ΣΗΜΕΡΑ Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 είναι προγραμματισμένη η σε Επίσκοπο χειροτονία του Εψηφισμένου Μητροπολίτη Θήρας, Αμοργού & Νήσων κ. Αμφιλόχιου.

Η χειροτονία θα τελεστεί κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας (08:00-10:00) στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, υπό του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου, με τη συμμετοχή και άλλων Αρχιερέων.

ΔΕΙΤΕ LIVE ΤΩΡΑ ΕΔΩ

Ο μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ. Αμ­φι­λό­χιος (κα­τά κό­σμον Πα­να­γι­ώ­της) Ρου­σά­κης γεν­νή­θη­κε στην Α­θή­να το έ­τος 1970. Μετά την αποφοίτησή του από την Ρι­ζάρειο Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Σχο­λή, ε­φοί­τη­σε και έ­λα­βε το πτυ­χίο του α­πό την Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Α­θη­νών.

Ε­κά­ρη μο­να­χός την 1.11.1993 στην Ι­ε­ρά Μο­νή Α­σω­μά­των Πε­τρά­κη υ­πό του τό­τε κα­θη­γου­μέ­νου μακαριστού Αρ­χιμανδρίτου Χρι­στο­φό­ρου Πα­πα­δο­πού­λου. Σε­πτή εν­το­λή του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Αθη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κυ­ρού Σε­ρα­φείμ χει­ρο­το­νή­θη­κε Διά­κο­νος την 2.11.1993 υ­πό του Μη­τρο­πο­λί­του Γρε­βε­νών κυ­ρού Σερ­γί­ου και Πρε­σβύ­τε­ρος την 17.6.1995 υ­πό του Θε­ο­φι­λε­στά­του ε­πι­σκό­που Κερ­νί­τσης κυ­ρού Λε­ον­τί­ου και αυ­θη­με­ρόν έ­λα­βε το οφ­φί­κιο του Αρ­χι­μαν­δρί­του.

Ως Δι­ά­κο­νος υ­πη­ρέ­τη­σε στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Πα­να­γί­ας Φα­νε­ρω­μέ­νης Χο­λαρ­γού και Προ­φή­του Η­λιού Παγ­κρα­τί­ου, ε­νώ ως Πρε­σβύ­τε­ρος στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Κυ­νο­σάρ­γους, ανα­πτύσσοντας πλού­σιο πνευ­μα­τι­κό, φιλανθρωπικό, κοι­νω­νι­κό και κατηχητικό έρ­γο. Ως πρό­ε­δρος του Εκ­κλησιαστικού Συμ­βου­λί­ου του ως εί­ρη­ται Ι­ε­ρού Να­ού ερ­γά­στη­κε για την α­πο­πε­ρά­τω­ση και α­γι­ο­γρά­φη­σή του, κα­θώς και για την εκ βά­θρων ανοι­κο­δό­μη­ση Ε­νο­ρια­κού Πνευ­μα­τι­κού Κέν­τρου.

Το έ­τος 1994 άρχισε να προ­σφέ­ρει τις υ­πη­ρε­σί­ες του ως με­τα­κλη­τός υ­πάλ­λη­λος στην τό­τε οι­κο­νο­μι­κή υ­πη­ρε­σί­α της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος. Το 1999 με­τε­τέ­θη στις Κεν­τρι­κές υ­πη­ρε­σί­ες της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου ό­που μέ­χρι της ε­κλο­γής του υπη­ρέ­τη­σε ως Γραμ­μα­τεύς πα­ρά τω Αρ­χι­γραμ­μα­τεί.

Την 8η Ο­κτω­βρί­ου 2021 ε­ξε­λέ­γη υ­πό του Σε­πτού Σώ­μα­τος της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Ι­ε­ραρ­χί­ας της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος Μη­τρο­πο­λί­της Θήρας, Αμοργού και Νήσων και η χει­ρο­το­νί­α αυ­τού θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στον Καθε­δρι­κό Να­ό του Ευ­αγ­γε­λι­σμού της Θε­ο­τό­κου Α­θη­νών, υ­πό του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου, την Δευτέρα 18 Οκτω­βρί­ου 2021.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 2 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.