημένος κίνδυνος θερμικής καταπονήσεως ενυπάρχει και επιβουλή δυσκρασίας αέρων πλήττουσα ανθρώπους, ζώα τε και πτηνά και πάντα τα φυόμενα επί της γής.

Διό Κύριε, ο μη βουλόμενος τον θάνατον του αμαρτωλού αλλά αναμένων αυτού την επιστροφήν και μετάνοιαν επάκουσον ημών δεομένων σου και την δικαίαν σου οργήν απόστρεψον αφ’ ημών και ρύσαι ημάς εκ πάσης καταστροφής, συμφοράς και ασθενείας εκ του παρόντος καύσωνος προσγενομένης. Παύσον τον βλαβερόν καύσωνα και απόστειλον δρόσον και αύραν και δός ευκρασίαν αέρων και αφθονίαν αγαθών.

Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοί την δόξαν αναπέμπομεν τώ Πατρί και τώ Υιώ και τώ Αγίω Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν”.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.