Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις το τριήμερο 13-14-15 Ιουλίου 2018, στην Λέρο, αφιερωμένες στην «Συνάντηση Ειρήνης» με επίκεντρο την ΙΜΒΡΟ. Η Παρασκευή 13 Ιουλίου, αποτέλεσε την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων, όπου ο πολιτιστικός σύλλογος ΚΕΠΕΑΛ «ΑΡΤΕΜΙΣ» με την συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης και του Χορευτικού Συλλόγου «ΚΥΚΛΟΣ» Έντμοντον Αλμπέρτα Καναδά, παρουσίασαν ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με ελληνικούς χορούς.

Την δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων, με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας με θέμα «ΙΜΒΡΟΣ-ΜΝΗΜΗ», στο συνεδριακό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στα Άλιντα, το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 στις 8 το βράδυ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους όλες οι Αρχές της Λέρου, πολιτικές, στρατιωτικές, εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, συνεργάτες του Ελληνοτουρκικού Σωματείου «Δάφνη», εκπαιδευτικοί και πολύς κόσμος που γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα.

Τις εργασίες της εκδήλωσης άνοιξε ο Μητροπολίτης μας κ.Παισιος, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους παρισταμένους, τις Αρχές και τους προσκεκλημένους, σʼ αυτή την εκδήλωση Ειρήνης, και ευχήθηκε καλή ευόδωση των εργασιών για την επιτυχή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Εν συνεχεία ο Αρχιερατικός Επίτροπος Λέρου π. Νικόδημος Φωκάς, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, ανέγνωσε το Πατριαρχικό Γράμμα επί τη ενάρξει των εκδηλώσεων.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο μήνυμά Του τόνισε τα εξής:

«Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Σποράδων Νήσων, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Παΐσιε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

Ἀσμένως χαιρετίζομεν τήν «Συνάντησιν Εἰρήνης», ἡ ὁποία πραγματοποι-εῖται μεταξύ 13ης καί 15ης Ἰουλίου ἐ. ἔ. ἐν Λέρῳ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς ἡμῶν Μετριότητος, ὡς καί τήν ἐν τῷ πλαισίῳ αὐτῆς ὀργανουμένην Ἔκθεσιν Φωτογρα-φίας μέ θέμα «Ἴμβρος – Μνήμη».

Ποτέ εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος ἡ εἰρήνη δέν ὑπῆρξεν αὐτονόητος κατάστασις, ἀλλά ἦτο πάντοτε κατάκτησις καί κατόρθωμα, ἀποτέλεσμα ἐμπνευσμένων πρωτοβουλιῶν, θάρρους, γενναιότητος καί αὐτοθυ-σίας, ἀντιστάσεως εἰς τήν βίαν καί ἀπορρίψεως τοῦ πολέμου ὡς μέσου λύσεως διαφορῶν, διαρκής ἀγών διά τήν δικαιοσύνην καί τήν προστασίαν τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας.

Εἰς τήν ἐποχήν μας διετυπώθη ἡ ἄποψις ὅτι ἡ εἰρήνη θά ἐπικρατήσῃ διά μέσου τῆς ἀνόδου τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, τῆς παγκοσμιοποι-ήσεως τῆς οἰκονομίας, τῆς κοινωνίας τῆς πληροφορίας, τῆς ὑψηλοτέρας μορφώσεως καί τῆς παιδείας.

Ὅμως, αἱ προσδοκίαι αὗται δέν ἐξεπληρώθησαν. Νέαι προκλήσεις, ὁ ἀγών κατά τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί διά τήν διάσωσιν τῶν πολιτισμικῶν ταυτοτήτων, ὁ ἐθνικισμός, ἡ λεγομένη «σύγκρουσις τῶν πολιτισμῶν», ὁ θρησκευτικός φονταμενταλισμός καί ἡ τρομοκρατία, τά ποικιλώ-νυμα συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν καί ἡ βιομηχανία τῶν ὅπλων, ἡ κοινωνική ἀδικία καί ἡ ἐκμετάλλευσις, δημιουργοῦν καί τροφοδοτοῦν νέας ἀντιπαραθέσεις, βίαν καί πολεμικάς συγκρούσεις, περιορισμούς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῶν ἐλευθεριῶν.

Ἡ ἡμετέρα Μετριότης ἐπαινεῖ καί στηρίζει πᾶσαν εἰλικρινῆ πρωτοβουλίαν διά τήν εἰρήνην καί τήν καταλλαγήν, ἀγωνίζεται δέ ἀδιαλείπτως διά τήν εἰρήνην τῶν θρησκειῶν καί διά τήν ἐνδυνάμωσιν τῆς συμβολῆς των εἰς τήν παγκόσμιον εἰρήνην καί τήν δικαιοσύνην, ἐν ἀκλονήτῳ πεποιθήσει ὅτι αἱ θρησκεῖαι δύνανται νά συνεισφέρουν μεγάλως εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς εἰρήνης καί ὅτι ἡ εἰρήνη τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν εἶναι ἀνέφικτος ἄνευ τῆς εἰρηνεύσεως τῶν θρησκειῶν.

