«Ἔφθασε ὁ καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατά τῶν δαι­μό­νων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρός Θεόν παρρησία».

Ἐπί τέσσερις ἑβδομάδες ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει γιά τήν ἡμέρα ἐκείνη τῆς εἰσόδου στήν κατανυκτική περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τήν ἡμέρα τῆς καθόδου μας στόν στίβο τοῦ πνευματικοῦ σταδίου τῶν ἀρετῶν, πού ἀνοίγει σήμερα γιά ὅλο τό πλήρωμά Της. Καί ὅπως κάθε προπονητής προετοιμάζει κατάλληλα μέ ἀσκήσεις, μέ διατροφή καί προθέρμανση τόν ἀθλητή ἐκεῖνο πού θά ἀγωνισθεῖ, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει, με τίς τέσσερις ἑβδομάδες τοῦ Τριωδίου πού προηγήθηκαν, γιά τόν πνευματικό ἀγώνα στόν ὁποῖο μᾶς καλεῖ ἀπό σήμερα νά ξεκινήσουμε. Ἕναν ἀγώνα πού ἔχει ὡς στόχο τόν πνευματικό ἑορτασμό τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου μας, τήν προσωπική συ-Σταύρωση καί συν-Ἀνάσταση μέ Ἐκεῖνον.

Σκοπός τῆς κατανυκτικῆς καί ψυχωφελοῦς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀποτελεῖ ἡ ὁλοκληρωτική μεταμόρφωση τῆς βιοτῆς μας καί ὁ ἐπαναπροσδιορισμός τοῦ περιεχομένου τῆς μετανοίας μας ὥστε, διά «τῆς σωφροσύνης, τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς ὑπομονῆς καί τῆς ἀγάπης» νά προετοιμαστοῦμε γιά τή μέθεξη στήν ἔγερση τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Καί τοῦτο, γιατί ἡ αὐθεντικότητα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς ἀναβρύει ἀπό τόν Σταυρό, ἀποκτᾶται μέ διηνεκῆ καί ἐπίπονη προσπάθεια καί συντριβή ψυχῆς, συντηρεῖται μέ τήν ἀκλινῆ πίστη μας πρός τόν Ἅγιο Θεό καί κορυφώνεται μέ τή Μεγάλη καί Λαμπρή Συνάντηση μέ τόν Σταυρωμένο καί Ἀναστημένο Κύριο.

Ταυτόχρονα ὅμως καλούμαστε νά παλέψουμε ἐνάντια στίς ποικίλες καί ἔκτακτες δυσκολίες πού προκύπτουν, σέ μικρότερο ἤ μεγαλύτερο βαθμό, ἀπό τήν ἐνσκήψασα πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ὡς γνήσιοι χριστιανοί ὀφείλουμε νά ἀνανεώσουμε τήν ἐμπιστοσύνη μας στόν Κύριο καί νά ἀντιμετωπίσουμε τή δυσκολία αὐτή μέ χριστιανική ἀγάπη, ἑνώνοντας τίς προσευχές μας ὑπέρ ὅλων ἐκείνων πού καθημερινῶς δοκιμάζονται.

Οἱ Ἀρχές τῆς χώρας μας καλοῦνται νά λαμβάνουν ἔντονα μέτρα προλήψεως καί ἐλέγχου γιά τήν περιστολή τῆς πανδημίας. Ἡ λειτουργική ζωή ἔχει περιοριστεί κατά πολύ, εἰδικά τήν περίοδο αὐτή, ἡ ὁποῖα ἀπαιτεί ἔντονο πνευματικό ἀγῶνα. Ὁφείλουμε ὅμως νά ἀνταποκρινόμαστε στίς ὑγειονομικές ὁδηγίες, σεβόμενοι τή ζωῆ καί τήν ὑγεία ὅλων, ὁπως καί νά εἴμαστε εὐγνώμονες πρός τούς ἐργαζομένους στόν τομέα τῆς ὑγείας, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν θυσιαστικῶς τίς ὑπηρεσίες τους, ἐνθαρρύνοντάς τους στό ἔργο τους.

