ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ

Ἀγαπητέ μου πάτερ Χρυσόστομε.

Μέσα στὸ πανηγυρικὸ αὐτὸ κλίμα, τὴν χαρμόσυνη καὶ περίλαμπρη αὐτὴν ἡμέρα γιὰ τὴν κωμόπολη τοῦ Νέου Μυλοτόπου, κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς μνήμης τοῦ ἐπιστηθίου φίλου καὶ ἠγαπημένου Παρθένου, τοῦ Εὐαγγελιστοῦ καὶ Θεολόγου Ἰωάννου, ἕνα γεγονὸς ἔρχεται νὰ λαμπρύνει ἔτι περαιτέρω τὴν πανήγυρη καὶ νὰ θέσει χαρὰ εἰς τὴν Χαρὰν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τὸ Μυστήριο τῆς ἱερωσύνης, ὅπως αὐτὸ λαμβάνεται ἀπὸ τὸν πρῶτο καὶ μέγιστο Ἀρχιερέα Χριστό, μεταδίδεται σήμερα δι’ ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ Ἐπισκόπου καὶ τοιουτοτρόπως γίνεται ἄλλος ἕνας ἄνθρωπος κοινωνὸς καὶ μέτοχος τῆς ἱερωσύνης καθιστάμενος διάκονος. Μὲ αὐτὸν τὸν μυστηριακὸ τρόπο ἡ νοητὴ ναῦς τῆς Ἐκκλησίας πλέει στὰ βάθη τοῦ χρόνου παρατείνοντας τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στὸ παρὸν τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν χάρη τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύματος. Σήμερα ἄλλος ἕνας ἄνθρωπος προσφέρεται στὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεανδρικοῦ σώματος γιὰ νὰ καταστεῖ ἀρχικὰ διάκονος τῶν Μυστηρίων καὶ ἔπειτα ἀπὸ κάποιο χρονικὸ διάστημα λειτουργὸς καὶ θύτης τοῦ ἐπουρανίου Θυσιαστηρίου. Σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῶν Τρικάλων προσθέτει ἄλλο ἕνα μέλος στὴν ἱερατική της οἰκογένεια, ἄλλον ἕναν ἐργάτη στὸν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου.

Στοὺς δύσκολους χρόνους ποὺ ζοῦμε, στὸν καιρὸ αὐτὸ ποὺ οἱ πολλοὶ μετέτρεψαν τὴν ἁμαρτία σὲ μόδα, ποὺ τὰ ἤθη τῶν ἀνθρώπων ἐξετράπησαν, ποὺ οἱ πολλοὶ «ἠγάπησαν μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς», ἕνας νέος ἄνθρωπος γεμάτος ζωὴ καὶ ποικίλα ἐφόδια προσέρχεται στὸν Ἐπίσκοπο καὶ ζητᾶ νὰ καταστεῖ διάκονος καὶ ὑπηρέτης. Τὸν καιρὸ ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἀγωνίζονται νὰ καταλάβουν θέσεις καὶ ἀξιώματα ἕνας νέος προκρίνει τὴν διακονία καὶ τὴν ὑπηρεσία τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ Ἐπισκόπου. Ἐγκαταλείπει τὴν ματαιότητα καὶ ματαιοδοξία τοῦ κόσμου καὶ ἀφιερώνεται στὸ ἔργο καὶ τὴν διακονία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ὁρίστε! Αὐτὸ εἶναι τὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Αὐτὴ εἶναι ἡ δύναμη τῆς Πεντηκοστῆς!

Ὁ νέος μοναχὸς καὶ ὑποδιάκονος πατὴρ Χρυσόστομος γεννήθηκε στὰ Γιαννιτσᾶ καὶ μεγάλωσε στὸ χωριὸ αὐτὸ στὸν Νέο Μυλότοπο μέσα σὲ μιὰν εὐλαβὴ καὶ ἄξια ἱερατικὴ οἰκογένεια. Ἔκανε δεύτερο σπίτι του τὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ. Μαθήτευσε παρὰ τοὺς πόδας τοῦ πατρός του καὶ ἔγινε ἕνας πύρινος νέος μὲ πόθο γιὰ τὸ θυσιαστήριο. Κατηύθυνε ὅλην του τὴ ζωὴ πρὸς ἕναν στόχο: τὴν ἄξια διακονία τῆς Ἐκκλησίας καὶ φρόντισε νὰ διαφυλάξει τὸν ἑαυτόν του καθαρὸ καὶ ἱκανὸ νὰ δεχθεῖ τὴν Χάρη τῆς ἱερωσύνης. Φρόντισε μὲ ἐπιμέλεια νὰ μάθει τὰ ἱερὰ γράμματα καὶ νὰ ἀποκτήσει γνώσεις καὶ δεξιότητες γιὰ τὴν ἀρτιότερη διακονία τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ψηλάφησε τὴν ζωὴ καὶ τὸν ἀγῶνα πολλῶν καὶ ἀξιόλογων μοναχῶν, ἀπὸ τοὺς ὁποίους διδάχθηκε τὸ ἦθος καὶ τὴν τάξιν τῆς ἁγιορειτικῆς μοναστικῆς παραδόσεως. Καὶ ἰδού! Δὲν ἐπιλέγει νὰ χρησιμοποιήσει τὰ χαρίσματα καὶ τὶς ἱκανότητές του γιὰ τὸν ἑαυτό του ἀλλὰ τὰ παραδίδει στὴν Ἐκκλησία ἀνεβάζοντας μὲ τὴ θέλησή του τὸν ἑαυτό του στὸν σταυρὸ τῆς ἱερωσύνης.

