Οικουμενικό Πατριαρχείο-ειδήσεις.

Μόλις ἐπληροφορήθημεν, Μακαριώτατε, καί προσφιλέστατε ἀδελφέ, τήν τρομοκρατικήν ἐπίθεσιν ἐν Σελευκουπόλει καί τόν τραγικόν θάνατον ὀκτώ παιδίων εἰς τό ἄνθος τῆς ἡλικίας των καί, συγκλονισμένοι, σπεύδομεν νά Σᾶς ἐκφράσωμεν τήν ὀδύνην καί τήν συμμετοχήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἡμῶν εἰς τό πένθος τῆς Ἐκκλησίας Σας, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν οἰκογενειῶν τῶν θυμάτων.

Ἀνέκαθεν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰργάζετο καί ἐξακολουθεῖ νά ἐργάζεται, νά ὁμιλῇ καί νά προσεύχεται διά τήν ἀγάπην καί τήν ἀλληλεγγύην ἀνθρώπων καί λαῶν καί διά τήν εἰρήνην τοῦ σύμπαντος κόσμου, διά τήν ἐξαφάνισιν τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ καί τῶν ὡς ἐξ αὐτοῦ πράξεων βίας, ὥστε νά βασιλεύῃ ἐπί τῆς γῆς τό θέλημα τοῦ ἄρχοντος τῆς εἰρήνης Χριστοῦ καί νά ἐπικρατῇ ἡ βασιλεία Του.

Ἀσπαζόμεθα τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα μέ πόνον ψυχῆς καί μέ θερμήν προσευχήν ὑπέρ ἐνισχύσεως καί παραμυθίας ὅλων ὑμῶν καί ἐπικαλούμεθα ἐφ’ Ὑμᾶς τήν χάριν, τό ἔλεος καί τήν παρηγορίαν τοῦ Ἀναστάντος καί πατήσαντος τόν θάνατον Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.