Ἀποτελεῖ γεγονός ὅτι ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ὁδήγησε τό Ἔθνος μας καί ὁλόκληρο τόν πλανήτη σέ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης, ἄλλαξε τόν ρυθμό τῆς ζωῆς καί ἐπηρέασε τήν ψυχολογική κατάσταση τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ὅμως καλό νά θυμόμαστε ὅτι καί μέσα σέ τέτοιες συνθῆκες ἀβεβαιότητος ὁ Κύριος μᾶς δίδει τήν Χάρη Του, γιά νά ὁδηγηθοῦμε στόν ἁγιασμό. Ἂς προσευχηθοῦμε λοιπόν μαζί, ὥστε αὐτές οἱ δύσκολες ὧρες νά γίνουν γιά ὅλους εὐκαιρία νά πλησιάσουμε τόν Κύριο καί Θεό μας, ὡς ἐργάτες τῆς εἰρήνης καί τῆς χαρᾶς στήν κοινωνία μας καί νά μᾶς βοηθήσει νά ξεπεράσουμε τό συντομότερο δυνατόν αὐτή τήν τραγωδία, πού ταλανίζει τήν ἀνθρωπότητα.

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγάπητά,

Στήν ἐποχή μας, ἐποχή ἄκρατου ἀτομισμοῦ καί καθολικῆς ἀλλοτρίωσης, πλήρους ἀκηδίας καί παγερῆς μοναξιᾶς, τό ἀσκητικό πνεῦμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀποκτᾷ τεράστια σημασία. Μᾶς ἐπαναφέρει στήν καταλλαγή, τήν ἀνακαίνιση, προτείνει τήν ἐπιστροφή στόν ἔσω ἄνθρωπο, μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἐπίγνωση, στό «δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου» σύμφωνα μέ τήν εὐχή τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, ἡ ὁποία βρίσκει τήν ἐπίκαιρη ἐφαρμογή της ἰδιαίτερα κατά τή διάρκεια τῆς κατανυκτικῆς αὐτῆς περιόδου.

Ὁ ἀγωνιζόμενος ἄνθρωπος μέσα σέ αὐτήν τήν ἀγωνιστική περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἔχει νά ἐπιτελέσει ἕνα δύσκολο ἔργο τό ὁποῖο προϋποθέτει θάρρος καί αὐτοέλεγχο: νά ἀντιστρέψει τούς ὅρους καί νά κυβερνήσει τόν ἑαυτό του. Κί αὐτό μπορεῖ νά τό καταφέρει μέ προθυμία καί ἔνθεο ζῆλο, πνευματική χαρά καί εὐφροσύνη, μετάνοια καί ἐξομολόγηση καρδίας, ὑπομονή, δάκρυα καί καρτερία. Ἀπαιτεῖ πνευματικό ἀγῶνα κατά τῶν πειρασμῶν, τῶν ἀδυναμιῶν καί τῶν παθῶν, πού προσπαθοῦν νά κυριαρχήσουν στήν ψυχή μας καί νά ἀνακόψουν τήν πορεία μας πρός τόν Θεό. Ἀγῶνα γιά νά ἐπιτύχουμε τήν ἐγκράτεια στή συμπεριφορά, στούς λογισμούς, στίς τροφές, στίς ἐπιθυμίες, στήν κρίση καί τήν κατάκριση τῶν ἀδελφῶν μας. Νά ἐπιτύχουμε τήν εὐπρέπεια τῶν ἀγγέλων, πού ζοῦν τήν ἀπόλυτη ὑπακοή στόν Θεό καί τόν δοξάζουν μέ τήν καθαρότητα τῆς φύσεώς τους. Νά καθάρουμε τόν ρύπο τῆς ἁμαρτίας μέ τή μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση, ὥστε ἔτσι νά ἀποκτήσουμε τήν παρρησία, πού ἔχασαν οἱ πρωτόπλαστοι μέ τήν παρακοή καί τήν πτώση τους, ἐνώπιον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Καλή Σαρακοστή! Καλόν ἀγῶνα! Καλό Πάσχα!

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.