Λόγος ἐπὶ τῇ κοιμήσει τοῦ Ἄρχοντος Νικολάου Σιρίν, Ἐφοροεπιτρόπου τῆς Ἁγ. Εὐφημίας καὶ Ἁγ. Ἰγνατίου Χαλκηδόνος (2.10.2019) -ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου -Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Χαλκηδόνος μετὰ μεγάλης θλίψεως ἐπληροφορήθη τὴν κοίμησιν τοῦ Ἄρχοντος Νικολάου Σιρίν, νοσηλευομένου ἐσχάτως εἰς τὰ Νοσοκομεῖα Βαλουκλῆ. Διέμενε ἔχων παρ' αὐτῷ τὴν ἀγαπητήν του σύζυγον Εὐφροσύνην, εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ γνωστοῦ τότε κουντουρᾶ Πιρπιρῆ εἰς τὴν συνοικίαν Τσαρικτσῆ.

Ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1927 εἰς τὴν νῆσον Πρώτην. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Χαλκηδόνος. Μικρὸς ὤν, ἀνέμενεν κατὰ τὰς 6 ἢ 7 τὴν πρωΐαν ἔξωθεν τῆς Ἁγ. Εὐφημίας, διὰ νὰ ἀνοίξει ὁ ναὸς καὶ νὰ κρατήσει τὰ ἐξαπτέρυγα -συμφώνως πρὸς τὴν μαρτυρίαν τῆς συζύγου του- πρᾶγμα ἐνδεικτικὸν τῆς διὰ βίου ἀγάπης του πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν.

Εἰργάζετο εἰς ἕναν Ἀρμένιον κουντουρᾶν ὡς διαπρεπὴς φόντιατζης. Μετὰ δὲ ἤνοιξεν μετ’ ἄλλων ἴδιον κατάστημα Ὁ μακαριστὸς Γερομελίτων τὸν ἐτοποθέτησεν εἰς τὴν Ἐφοροεπιτροπὴν τῆς Κοινότητος, ἀριστίνδην. Ἦτο μέλος καὶ εἶτα Πρόεδρος τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Μόδα, βοηθήσας εἰς τὴν ἐπαναλειτουργίαν του, ὅταν ἀπηγορεύθη ἡ λειτουργία του. Ἐπίσης ἐβοήθησεν εἰς τὴν Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα καὶ τὰ Συσσίτια τῆς Χαλκηδόνος ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τῆς Χαρισιάδου καὶ τῆς Δημητριάδου.

Ὁ Ν. Σιρὶν ἀνῆκε εἰς τὴν παλαιὰν γενεὰν τῶν Ἐφοροεπιτρόπων τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος, ὢν μέλος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς.

Ἦτο ὑπόδειγμα σεμνότητος, τιμιότητος καὶ ἐθελοντισμοῦ, συμβάλλων ἄριστα εἰς πολλὰ διοικητικά, γραφειοκρατικὰ καὶ ἄλλα θέματα τῆς Κοινότητος. Γνωστὸς εἰς τοὺς διαφόρους κρατικοὺς φορεῖς, ἐκέκτητο τὴν ἱκανότητα νὰ διαλέγεται μετ’ αὐτῶν ἐπιδεξίως, οὕτως ὥστε νὰ λύονται ἐπιτυχῶς τὰ ποικίλα καὶ πολλάκις δυσχερῆ προβλήματα. Ἠγωνίσθη μὲ ποικίλας “τρικυμίας” τῆς ἐποχῆς του, κατὰ τὸ μακροχρόνιον διάστημα τῆς θητείας του. Σχεδὸν ἑκάστην ἡμέραν εὑρίσκετο εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἁγ. Εὐφημίας, τό “στέκι” του, ὅπου ἐπετέλει μὲ αὐτοσυνειδησίαν, γλυκύτητα καὶ χαμηλοὺς τόνους τὸ ἔργον του. Ἦτο ρέκτης, εὐγενὴς καὶ ἄγρυπνος “φρουρός” τῶν συμφερόντων τῆς Ἐκκλησίας, θυσιάζων ἑαυτὸν πάντοτε, μακρὰν οἱουδήποτε προσωπικοῦ συμφέροντος καὶ ἐπιδείξεως, γνώμονα ἔχων τὴν ἐμπειρίαν καὶ τὴν λογικήν. Συνειργάζετο δὲ πάντοτε αἰσίως μετὰ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Διοργάνωνε άλησμονήτους ἐκδρομάς καὶ λοιπὰς ἐκδηλώσεις τοῦ Συνδέσμου. Ἦτο φίλαθλος καὶ μανιώδης ὀπαδὸς τῆς θρυλικῆς τοπικῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος Fenerbahçe.

Διὰ τὰ σπάνια ταῦτα χαρίσματά του, τὰ ὁποῖα ἀνεγνωρίζοντο καὶ ὑπὸ τῶν συναδέλφων του, καὶ τὸν διέκρινον ἐντὸς τῆς ἱστορίας τῶν Ἐφοροεπιτρόπων τῆς Ἐπαρχίας Χαλκηδόνος καὶ οὐχὶ μόνον, ἡ Ἱ. Μητρόπολις τοῦ ἀπένειμε τὸ Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Δικαιοφύλακος αὐτῆς.
Ὁ γράφων εὐχαριστεῖ τὴν σύζυγόν του καὶ τὴν Ἀ. Ἀργυροῦ, “ἐκ τῶν λαϊκῶν πηγῶν τῆς Χαλκηδόνος”, διὰ τὰς πληροφορίας των.
Ἀναπαύου νῦν ἐν εἰρήνη, ἀγαπητὲ Νικόλαε.
Αἰωνία Σου ἡ μνήμη.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.

1 Σχόλιο

Νεότερο
Καλύτερο Νεότερο Παλαιότερο
1

Δυστυχώς, δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω, τον αγαπημένο εξάδελφο του αείμνηστου παππού μου! Καλό παράδεισο! Από Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής