Την Κυριακή 16 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο Λόγο στην Παναγία Σουμελά.

Στη θεία Λειτουργία συμμετείχαν περισσότεροι από 300 νέες και νέοι που έλαβαν μέρος στο 25ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων.

Μετά τη θεία λειτουργία ακολούθησε η τελετή λήξης του Συναπαντήματος, αναμνηστική φωτογραφία έξω από τον Ιερό Ναό και ο καθιερωμένος χορός.

Στην ομιλία του κατά τη θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

«Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου, οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη».

Μία ἰδιότητα, πού εἶναι ἀποκλει­στικά δική του παραχωρεῖ, ὅπως ἀκούσαμε στό σημερινό εὐαγγε­λικό ἀνάγνωσμα, ὁ Χριστός στούς μαθητές του. «Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου», εἶχε πεῖ σέ ἄλλη εὐκαιρία γιά τόν ἑαυτό του καί τώρα τό ἐπαναλαμ­βά­νει γιά τούς μαθητές του. «Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου». Ἐσεῖς εἶστε τό φῶς τοῦ κόσμου.

Φῶς τοῦ κόσμου οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ὄχι γιατί εἶναι οἱ ἴδιοι φῶς, ἀλλά γιατί βρίσκονται στή θέση τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς καί συνεχίζουν τό ἔργο του. Μεταδίδουν τό φῶς του στούς ἀνθρώπους, κηρύττοντας τόν λόγο του καί τό εὐαγγέλιό του καί ἀπαλ­λάσσοντάς τους ἀπό τό σκοτάδι τῆς πλάνης καί τῆς ἁμαρτίας.

Φῶς τοῦ κόσμου οἱ ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, γιατί ὅσοι πιστεύουν στόν Χριστό, πού εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου, ὅσοι ζοῦν σύμφωνα μέ τόν λόγο καί τή διδασκαλία του, φωτί­ζονται καί αὐτοί καί ἀκτινοβολοῦν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Καί τό φῶς τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι σάν τά ὑλικά φῶτα τά ὁποῖα τά σκιάζουν τά διάφορα ἐμπόδια, ἀλλά φαίνεται ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὅπως φαίνεται καί μία πόλη, πού εἶναι κτισμένη ἐπάνω σέ ἕνα ὄρος.

Ἀκριβῶς ἔτσι, σάν μία πόλη στήν κορυφή ἑνός ὄρους, πού φαίνεται ἀπό παντοῦ, εἶναι, λέγει ὁ Χριστός, ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει μέσα του τό δικό του θεῖο φῶς. Φέγγει καί λάμπει, ὄχι γιά νά φαίνεται ὁ ἴδιος, ὄχι γιά νά προβάλλεται καί νά δια­φημίζεται αὐτός, ἀλλά γιά νά προ­βάλ­λεται, νά τιμᾶται καί νά δοξά­ζε­ται ὁ Θεός. Αὐτό σημαίνει, βε­βαίως, ὅτι ἡ ζωή καί τά ἔργα τοῦ ἀν­θρώπου θά πρέπει νά εἶναι ἀντίστοιχα μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ πού ἔχει μέσα του, ὥστε νά μήν τό σκιάζουν, ἀλλά νά τό ἀφήνουν νά λάμπει καί νά φωτίζει τόν κόσμο.

Φῶς τοῦ κόσμου ἦταν καί οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι Πατέρες τῆς Δ´ Οἰ­κου­μενικῆς Συνόδου, τούς ὁποίους ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, λίγες ἡμέρες μετά τή μνήμη τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, ἡ ὁποία μέ θαυμαστό τρόπο ἐπικύ­ρω­σε τίς ἀποφάσεις τῆς Δ´ Οἰκου­μενικῆς Συνόδου.

Εἶναι φῶς τοῦ κόσμου, γιατί μέ τόν λόγο καί τή διδασκαλία τους διεσάφησαν καί κήρυξαν τήν ὀρθή πίστη σχετικά μέ τίς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ, τή θεία καί τήν ἀνθρώπι­νη, οἱ ὁποῖες συνυπάρχουν ἀσυγ­χύ­τως καί ἀδιαιρέτως στό θεαν­δρικό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας, καί ἀπέρριψαν τίς αἱρετικές διδασκα­λίες πού δέν ἀνεγνώριζαν τίς δύο του φύσεις καί τόν τρόπο τῆς συνυ­πάρξεώς τους.

Φῶς τοῦ κόσμου γίνεται ὅμως καί ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος μέ πί­στη στόν Χριστό ἀγωνίζεται καί ὑπε­ρασπίζεται τήν πίστη, τό καλό καί τό δίκαιο, καί δέν ὑποχωρεῖ καί δέν συμβιβάζεται μέ τό περιβάλ­λον, οὔτε καί κρύβεται προκειμέ­νου νά μήν ἀναλάβει τίς εὐθύνες πού συνεπάγεται ἡ πίστη του ἤ νά μήν δώσει τή μαρτυρία της στούς ἀνθρώπους.

Φῶς τοῦ κόσμου καλούμεθα νά γίνουμε καί ἐμεῖς, ὅσοι πιστεύουμε στόν Χριστό, γιατί ἔχουμε χρέος καί καθῆκον νά μεταλαμπαδεύ­σου­με αὐτή τήν πίστη καί στούς ἀνθρώπους γύρω μας. Καί αὐτό ἰσχύει ἰδιαιτέρως γιά σᾶς τούς νέους καί τίς νέες πού βαδίζετε στή ζωή σας μέ πίστη στόν Χριστό καί μέ τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες πού μᾶς κληροδότησαν οἱ πατέρες μας καί οἱ μητέρες μας, οἱ πρόγονοί μας.

Αὐτές οἱ ἀρχές καί οἱ ἀξίες μαζί μέ τήν πίστη καί τήν εὐσέβεια ἐνίσχυ­σαν τόν Ποντιακό Ἑλληνισμό γιά νά ζήσει καί νά διατηρηθεῖ κάτω ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες· γιά νά ζήσει καί νά ἀκμάσει μέσα σέ ἕνα περι­βάλλον ἐχθρικό καί ἀλλόθρη­σκο, παρά τούς διωγμούς, τίς ἐξο­ρίες καί τίς ταλαιπωρίες πού ὑπέ­μει­ναν οἱ πατέρες μας. Ἐπέτρεψαν στόν Ποντιακό Ἑλλη­νισμό νά γίνει «πόλις ἐπάνω ὄρους κειμένη», διατηρώντας τήν πολιτι­στι­κή του ταυτότητα καί διεκδικώ­ντας τά δίκαιά του γιά ὅσα ἄδικα ὑπέστη.

Καί ἐάν οἱ παλαιότερες γενεές κα­τόρθωσαν νά διατηρήσουν ἀναμ­μένη αὐτή τή φλόγα τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ, ὥστε ὁ Ποντια­κός Ἑλληνισμός νά μήν ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἕνα μουσειακό εἶδος, νά μήν ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἕνα κεφάλαιο τῆς ἱστορίας καί περασμένα μεγα­λεῖα, γιά τά ὁποῖα μόνο νά κλαῖμε, ἐσεῖς, οἱ νέοι καί οἱ νέες, πού συμ­μετέχετε αὐτές τίς ἡμέρες στό 25ο Συναπάντημα Νεολαίας τῶν Ποντια­κῶν Σωματείων, τό ὁποῖο διοργανώνει τό Πανελλήνιο Προ­σκύ­νημα καί τό Σωματεῖο «Πανα­γία Σουμελᾶ», μπορεῖτε καί ἔχετε χρέος νά μεταλαμπαδεύσετε αὐτή τή φλόγα καί στούς συνομιλήκους σας ἀλλά καί σέ ὅλη τήν κοινωνία καί τόν κόσμο.

Ἔχετε χρέος νά γίνετε καί σεῖς «φῶς τοῦ κόσμου» καί νά μεταδώ­σετε τήν πίστη στόν Χριστό καί τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τή Σουμελιώ­τισ­σα, τή μητέρα τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, καί συγχρόνως νά μεταλαμπαδεύσετε τήν ἀγάπη σας γιά τόν Πόντο, γιά τήν ἱστορία, τά ἔθιμα καί τίς παραδόσεις σας, πού ἀποτελοῦν τό συνεκτικό στοιχεῖο ὅλων τῶν Ποντίων καί δέν πρέπει νά ξεχασθοῦν ποτέ, ἄν θέλουμε νά ἀναγνωρισθοῦν ἀπό ὅλους τά δίκαια καί οἱ θυσίες τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀλλά καί τό μαρτύριό του. Αὐτό εὔχομαι πατρικά νά κάνετε μέ τή βοήθεια καί τῆς Παναγίας τῆς Σουμελιώτισσας, ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία τῆς ὁποίας εὔχομαι νά σᾶς σκέπει καί νά σᾶς ἐνισχύει στή ζωή σας πάντοτε.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.