Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020, στον ενοριακό ιερό ναό του Σωτήρος Χριστού Λέρου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ.κ.Παΐσιος, τέλεσε το Ιερό Μυστήριο της χειροτονίας Ιεροδιακόνου, του ευλαβεστάτου Γεωργίου Γαμπιέρη του Ευθυμίου και της Νεκταρίας.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ.κ. Παΐσιος προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, συμπροσευχομένου του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Στρατονικείας κ.Στεφάνου, συλλειτουργούντων του Αρχιερατικού Επιτρόπου π.Νικοδήμου και εφημερίου του Ιερού Ναού, του αρχιμ. Επιφανίου συγγενή του χειροτονηθέντος, εκ της Ιεράς Π.Β.Σ. Μονής Πάτμου, και του αρχιμ.Γεδεών.

Την χειροτονία παρηκολούθησαν η Ηγουμένη της Ι. Μονής Αγίων Αγγέλων μοναχή Παρασκευή, η μοναχή Ευλογία, οι Αρχές του νησιού, οι γονείς, η σύζυγος, τα αδέλφια, οι συγγενείς και φίλοι του νέου ιεροδιακόνου, αλλά και πλήθος πιστών, ενώ την Θεία Λειτουργία και το Ιερό Μυστήριο της Χειροτονίας κάλυψε τηλεοπτικά η εκκλησιαστική δωδεκανησιακή τηλεόραση «ΘΑΡΡΙ TV».

Ο Μητροπολίτης κ. Παΐσιος, κατά την τελετή του Ιερού Μυστηρίου της χειροτονίας, εκφράστηκε με πατρικούς λόγους προς τον νέο ιεροδιάκονο, λέγοντας τα εξής:

Αγαπητέ μοι υποδιάκονε Γεώργιε,

«Εγώ ειμί το φώς, η ζωή και η αλήθεια», λέγει Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ.

Η ιερωσύνη, κατά τον θείον Γρηγόριον τον Θεολόγον, είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών.

Το Μυστήριον της Ιερωσύνης είναι θεοσύστατον, δηλαδή αυτός ο Κύριος το συνέστησε.

Η Ιερωσύνη λέγεται και καθιέρωσις, διότι καθιερώνεται ο χειροτονούμενος εις την ιεράν της Εκκλησίας διακονίαν και χάριν. Λέγεται και τελεσιουργία και ιερατική τελείωσις, διότι δια της ιεράς τελεσιουργίας καθιερώνεται και καταρτίζεται το ύψιστον και θείον τούτον διακόνημα και αξίωμα.

Αυτό τούτο το Θεόδοτον και ουχί κοσμικόν αξίωμα, αυτήν την τέχνην τεχνών και επιστήμην επιστημών, την Ιερωσύνην, η οποίαν κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον, «τελείται μεν επί της γης, τάξιν έχει επουρανίων πραγμάτων», καλείσαι χάριτι θεία να λάβης ιδία βουλήσει και να εορτάσης την ιδικήν σου πεντηκοστήν.

Ο διακαής εκ παίδων πόθος σου, τον οποίον εκ παίδων σου ενεφύτευσεν, ως ελαίαν κατάκαρπον εις τά ενδόμηχα της παιδικής σου καρδιάς, ο κατά πάντα πνευματικός σου Πατέρας, ο υπό τοις ιερεύσιν καταξιούμενος π. Νικόδημος Φωκάς, σήμερον, εν εκκλησία πολλή λαμβάνει σάρκα και οστέα και τέλειος όντα, καθώς οι ιεροί κανόνες διακελεύουσιν, θα εισέλθης εις τα άγια των Αγίων.

Η μέχρι σήμερον πνευματική ζωή σου, η μόρφωσίς σου εις την παλαίφατον Πατμιάδα Εκκλησιαστικήν Σχολήν, εκεί κάτω εις το θεολάξευτον Σπήλαιον της Αποκαλύψεως οραματιζόμενος, την ώραν ταύτην και εκεί «οίδας τα ιερά γράμματα τα δυνάμενά σε σοφίσαι εις σωτηρίαν», προσωπικήν σου, αλλά και των ψυχών των ανθρώπων που θα σε ακούσουν να ομιλής περί πίστεως και αγάπης δια Εκείνον, Όστις έκλεινεν ουρανούς και αυτεπάγγελτος έγινε άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, δια την του κόσμου σωτηρίαν – Αυτός που είναι το Φώς εκ Φωτός – η Ζωή, η Αλήθεια και η πάντων χαρά.

Αγαπητέ μοι υποδιάκονε Γεώργιε,

Κανείς δεν δύναται να σωθή, παρά ειμί μόνον, παρ’ Εκείνου, ο οποίος άπλωσε επί του Στραυρού τας χείρας του, εκουσίως, δια να ενώση τα διεστώτα – να ενώση άνθρωπον και Θεόν, να ενώση γην και ουρανόν και να λύση την κατάραν της παρακοής.

Εκατομμύρια πιστών ανά τους αιώνας συγκινούνται και συγκλονίζονται όταν ατενίζουν το Φως, την Ζωήν και την Αλήθειαν επάνω εις τον αιματόβρεκτον Σταυρόν του Μαρτυρίου.

Η πάλη, η αγωνία του Ιησού επί του Σταυρού, είναι η αγωνία και η πάλη την οποίαν κάθε άνθρωπος αισθάνεται εις το πνευματικόν του κόσμο, εντός της συνειδήσεώς του.

