ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΙ: Εν παντί καιρώ και τόπω της Δεσποτείας σου κοιμηθέντων τέκνων Σου.

-Των ακηδεύτων και ατάφων ανθρώπων.
-Των εκτρωθέντων και αποβληθέντων παιδίων.
-Πάντων ων ουδείς εστίν ο μνημονεύων αυτούς.
-Πάντων των περιφρονημένων και λησμονημένων ψυχών.
-Πάντων των υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως και της Πατρίδος τελειωθέντων.
-Πάντων των σήμερον και ως σήμερον απελθόντων εκ του βίου τούτου.
-Πάντων των σήμερον εορταζουσών ψυχών.
-Παντων των οικείων ,φίλων και συγγενών ημών.
-Πάντων των εν πολέμοις και Μ.Ασία μαρτυρικώς τελειωθέντων.

Μνήσθητι Κύριε και των δούλων σου: (όποια ονόματα συγκεκριμένα θέλουμε να πούμε)

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.