Ἀγαπητὲ μου Πάτερ Χρυσόστομε, ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡμέρα καθοριστικῆς σημασίας γιὰ τὴν ζωή σου. Σήμερα ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θὰ κατέλθει καὶ διὰ τῶν χειρῶν μου θὰ λάβεις, ὡς ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ Χριστοῦ, τὸν δεύτερο βαθμὸν τῆς ἱερωσύνης. Σήμερα ἀνέρχεσαι στὸ ὕψιστο λειτούργημα τῆς ἱερωσύνης καθιστάμενος διάκονος τῶν Μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ. Ἀπό ἐδῶ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς δὲν θὰ εἶσαι θεατὴς μακρόθεν ἀλλὰ διάκονος τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τῆς ἀναίμακτης θυσίας. Θὰ ὑψώνεις στὰ χέρια σου τὰ Ἅγια, θὰ προτρέπεις τὸν λειτουργὸ στὴν θυσία, θὰ προσφέρεις τὴν θυσία τοῦ θυμιάματος, ἐνίοτε θὰ μεταδίδεις τὰ ἄχραντα μυστήρια καὶ μὲ λίγα λόγια θὰ εἶσαι τὸ στολίδι τῆς λατρείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ θέση τοῦ διακόνου μέσα στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μεταβλήθηκε πολὺ καὶ ἔφτασε τὸ λειτούργημα αὐτὸ νὰ εἶναι πραγματικὰ ἕνα κόσμημα τῆς λατρείας, ἀφοῦ ὁ διάκονος ὡς ἄλλος ἄγγελος κυκλώνει τὸ θυσιαστήριο καὶ τὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ καὶ προσδίδει μεγαλοπρέπεια καὶ λαμπρότητα στὴν λατρεία.

Ἡ θέση τοῦ διακόνου βρίσκεται ἐντὸς τοῦ Ναοῦ καὶ στὴν διαρκὴ διακονία τῶν ἀναγκῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἱερωσύνη δὲν εἶναι ἐπάγγελμα μὲ ὡράριο ἐργασίας καὶ ὑπαλληλικὸ χαρακτήρα. Εἶναι διακονία αὐτοπροσφορᾶς καὶ αὐτοθυσίας χωρίς ὅρια. Νὰ προσέχεις δὲ ὑπερβολικὰ νὰ μὴν ἐξοικιωθεῖς μὲ τὴν ἱερωσύνη καὶ τὸ θυσιαστήριο καὶ ἐκτραπεῖς σὲ ἀνευλάβεια καὶ παρρησία. Ὡς Ἐπίσκοπος καὶ πατέρας σου ζητῶ ἀπὸ σένα νὰ εἶσαι ἐπιμελὴς καὶ ἀεικίνητος, προνοητικὸς καὶ εὔτακτος, ταπεινὸς καὶ ὑπάκουος. Νὰ θυσιάζεσαι καὶ νὰ θυμᾶσαι ὅτι ὁ σωστὸς κληρικὸς δαπανᾶ ὅλο τοῦ τὸ εἶναι στὴν διακονία τῆς Ἐκκλησίας χωρὶς νὰ περιμένει τίποτα καὶ ἀπὸ κανέναν παρὰ μόνον ἀπὸ τὸν Θεό.

