Εφιστούμε την προσοχή ως προς την λεπτομερή ανάγνωση της εγκυκλίου, καθώς η αίτηση μετάταξης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (75Α΄) και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

Το Υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε σήμερα την εγκύκλιο- πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023.

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται και πίνακες με τα οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 17-05-2022 έως και 26-05-2022 σύμφωνα με τους τρόπους που αναλύονται παρακάτω:

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης υποβάλλουν την/τις αίτηση/αιτήσεις μετάταξής τους ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΠΕ & ΔΕ), στις οποίες ανήκουν οργανικά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Α. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση (Παράρτημα 12) για περισσότερους του ενός/μίας κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερες από μία περιοχές της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Παραρτήματα 1, 2 & 7) Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή: Θέμα: Κλάδος_αίτηση μετάταξης για (κλάδο)_Επώνυμο Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (κλάδο) Με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο pdf (εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στο Προσωπικό Μητρώο των ενδιαφερομένων). B. Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΤΕ εκπαιδευτικού πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών και παιδαγωγική επάρκεια (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ). Γ. Εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάταξη σε θέση μελών ΕΕΠ πρέπει να κατέχουν και να αποστείλουν τα πρόσθετα τυπικά προσόντα ένταξης σε κλάδο ΕΕΠ όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα 10.

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ79, ΠΕ08 & ΠΕ91 ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης υποβάλλουν την/τις αίτηση/αιτήσεις μετάταξής τους μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων/Μετατάξεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Τρόπος υποβολής των αιτήσεων / διευκρινίσεις αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ79, ΠΕ08 & ΠΕ91 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α. Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων/Μετατάξεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Αναλυτικές οδηγίες του τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αναφέρονται στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Β. Οι εκπαιδευτικοί κατά την υποβολή της αίτησης μετάταξης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

α) Οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τις υφιστάμενες οργανικά θέσεις ανά κλάδο/μουσική ειδίκευση σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Παραρτημάτων 3 & 4 της παρούσας εγκυκλίου. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους Μουσικά/Καλλιτεχνικά Σχολεία τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω Παραρτήματα. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις μετάταξης περιλαμβάνουν αποκλειστικά προτιμήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω Παραρτήματα, θα ακυρώνονται αρμοδίως από τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Η οριστικοποίηση της αίτησής τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf. Προσθήκη κριτηρίων μετάταξης μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν θα είναι εφικτή. Επισημαίνεται ότι η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης δε θεωρείται ως οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά αιτήματα οριστικοποίησης τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

γ) Εφιστούμε την προσοχή ως προς την λεπτομερή ανάγνωση της εγκυκλίου, καθώς η αίτηση μετάταξης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (75Α΄) και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.