Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή ἀναφέρεται στήν κλήση τῶν πρώτων μαθητών πού ἐκάλεσε κοντά Του ὁ Κύριός μας ἐκεῖ στή λίμνη τῆς Τιβεριάδος, τόν Πέτρο καί τόν Ἀνδρέα, τούς ἀδελφούς πού ἔριχναν τά δίχτυα τους στή θάλασσα, καί τόν Ἰωάννη καί τόν Ἰάκωβο, υἱούς Ζεβεδαίου, οἱ ὁποῖοι κάθονταν μαζί με τόν πατέρα τους καί ἔφτιαχνανorthodoxiaonline τά δίχτυα τους. Ἦταν ἁλιεῖς, ἁπλοί ἄνθρωποι, ἄνθρωποι ἀγράμματοι, τούς ὁποίους ἐκάλεσε ὁ Κύριός μας καί τούς ὀνόμασε Ἀποστόλους, γιά νά συνεχίσουν τό σωτηριώδες ἔργο, τό ἔργο τῆς κήρυξης τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης, τοῦ Εὐαγγελίου τῆς συμφιλίωσης τῶν ἀνθρώπων μέ τόν Θεό.

Ἡ συμφιλίωση ἔγινε μέ τή θυσία τοῦ Χριστοῦ, μέ τον Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ. Τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων εἶναι κήρυγμα Σταυροῦ, κήρυγμα Ἀναστάσεως. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός διάλεξε ἁλιεῖς, ἁπλοϊκούς ἀνθρώπους, ὥστε νά κηρύξουν μέ γνησιότητα τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἀληθείας, τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση.

Οἱ μαθητές αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἦταν αὐτόπτες μάρτυρες ὅλης τῆς πορείας τοῦ Χριστοῦ στή γῆ, μᾶς προτρέπουν νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἑκούσια θυσία Του, τήν ἄνοδό Του στόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου καί τήν Ἀνάστασή Του, πραγματοποίησε τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Καί τώρα πρέπει οἱ ἄνθρωποι γιά νά ἀποκτήσουν τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά σταυρώσουν τόν παλαιό τους ἄνθρωπο καί τά πάθη τους γιά νά ὁδηγηθούν στήν Ἀνάστασι.

Ἄν δέν μετανοήση ὁ ἄνθρωπος, ἄν δέν καθαρθῆ, ἄν δέν εἰσαγάγη μέσα του τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, δέν μπορεῖ ὁ ἴδιος νά ἀναγεννηθῇ, δέν μπορεῖ νά μεταδώση τήν ἀλήθεια.

Γι’ αὐτό καί σήμερα ἕως τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, οἱ γνήσιοι Ποιμένες τοῦ Χριστοῦ, οἱ Ὀρθόδοξοι κατά τήν Πίστι καί κατά τήν πράξι, πάντα θά καθαίρονται πρῶτα καί στή συνέχεια θα τούς χρησιμοποιῆ ὁ Θεός ὡς ὄργανα τῆς δόξης καί τῆς δυνάμεώς Του. Εἴθε ὁ Κύριος νά ἀναδεικνύει ἐργάτες τοῦ Ἀμπελῶνος Του, γνησίους, ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι νά μᾶς ὁδηγοῦν στήν ὁδό τῆς σωτηρίας, στήν ὁδό τῆς ἀληθείας. Ἀμήν.-

Ἀρχιμ. π.Διονύσιος Μάλλιος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.