Ἀγαπητό μου παιδί, πρέπει νὰ ἔχεις τὴν συνείδηση ὅτι ἡ ζωή τοῦ κληρικοῦ κάθε ἄλλο παρὰ ἀνθόσπαρτη εἶναι. Καὶ ἂν θέλεις νὰ κατανοήσεις βαθύτερα αὐτὸ ποὺ σοὺ λέγω, κοίταξε πάνω στὸν σταυρὸ τίνος τὴν διαθήκη ἀναλαμβάνεις νὰ διακονήσεις, τίνος δοῦλος εἶσαι. «Οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ Κυρίου αὐτοῦ» καλὸ μου παιδὶ. Ἐφόσον ἐδίωξαν ἐκεῖνον, ἀναπόφευκτα θὰ διώξουν καὶ ἐσένα ἂν εἶσαι γνήσιος δοῦλος του. Θὰ συκοφαντηθεῖς, θὰ προδοθεῖς, θὰ πολεμηθεῖς ἀπὸ ἀνθρώπους καὶ δαίμονες. Βλέπε τὴν ζωὴ τοῦ Κυρίου σου καὶ σχεδίασε νοερὰ τὴν πορεία τῆς δικῆς σου ζωῆς. Τὸ «Ὠσσανὰ» τὸ διαδέχεται τὸ «ἆρον, ἆρον, σταύρωσον αὐτὸν»! Καὶ τὰ δικὰ σου «Ἄξιος» νὰ περιμένεις νὰ τὰ διαδεχθοῦν πολλὰ λυπηρὰ μέσα ἀπὸ τὰ ὁποία ὁ Θεὸς κατεργάζεται τὴν σωτηρία σου. Νὰ μὴν φοβᾶσαι οὔτε νὰ δειλιάζεις, ἀλλὰ νὰ χαίρεις «ὅτι ὁ μισθὸς σου πολὺς ἐν τῷ Οὐρανῷ» !

Θέλω νὰ θυμᾶσαι τὸν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί». Χρωστοῦμε σὲ ὅλους καὶ κανέναν δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ θεωρήσουμε κατώτερο τῆς εὐγένειας καὶ τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης μας. Νὰ προσέχεις μήπως ἡ εὐλάβεια τῶν πολλῶν πρὸς τὴν ἰδιότητά σου δημιουργήσει μέσα σου ἔπαρση καὶ αἴσθηση ἀνωτερότητας ὡς πρὸς τοὺς ἀδελφούς σου. Νὰ ἐπαγρυπνεῖς καὶ νὰ ἐλέγχεις τὴν καρδιά σου καὶ νὰ θυμᾶσαι ὅτι εἶσαι διάκονος τῆς σωτηρίας καὶ τοῦ πιὸ φαινομενικὰ ἁμαρτωλοῦ, διότι καὶ γι’ αὐτὸν σταυρώθηκες ὁ Κύριος.

Ἀπὸ τὴν θέση αὐτή θὰ ἤθελα καὶ πάλι νὰ ευχαριστήσω τοὺς γονεῖς σου, τὸν πατέρα Γεώργιο, ὁ ὁποῖος σὰν σήμερα πρὸ πολλῶν ἐτῶν τέτοια ἡμέρα λάμβανε τὸν πρῶτο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης, καθὼς καὶ τὴν πρεσβυτέρα Παρασκευή, ποὺ μὲ ἀγάπη καὶ χωρὶς γογγυσμό σὲ προσφέρουν στὴν Ἐκκλησία.

Τὸν λαμπρὸ καὶ πολυσέβαστο Ποιμενάρχη τῆς θεοσώστου ταύτης Μητροπόλεως, τὸ κλέος καὶ τὸ ὡράισμα τῆς ἱεραρχίας, τὸν σοφὸ καὶ διακριτικὸ ἱεράρχη, γιὰ τὴν μεγίστη χάρη νὰ εὐλογήσει τὴν μεταφύτευσὴ σου στὴν Μητρόπολη Τρίκκης, Γαρδικίου καὶ Πύλης, δεῖγμα ἀγάπης καὶ συνδρομῆς πρὸς τοὺς ἀδελφούς του συνεπισκόπους καὶ τὸ ἔργο τους. Νὰ ἐπικαλεῖσαι πάντοτε τὴν εὐχή του, πάτερ Χρυσόστομε, νὰ ἐμπνέεσαι ἀπὸ τὸ παράδειγμά του καὶ νὰ μιμεῖσαι τὴν βιωτήν του.

Εὐχαριστῶ καὶ τὸν πολυσέβαστο Πνευματικό σου Πατέρα, Ἀρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Ἀγιαννανίτη, γέροντα τοῦ Ἱεροῦ Κελίου τῶν Βολιωτῶν τῆς Ἁγίας Ἄννης τοῦ ὄρους Ἄθω γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐργασία ποὺ ἐπιτέλεσε στὴν ψυχή σου.

Εὔχομαι τὸ Πανάγιο Πνεῦμα νὰ βρεῖ δεκτικὴ τὴν καρδιά σου καὶ νὰ σὲ γεμίσει μὲ τὴν Χάρη Του.

Σὲ καλῶ λοιπὸν νὰ εἰσέλθεις εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου διὰ νὰ λάβεις τὸν πρῶτον βαθμὸν τῆς Ἱερωσύνης…

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.