Σήμερον, ἡ ἀξιοπιστία τῶν θρησκειῶν κρίνεται εὐρέως ἐκ τῆς συμβολῆς αὐτῶν εἰς τήν εἰρήνην, εἰς τήν οἰκοδομήν ἑνός ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος βλέπει εἰς τόν συνάνθρωπον αὐτοῦ τόν ἀδελφόν καί ὄχι τόν ἀντίπαλον, τόν ἐχθρόν ἤ τόν ἐπίβουλον ἐναντίον τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας του. Διό καί κηρύττομεν καί δρῶμεν κατά τοῦ θρησκευτικοῦ φονταμενταλισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐχαρακτηρίσθη ὑπό τῆς ἐν Κρήτῃ κατά Ἰούνιον τοῦ ἔτους 2016 συνελθούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς «ἔκφρασις νοσηρᾶς θρησκευτικότητος» (Ἐγκύκλιος, § 17).

Ὄντως, πρόκειται περί ἐκπτώσεως τοῦ θρησκευτικοῦ βιώματος καί οὐδόλως περί συμφυοῦς τῇ πίστει φαινομένου, ὡς ὑποστηρίζουν, κακῶς εἰδότες, οἱ ἀμφισβητίαι τῆς θρησκείας. Διά τοῦτο, ἡ γνησία πίστις εἰς τόν Θεόν εἶναι ὁ αὐστηρότερος κριτής τοῦ φονταμενταλισμοῦ καί τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ. Εἴμεθα δέ βέβαιοι ὅτι ὁ εἰλικρινής διαθρησκειακός διάλογος συμβάλλει οὐσιαστικῶς εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς εἰρήνης, προάγει τήν ἀμοιβαίαν ἐμπιστοσύνην καί τήν ἀλληλεγγύην, καί ὁδηγεῖ εἰς τήν ἀνακάλυψιν καί προβολήν τῶν φιλανθρώπων ἀξιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐνυπάρχουν εἰς τάς θρησκευτικάς παραδόσεις.

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἐπευλογοῦμεν τήν «Συνάντησιν εἰρήνης»παρ᾿ ὑμῖν, διά νά ἠχήσῃ καί πάλιν τό μήνυμα τῆς εἰρήνης, τό ὁποῖον, ἡ «κοσμογυ-ρίστρια αὔρα» τοῦ Αἰγαίου θά μεταφέρῃ εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης.

Τό Αἰγαῖον Πέλαγος, ἡ καλλίστη τῶν θαλασσῶν, εἶναι θάλασσα ἡ ὁποία ἑνώνει λαούς καί πολιτισμούς. Ἐδῶ, κρίνεται σήμερον, ἐν ὄψει τοῦ προβλήματος τῶν προσφύγων, τό βάθος καί ἡ ἐμβέλεια τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀρχῶν τῆς παγκοσμί-ου κοινωνίας, ἀλλά καί τό δυναμικόν ἀγάπης, φιλανθρωπίας καί ἀλληλεγγύης τῶν θρησκειῶν καί τῶν πιστῶν αὐτῶν.

Ἰδιαιτέραν συγκίνησιν καί χαράν αἰσθανόμεθα διά τήν ὀργάνωσιν ὑφ᾿ ὑμῶν τῆς Ἐκθέσεως Φωτογραφίας «Ἴμβρος – Μνήμη». Ἡ ἐρατεινή Ἴμβρος εἶναι δι᾿ ἠμᾶς ὁ ἐπίγειος Παράδεισος.

Ἐκεῖ εἴδομεν τό φῶς τοῦ ἡλίου, ἐκεῖ ἐγαλουχήθημεν καί ἠνδρώθημεν. Εἰς τήν Ἴμβρον ὀφείλομεν τά πάντα, τήν πηγαίαν πίστιν εἰς τόν Θεόν τῆς ἀγάπης, τήν ἀφοσίωσιν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τήν λειτουργικήν ζωήν, τήν ἀγάπην διά τόν ἄνθρωπον καί τήν φύσιν, τήν ἄδολον κοινωνικότητα, τήν λιτότητα τοῦ βίου καί τόν σεβασμόν τῶν ἀγαθῶν τοῦ Θεοῦ, τήν ἐμπιστοσύνην εἰς τό μέλλον καί τούς ἀνοικτούς ὁρίζοντας, τήν ἐμμονήν εἰς τό «εἶναι» καί ὄχι εἰς τό «ἔχειν».

