Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου

Σύμφωνα μὲ τὴ μαρτυρία τοῦ βιβλίου τῶν «Πράξεων τῶν ἀποστόλων», ἡ Κύπρος ἀποτέλεσε τὸν πρῶτο ἐκτὸς Συροπαλαιστίνης ἱεραποστολικὸ σταθμὸ τῶν ἀποστόλων Παύλου, Βαρνάβα καὶ Μάρκου, οἱ ὁποῖοι, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Χριστόν, «διῆλθον ἅπασαν τὴν νῆσον».

Οἱ Κύπριοι στὴν καταγωγὴ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Μᾶρκος ὁ ἀνεψιός του ἦλθαν στὴν Κύπρο ἀρχικὰ μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο περὶ τὰ ἔτη 45-46, καὶ κατόπιν χωριστὰ ἀπὸ αὐτὸν περὶ τὸ ἔτος 49. Καρπὸς τῶν δύο ἀποστολικῶν περιοδιῶν τῶν ἁγίων αὐτῶν ἀποστόλων ἦταν ἡ θεμελίωση τῆς πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἡ μεταστροφὴ στὸν Χριστιανισμὸ τοῦ Ρωμαίου διοικητῆ τῆς Κύπρου ἀνθυπάτου Σεργίου Παύλου καὶ ἡ βάπτιση καὶ χειροτονία σὲ ἐπισκόπους μεγάλων προσωπικοτήτων τῆς νήσου. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικὰ τοὺς πρώτους ἱεράρχες τῆς Κύπρου, τὸν Ταμασοῦ Ἡρακλείδιον, τὸν Κιτίου Λάζαρον τὸν Τετραήμερον καὶ τὸν Σόλων Αὐξίβιον.

Ἀκροώμενοι τὴ φωνὴ τοῦ ἱστορικοῦ βάθους αὐτῆς τῆς τοπικῆς ἀποστολικῆς ἱστορίας καὶ ἀνταποκρινόμενοι στὶς συνεπαγόμενες εὐθύνες μας ἑνώπιον μιᾶς τέτοιας βαρύτιμης κληρονομιᾶς, γιὰ νὰ μεταδοθεῖ στοὺς σημερινοὺς Κυπρίους αὐτὸς ὁ μοναδικὸς πλοῦτος, ἐπευλογήσαμε μετὰ πολλῆς χαρᾶς τὴν Ὁμάδα Πρωτοβουλίας «Στὰ βήματα τῶν ἁγίων ἀποστόλων», γιὰ τὴν τολμηρὴ γιὰ τὴν ἐποχή μας καὶ ἐμπνευσμένη ἀπόφαση:

Νὰ λιτανεύσουν δηλαδὴ εἰκόνα τῶν ἁγίων ἀποστόλων μέσα ἀπὸ περιοχὲς τῆς Σολέας καὶ τῆς Μαραθάσας τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀκολουθώντας τὰ ἐδῶ βήματα τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ὅπως τὰ διέσωσε ἡ ἀρχαία τοπικὴ παράδοση. Ἡ εἰκόνα αὐτή, ἔργο τοῦ ἀρχιμανδρίτου τῆς Μητροπόλεώς μας, π. Ἀμβροσίου Γκορελώβ, ἀπεικονίζει τοὺς ὡς ἄνω ἁγίους ἀποστόλους νὰ βαπτίζουν τὸν ἅγιο Ἡρακλείδιο στὸν Σέτραχο ποταμὸ τῆς Μαραθάσας, καὶ φέρει ἐντεθειμένο μικρὸ τεμάχιο λειψάνου τοῦ ἁγίου Ἡρακλειδίου.

Ἡ λιτανεία αὐτή, ποὺ θὰ καλύψει περὶ τὰ 34 χιλιόμετρα, εἶναι ἡ μεγαλύτερη τῶν νεωτέρων χρόνων καὶ ἤδη πραγματοποιήθηκε κατὰ τὰ δύο παρελθόντα ἔτη. Ἐφέτος ἡ λιτανεία θὰ λάβει χώρα κατὰ τὶς 14-15 Ὀκτωβρίου. Ἡ ἔναρξή της θὰ γίνει, ὡς εἴθισται, ἀπὸ τὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ στὴ Σκουριώτισσα, ὅπου τὸ Σάββατο, 14 Ὀκτωβρίου, στὶς 7 π.μ. θὰ τελέσωμε Μικρὸν Ἁγιασμόν. Στὶς 7.30 π.μ. θὰ ἐκκινήσει ἡ λιτανεία, τῆς ὁποίας ἡ διαδρομὴ θὰ εἶναι κατὰ σειρὰν μέσα ἀπὸ τὶς κοινότητες Κατυδάτων, Λινοῦ, Φλάσου, Εὐρύχου, Κοράκου, Τεμβριᾶς, Καλλιάνων (μέσῳ γέφυρας Ἁγίου Ἡρακλειδίου), Σινᾶ Ὄρους.

