Γράφει η Μητρόπολη:

Ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος

Πρός

τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό

τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Θέμα: Ἔρανος τῆς Ἀγάπης.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

Ὅπως κάθε χρόνο αὐτές τίς ἡμέρες μέ τήν ἀρχή τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, ἔτσι καί ἐφέτος θά διεξαχθεῖ σέ ὅλες τίς ἐνορίες καί τά Μοναστήρια τῆς Μητροπόλεώς μας ὁ καθιερωμένος ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ γιά τήν στήριξη τῶν ἀδυνάτων καί ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν πολλά καί μεγάλα οἰκονομικά προβλή­μα­τα.

Ἡ Ἐκκλησία μας σέ αὐτή τήν κρίσιμη περίοδο δέν μένει ἀδιά­φορη, ἀλλά διαθέτει τά πάντα γιά νά ἐλαφρύνει τόν πόνο πολλῶν ἀδελφῶν μας, πού δέν τά «βγάζουν πέρα» μέ τίς καθημερινές ἀπαι­τή­­σεις τῆς ζωῆς, μέ τήν ἀβάστακτη φορολογία καί μέ τήν ψυχο­φθόρο ἀνεργία. Οἱ μισοί Ἕλληνες εἶναι πτωχοί καί φυτο­ζωοῦν καί εὑρίσκο­νται σέ μαρασμό. Οἱ ἄλλοι μισοί, ἐκτός ἀπό τήν μερίδα τῶν πλουσίων, ἀγω­νί­ζονται γιά νά διατηρήσουν μιά ἰσορ­ρο­πία στά ὑλικά τους ἀγαθά γιά νά μή τούς «πάρει ὁ κατή­φο­ρος». Τέτοια κατάσταση συμφορᾶς μόνο στήν κατοχή ἔζησε ἡ Ἑλλάδα. Ποῦ εἶναι τά ἀγαθά, πού θά ἀπολαμβά­να­με μέ τήν ἔνταξη τῆς χώρας μας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση; Ἔμειναν οἱ ὑποσχέ­σεις καί ὁ λαός ὀδυνᾶται.

Ὡς Μητέρα καί τροφός ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει καταστήσει τίς Ἱερές Μητροπόλεις καί τίς Ἐνορίες «Κέντρα Κοινωνικῆς Πρό­νοι­ας». Στά Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα εὑρίσκουν καταφύγιο οἱ δοκι­μα­ζόμενοι ἀδελφοί μας. Στά τρία Γηροκομεῖα μας, στά Κέντρα Ἀγάπης, στά Φιλόπτωχα Ταμεῖα καί σέ ὅλες τίς δράσεις τῆς Φιλανθρωπίας τῆς Μητροπόλεώς μας προσφέρεται ἀγάπη, ἐνι­σχύ­ονται, κατά δύναμιν, οἱ ἀπελπισμένοι, βοηθοῦνται φτωχά παιδιά νά σπουδάσουν καί ἀδιακρίτως παρέχεται κάθε εἴδους βοήθεια.

Τό πρόβλημα τῆς ἀνέχειας εἶναι πολύ μεγάλο. Δέν λύεται μόνο μέ τίς μικρές δυνατότητες τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως εἶναι μιά ἀνάσα ζωῆς καί ἕνα ποτῆρι δροσερό νερό στόν ὁδοιπόρο, γιά νά ἀνα­λά­βει δυνάμεις καί νά συνεχίσει τόν ἀγῶνα.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.

Μήν πιστεύετε τούς συκοφάντες τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι διαθέτει μεγάλη περιουσία καί συνεπῶς ἠμπορεῖ νά λύσει τό σημερινό πρό­βλη­μα. Τήν περιουσία, πού προσέφεραν κατά καιρούς οἱ πιστοί Της καί τήν ἐμπιστεύθηκαν σ΄ αὐτήν, τήν κατασπάραξε ἡ Πολιτεία ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καί τήν ἅρπαξαν οἱ κομματαρχαῖοι γιά νά τή χαρίσουν στούς δικούς τους. Τώρα, ὅση ἔχει ἀπομείνει εἶναι δεσμευμένη ἀπό τήν Πολιτεία καί ἄρα μή ἀξιοποιήσιμη.

