«Αύτη εστίν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκουσσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν».

ΛΕΡΟΥ ΠΑΙΣΙΟΣ: Η Αγία μας Εκκλησία από περάτων έως περάτων της οικουμένης εορτάζει και πανηγυρίζει σήμερα «εν ιματισμώ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεπικοιλμένη» την μνήμη των 318 Θεοφόρων Πατέρων της συνελθούσης στη Νίκαια της Βιθυνίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου το 325 μ.Χ.
Η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, πολλές φορές βρέθηκε εν μέσω φοβερών κυμάτων «εκλυδωνίζετο και ου κατεποντίζετο» κατά τον Ιερό Χρυσόστομο.

Η Εκκλησία του Εσταυρωμένου, του Αναστάντος και Αναληφθέντος στους ουρανούς Ιησού Χριστού είναι ακατάλυτος και «πύλαι Άδου ου κατησχήσουσι Αυτής».

Οι Θεοφόροι Πατέρες, των οποίων την ετήσιο μνήμη σήμερα εορτάζουμε, συγκεντρώθηκαν «εν αγίω Πνεύματι» στην ξακουστή πόλη της Νίκαιας «ζήλω πυρούμενοι, καθάπερ ο Θεσβίτης Ηλίας τω του πνεύματος τέμνουσι ξίφει», και τόν Υιό του Θεού ανεκήρυξαν, Πατρί και Πνεύματι σύνθρονον, σε πείσμα του θεοστυγούς Αρείου και των οπαδών του, και συνέταξαν τα επτά πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο είναι το σύμβολο της αληθείας, το σύμβολο του φωτός, το σύμβολο της Ορθοδοξούσης Εκκλησίας, πού είναι η βάση και το θεμέλιο κα η είσοδος του ανθρώπου στην αιώνιο ζωή και θεία μακαριότητα.

Ο Ιησούς Χριστός, ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, είναι το μόνο μέσο της σωτηρίας μας. Αυτός δίδαξε την αλήθεια και έχυσε το Πανάγιο Αίμα Του επάνω στο Σταυρό του Μαρτυρίου Του. Αυτός άπλωσε τα χέρια Του επάνω στο Σταυρό και ένωσε τα διεστώτα, ένωσε Θεό και άνθρωπο και αναγέννησε τον πλανηθέντα άνθρωπο, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, «ο δρακί έχων την πάσαν κτίσιν».

Ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο Υιός της Παρθένου Μαρίας, έγινε άνθρωπος από άπειρο αγάπη προς τον άνθρωπο και απεκάλυψε στους ανθρώπους τον Θεό, τον Δημιουργό του παντός, τον Οποίο εδώξασε επί της γής και έδωκε στους γνήσιους μαθητές Του «πάν ό δέδωκε αυτώ» ο Πατέρας Του, την αιώνιο ζωή, «και εχαρίσατο αυτοίς ζωήν την αιώνιον».

Ω αγάπη, ώ αγαθότητα, ω ευσπλαχνία, ω θεϊκή συγκατάβαση. Ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού εκουσίως επάνω στο Σταυρό του μαρτυρίου Του τελείωσε το έργο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους και χάρισε στον άνθρωπο της κάθε εποχής την αιώνιο ζωή πού είναι το τέλμα παντός χριστιανού.

Η αιώνιος ζωή είναι το Μέγα Δείπνο, είναι ο κεκρυμμένος θησαυρός, είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης πού πρέπει να ζητά, να αποκτήσει, και να γευθεί ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε χριστιανός.

Η πίστη στην αιώνιο ζωή και μακαριότητα ενίσχυσε τους μάρτυρες και αγίους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι «ελιθάσθησαν, επρίσθησαν, επειράσθησαν εν φόνω μαχαίρας απέθανον».

Η πίστη στην αιώνιο ζωή και μακαριότητα παραμυθεί και ενισχύει τους πιστούς στις θλίψεις τους και στα βάσανα της πολυμόχθου και πρόσκαιρης αυτής ζωής.

Η πίστη στην αιώνιο ζωή και μακαριότητα παρακινεί τους αληθινούς χριστιανούς να εργαστούν με αυτοθυσία και αγάπη υπέρ των αδελφών τους και να βοηθούν τους πάσχοντες, τους ασθενείς, τους φτωχούς κάνοντας την Ορθοδοξία Ορθοπραξία.

Η αιώνιος ζωή δεν είναι απλή παράσταση της ζωής, η άνευ τέλους η ύπαρξη του ανθρώπου. Είναι η εν τω Θεώ ζωή η βαθυτέρα και τελειοτέρα γνώση του απειροτέλειου Θεού. Και αυτή η γνώση δεν είναι μία θεωρητική πληροφορία του νού, ένας απλός γνωσιολογικός πλούτος, μία ψυχρή ενέργεια της ανθρωπίνης σκέψης. Είναι η συμμετοχή στην ζωή και την δόξα του Θεού.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Σ’ αυτό τον κόσμο τον πρόσκαιρο και μάταιο είμαστε «ξένοι και παρεπίδημοι», σήμερα ή αύριο φεύγουμε εκ του κόσμου τούτου και μπαίνουμε στο τάφο. Πέρα του τάφου υπάρχει η αληθινή πατρίδα μας, η αιώνια πόλη την οποία ετοίμασε ο Θεός.

Ας φροντίσουμε λοιπόν να γίνουμε άξιοι πολίτες της ουρανίου βασιλείας, και τώρα που έχουμε καιρό ας εργαζόμαστε το αγαθό, ας μελετούμε το θείο νόμο και ας πράττουμε έργα καρποφόρα, έργα αγάπης, μιμούμενοι τους αγίους Πατέρες, οι οποίοι δι’ έργων και λόγων έγιναν οι διαπρύσιοι κήρυκες της Ορθοδόξου ημών πίστεως, αλλά και μέτοχοι της μακαρίας και αιωνίου ζωής. ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.