Δοξάζομεν τόν πανοικτίρμονα Θεόν διά τήν σημερινήν ἀναγέννησιν τῆς Ἴμβρου καί τήν ἐλπιδοφόρον ἐπαναλει-τουργίαν τῶν σχολείων μας. Εἴμεθα εὐγνώμονες πρός τούς συντελεστάς αὐτῶν τῶν χαρμοσύνων ἐξελίξεων.

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, συγχαίρομεν τούς ὀργανωτάς καί τούς χορηγούς τῆς παρούσης ἐκδηλώσεως, ἡ ὁποία ὑπηρετεῖ τό ὕψιστον, τό κάλλιστον καί τό ἥδιστον ἀγαθόν τῆς εἰρήνης.

Ἡ εἰρήνη εἶναι τό ἀληθινόν συμφέρον, τό «εἰς ἀγαθόν φέρον», διά τόν ἄνθρωπον, διά τούς λαούς, διά τήν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρον. Δι᾿ αὐτήν προσευχόμεθα, δι᾿ αὐτήν ἀγωνιζόμεθα.

Πρός ὑμᾶς, Ἱερώτατε ἀδελφέ, ἐκφράζομεν τήν εὐαρέσκειαν ἡμῶν διά τήν καλήν μαρτυρίαν σας εἰς τήν ἐμπεπιστευμένην ὑμῖν ὑπό τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου θεοτήρητον Ἐπαρχίαν Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας, εὐχόμενοι τήν συνέχισιν τοιούτων ἀγαθῶν πρωτοβουλιῶν, αἱ ὁποῖαι συμβάλλουν εἰς τήν ἀλληλοκατανόησιν καί τόν ἀλληλοσεβασμόν, εἰς τήν συνεργασίαν καί τήν ἀλληλεγγύην, καί προωθοῦν τήν εἰρήνην καί τήν ἀδελφοσύνην.

Ἐπί δέ τούτοις, καταστέφοντες πάντας τούς μετέχοντας εἰς τήν «Συνάντησιν Εἰρήνης» διά τῆς πατρικῆς καί Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς τήν ζωοπάροχον χάριν καί τά ἀμέτρητα ἐλέη τοῦ Κυρίου τῶν Ὅλων.

Τους χαιρετισμούς έκλεισε ο Μητροπολίτης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ίμβρο, «την πολυπόθητη και πολυπαθή Ίμβρο», όπως χαρακτηριστικά την αποκάλεσε.

«Βέβαια σήμερα η Ίμβρος ανεβαίνει ψηλά, και αυτό οφείλεται στον Πατριάρχη μας, τον Ίμβριο Πατριάρχη τον κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος προσπαθεί πραγματικά προς όλες τις κατευθύνσεις να φέρει μπροστά το νησί της Ίμβρου. Και σήμερα όπως ακούσαμε δημιουργούμε με το άνοιγμα των σχολείων της Ίμβρου, με την ελευθερία της Ίμβρου, με τους αγώνες και τις προσπάθειες του Μητροπολίτου Ίμβρου κ.Κυρίλλου, πραγματικά σήμερα άλλαξε η Ίμβρος.

Και πάλι ευχαριστώ το Ελληνοτουρκικό Σωματείο «Δάφνη», τον κύριο Πρέσβη, τον κύριο Δήμαρχο, τον πρόεδρο του ΚΕΠΕΑΛ «Άρτεμις» κ. Αντώνη Νταλλαρή, και ευχαριστώ όλους εσάς πραγματικά που είσαστε σήμερα κοντά μας και ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον εκπρόσωπο του κ. Ταξιάρχου τον διοικητή του συντάγματος των νησιών μας κο Συνταγματάρχη, που είναι σήμερα κοντά μας σʼ αυτήν την ωραία εκδήλωση.

Στρατός, Εκκλησία, Δήμος και Επαρχείο εδώ στην Δωδεκάνησο είμαστε πραγματικά ενωμένοι. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ούτως ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να δούμε τον λαό μας αυτόν τον ευλογημένο, να ζει σε καλύτερες ημέρες.

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την κα γραμματέα του Σωματείου κα Νούφαρο, αλλά και τον Γιώργο τον Γραμματέα της Μητροπόλεώς μας, ο οποίος πραγματικά αυτές τις μέρες κουράστηκε.
Ευχαριστώ και πάλι».

Λέρος: Συνάντηση Ειρήνης και Έκθεση Φωτογραφίας Μνήμης και Ελπίδας - Μήνυμα Βαρθολομαίου

Λέρος: Συνάντηση Ειρήνης και Έκθεση Φωτογραφίας Μνήμης και Ελπίδας - Μήνυμα Βαρθολομαίου


Λέρος: Συνάντηση Ειρήνης και Έκθεση Φωτογραφίας Μνήμης και Ελπίδας - Μήνυμα Βαρθολομαίου

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.