Στὴ συνέχεια, θὰ διέλθει συμβολικὰ ἀπὸ τὸ «’Αρτοποιεῖο Γαλάτας», θέση, ὅπου περίπου τοποθετεῖται ὁ ἀρχαῖος οἰκισμὸς τῆς Λαμπάδος, ἰδιαίτερης πατρίδας τῶν ἁγίων Ἡρακλειδίου, Τίμωνος καὶ Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ, σύμφωνα μὲ ἀρχαιότατες μαρτυρίες. Νὰ σημειώσουμε, ὅτι τὴν τοποθεσία τῆς Λαμπάδας ἐντοπίσαμε σὲ χάρτη τῆς ἐποχῆς τῆς βενετοκρατίας. Ἡ λιτανεία θὰ συνεχιστεῖ μέσῳ τῶν κοινοτήτων Κακοπετριᾶς, Γαλάτας καὶ Καλλιάνων, καὶ θὰ καταλήξει τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, ὅπου θὰ τελεσθεῖ Ἑσπερινὸς καὶ ὅπου στὴ συνέχεια θὰ διανυκτερεύσει ἡ εἰκόνα τῶν ἁγίων ἀποστόλων μὲ τὸ ἱερὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Ἡρακλειδίου.

Τὴν ἑπομένη τὸ πρωί, Κυριακὴ 15 Ὀκτωβρίου, θὰ ἐπανεκκινήσει ἡ λιτανεία καὶ θὰ διέλθει ἀπὸ ἀρχαῖα μονοπάτια, ποὺ συνέδεαν τὴ Σολέα μὲ τὴ Μαραθάσα, ἀπὸ ὅπου, καὶ πάλιν κατὰ τὴν ἀρχαία τοπικὴ παράδοση, πορεύθηκαν καὶ οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι. Ἀφοῦ περάσει ἀπὸ τὸ ἐξωκκλήσιο τῶν ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας, ἡ λιτανεία θὰ ἀνεβεῖ στὴν κορυφογραμμὴ καὶ θὰ ἀφιχθεῖ στὸν Οἶκο Μαραθάσας.

Μετὰ τὴ σχετικὴ ὑποδοχὴ στὴν πλατεία τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ἡ πορεία θὰ συνεχίσει καὶ θα διέλθει ἀπὸ τὴ νέα καὶ τὴν ἀρχαία γέφυρα τοῦ Σέτραχου ποταμοῦ στὸν Καλοπαναγιώτη καὶ θὰ καταλήξει τελικὰ στὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ περὶ τὶς 4 μ.μ., ὅπου, στὸν παλαίφατο ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἡρακλειδίου (11ου αἰῶνος), θὰ τελεσθοῦν Παράκλησις καὶ Χαιρετισμοὶ πρὸς τὸν ἅγιο Ἡρακλείδιο.

Ἐδῶ, νὰ ἐπισημάνουμε τὰ ἑξῆς:

α. Τὴ λιτανευόμενη εἰκόνα μὲ τὸ ἱερὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Ἡρακλειδίου θὰ ὑποδέχονται οἱ ἱερεῖς, οἱ ἱεροψάλτες καὶ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ στὴν εἴσοδο τοῦ κάθε χωριοῦ, ὅπου θὰ γίνονται ὀλιγόλεπτες στάσεις καὶ δεήσεις.

β. Γενικὸ συντονιστὴ τῆς λιτανείας «Στὰ βήματα τῶν ἁγίων ἀποστόλων» ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου ἔχουμε διορίσει τὸν πρωτο-πρεσβύτερο Χριστοφόρο Δημητρίου, στὸν ὁποῖο μποροῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ ἀπευθύνονται γιὰ περαιτέρω ἐνημέρωση τηλ.: 99465448

Ἡ λιτανεία αὐτὴ γίνεται πρὸς εὐχαριστία τῶν ἁγίων ἀποστόλων Παύλου, Βαρνάβα καὶ Μάρκου καὶ τῶν ἁγίων Ἡρακλειδίου καὶ Αὐξιβίου, γιὰ τοὺς ἱεραποστολικοὺς καμάτους τους νὰ μεταδώσουν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ στοὺς προγόνους μας καὶ ἔτσι ἐμεῖς σήμερα νὰ ἔχουμε τὴν μέγιστη εὐλογία νὰ εἴμαστε χριστιανοί. Κι ἀκόμη, ἐφέτος, γιὰ νὰ παρακαλέσουμε τὸν Εὔσπλαγχνο Κύριο νὰ ἀποστείλει βροχές, δεδομένης τῆς ἀνομβρίας ποὺ μαστίζει τὸ νησί μας.

Καλεῖσθε, ὅσοι δύνασθε, νὰ συμμετάσχετε στὴν ὡραία, βαρυσήμαντη καὶ μοναδικὴ αὐτὴ λιτανεία στὴν περιφέρειά μας, μὲ τὴν ὁποία, ὄχι μόνο θὰ ἀνακαινίσουμε στὴ μνήμη, τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας τὴν πορεία τῶν ἀποστόλων καὶ τῆς εὐλογημένης συνοδίας τους μέσα ἀπὸ τὰ ἁγιασμένα τοῦτα μέρη, ἀλλὰ καὶ θα δεηθοῦμε ἐν μετανοίᾳ: Νὰ συνεχίσουν νὰ ἱκετεύουν τὸν ἐλεήμονα Θεόν, νὰ ἐλεήσει τὴ νῆσο μας καὶ νὰ τὴν ἐλευθερώσει ἀπὸ τοὺς κατακτητές, ἀλλὰ καὶ ἐμᾶς προσωπικὰ νὰ ἐλευθερώσει ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὰ λάθη, ποὺ σκλαβώνουν τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδία μας, καὶ νὰ μᾶς ἀξιώσει τῆς αἰώνιας βασιλείας Του.

Εὐχέτης πρὸς Κύριον
Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

Μητρόπολη Μόρφου

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.