Όλοι είμεθα αμαρτωλοί, αλλά και συγχρόνως άγιοι, όλοι είμεθα ένοχοι, αλλά και συγχρόνως δίκαιοι. Αυτό οφείλεται εις το πώς ζει και κινείται ο άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού.

Η μία και η αυτή πνευματική προσωπικότης, ο άνθρωπος της κάθε εποχής, έχει δύο όψεις, την όψιν της ελευθερίας και του αγαθού, και την όψιν της δουλείας, του πάθους και του κακού.

Η ελευθερία του ανθρώπου εν αγίω Πνεύματι γίνεται αγάπη, εκούσια θυσία χάριν των άλλων. Γίνεται σεβασμός προς πάντα άνθρωπον, o οποίος φέρει την εικόνα του Θεού.

Η εν Χριστώ ελευθερία γίνεται δύναμις αναδημιουργίας, φωτισμού και θεώσεως του ανθρωπίνου γένους. Αυτό το θείον και σωτήριον έργον δια τον άνθρωπον επιτελείται εντός της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Τούτο εδίδαξαν οι Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Εκείνα τα πάνχρυσα στόματα του Θείου Λόγου, οι πολύφωτοι αστέρες του νοητού στερεώματος.

Η ελευθερία των ανθρώπων την σήμερον ημέραν χάνει τον αρχικόν εξ αποκαλύψεως προορισμόν της. Οι υλιστικαί κοσμοθεωρίαι, η καταφρόνησις της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας, η άρνησις της ελευθερίας της ζωής, αυτά και άλλα πολλά είναι γεννήματα της ιδέας του κακού, και μεταβάλλονται εις δυνάμεις πόνου, θλίψεως και μηδενισμού της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Και είναι γεγονός ότι η ελευθερία του ανθρώπου άνευ του χριστιανικού στοιχείου οδηγεί εις διακρίσεις, εις έριδας, εις διαμάχας, ως συμβαίνει κατά τον σύγχρονον τούτον κόσμον.

Η Εκκλησία του Χριστού όμως, η μόνη πηγή σωτηρίας, κατά τον Άγιον Κυπριανόν, Επίσκοπον Λουγδούνων, έχει χαράξει την οικουμενικήν της πορείαν ανά τον κόσμον. Και διδάσκει εν Ορθοδόξω φρονίματι την εκουσίαν θυσίαν του Ενός χάριν των πολλών και την θυσίαν των πολλών χάριν του Ενός, του Τριαδικού, Αληθινού Θεού.

Αγαπητέ μου υποδιάκονε Γεώργιε,

Αυτήν την εν Χριστώ πορείαν καλείσαι σήμερον να ακολουθήσεις. Η πορεία αυτή είναι πορεία αγάπης, θυσίας και προσφοράς δια πάντα κληρικόν, είσελθε λοιπόν εις τα Άγια των Αγίων, εις τα ενδότερα του καταπετάσματος, ίνα λάβης υπό της ταπεινότητός μου τον πρώτον βαθμόν της Ιερωσύνης, εκείνον τον του Διακόνου.

Είσελθε, λοιπόν, εις την χαράν του Κυρίου ημών Ιησού δια να διακονήσης το Άγιον Θυσιαστήριον της δόξης του ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, του Πατρός των Φώτων, μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, μιμητής γενόμενος του πρώτου εν μάρτυσιν πρωτομάρτυρος Στεφάνου.

Σε συνοδεύουν αι ευχαί της ταπεινότητός μου, του Αγίου Στρατονικείας κ. Στεφάνου, του Γέροντός σου πατρός Νικοδήμου, του Ευλαβούς Κλήρου, των Αρχόντων, του Ευσεβούς Λαού, της συζύγου σου, της μικρής κόρης σου, των γονέων, αδελφών και συγγενών σου.

ΑΞΙΟΣ !

Αμέσως μετά ο Μητροπολίτης τον ευλόγησε στην Ωραία Πύλη, και στη συνέχεια εισήλθε στο Ιερό. Στην Αγία Τράπεζα ο Σεβασμιώτατος ανέγνωσε τις ευχές, ενώ ο ιεροδιάκονος Γεώργιος ήταν γονατιστός. Μετά, στην Ωραία Πύλη, ο ιεροδιάκονος ενεδύθη τα Διακονικά άμφια. Σε κάθε ένα απ’ αυτά ο Σεβασμιώτατος αναφωνούσε «άξιος», και όλο το εκκλησίασμα επαναλάμβανε μεγαλοφώνως «άξιος».

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και το Ιερό Μυστήριο της Χειροτονίας, ο νέος ιεροδιάκονος Γεώργιος εδέχθη τις ευχές του Μητροπολίτου, του Θεοφιλεστάτου, του Ιερού Κλήρου, των Αρχών και ολοκλήρου του εκκλησιάσματος, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού για την αποφυγή συγχρωτισμού.

Ο νέος Ιεροδιάκονος Γεώργιος, τυγχάνει γόνος πολύτεκνης και ευσεβούς οικογενείας, απόφοιτος της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής, ενώ διακρίνεται για το θυσιαστικό πνεύμα και την αγάπη για το Χριστό, την Εκκλησία και τον συνάνθρωπο.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.