Ἔχομε ὅμως μιά ἄλλου εἴδους περιουσία, πού εἶναι ὁ πιστός λαός. Ἐσεῖς δηλαδή πού συμπαρίστασθε στά καλά ἔργα καί ἀντα­πο­­κρίνεσθε σέ ὅ,τι σᾶς καλέσει ἡ Ἐκκλησία. Ἐδῶ στήν Μητρό­πο­λή μας τά μεγάλα καί πολλά ἔργα δέν ἔγιναν μέ ἐπι­χο­ρη­γή­σεις κρα­τι­κές, οὔτε μέ οἰκονομικές ἐνισχύσεις Μ.Κ.Ο., ἀλλά μέ τόν ὀβολό τῶν πιστῶν.

Καυχώμεθα γιά σᾶς καί πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν διακηρύτ­τομε, ὅτι ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὁ πιστός λαός Της. Ὅσοι αἰσθά­νεσθε ὡς συνειδητά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, ὅσοι ἀναγνωρίζετε τήν μεγάλη φιλανθρωπική δραστηριότητα τῆς Μητρο­πό­λεώς μας, ὅσοι συμπονᾶτε τούς ἀδελφούς μας, πού ὑποφέρουν, ὅσοι θέλετε νά δώσετε ἀγάπη ἐκεῖ πού ὑπάρχει πόνος καί ἀπελπι­σία, βοηθή­σα­τε τόν ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.

Ἡ Ἐκκλησία μέ τούς συνεργάτες της ἀνακαλύπτει τόν κρυμ­μένο πόνο καί τήν ἀξιοπρεπῆ φτώχια καί βοηθᾶ ἀνθρώπους, πού δέν ἔχουν μάθει νά τείνουν τό χέρι τῆς ἐπαιτείας, ἀλλά νά κρύβουν τήν πενία τους μέ ἀξιοπρέπεια.

Τήν Κυριακή 19 Νοεμβρίου ἀρχίζει ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Τά συνεργεῖα τῶν Ἐνοριῶν, μετά τήν Θεία Λειτουργία, θά κτυπή­σουν τήν πόρτα σας γιά νά ζητήσουν τήν ὅποια δύνασθε βοήθεια.

Προσφέρατε ἐκ τοῦ ὑστερήματος. Αὐτό στό Θεό μετράει περισσό­τερο, γιατί ἡ Ἀγάπη εἶναι θυσία.

Ἰδιαίτερα σήμερα ἀπευθύνομαι σ΄ ἐκείνους τούς ἀδελφούς μας, πού ἔχουν πολλά ὑλικά ἀγαθά, χρήματα, καταθέσεις, περιουσία μεγάλη, τά ὁποῖα τά διαφυλάττουν ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ καί ὅλη τους ἡ ἐλπίδα στηρίζεται σ’αὐτά. Γι΄αὐτή τήν περίπτωση λέγει ἕνας ἀρχαῖος σοφός: «Εἶναι μεγάλη τρέλλα νά ζεῖ κανείς πτωχός καί νά πεθαίνει πλούσιος».

Ἡ προσφορά τοῦ περισσεύματος φέρνει γαλήνη καί εἰρήνη στήν ψυχή. Ἄς δώσουν, γιά νά λάβουν αὐτό, πού κανένας ἄλλος δέν μπορεῖ νά τούς προσφέρει παρά μόνο ἡ Ἀγάπη.

Οἱ δοκιμαζόμενοι ἀδελφοί μας ζητοῦν τήν ἀγάπη σας εἴτε ἐκ τοῦ ὑστερήματος, εἴτε ἐκ τοῦ περισσεύματος. Μή ξεχάσετε τό χρέος τῆς προσφορᾶς.

Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τή ζωή σας πάντοτε.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.