Διά τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί τοῦ ἁγίου Μακαρίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων εἰς Ντόχαν/Κατάρ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀνεχώρησεν ἐξ Ἱεροσολύμων τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 8ης/21ης Φεβρουαρίου 2019, κατευθυνόμενος πρός τό ἀεροδρόμιον τοῦ Ben Gurion εἰς Τελ-Ἀβίβ καί ἐκεῖθεν μέσῳ Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας πρός Κατάρ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Εὐδοκίμου πνευματικοῦ τῆς ἱερᾶς Λαύρας ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου.

Εἰς Κατάρ ὁ Μακαριώτατος ἀφίχθη τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 8ης/21ης Φεβρουαρίου 2019. Ἐνταῦθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου, τῶν ἱερέων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κατάρ, Πρεσβυτέρου Δημητρίου καί Πρεσβυτέρου Στυλιανοῦ, τῶν συνεργατῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κατάρ, ἀντιπροσώπων τῆς Κυβερνήσεως Κατάρ, ὡς τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ.ἄ. καί ἀνεχώρησε διά τό ξενοδοχεῖον τῆς διαμονῆς Αὐτοῦ ὡς ἐπίσημος προσκεκλημένος τοῦ κράτους τοῦ Κατάρ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης ἔλαβε χώραν εἰς τόν ὑπό ἐγκαινιασμόν ἱερόν ναόν τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου καί τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἡ ὑπό τῶν Προσκόπων καί τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Ἐγκαινίων, ἄλλαι ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις, ὡς ἐκτέλεσις ᾀσμάτων καί ἐν τῇ παρατεθείσῃ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων δεξιώσει προσφωνήσεις καί ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ παρουσίᾳ Κυβερνητικῶν ἐκπροσώπων, συμφώνως πρός τό πρόγραμμα.

Τήν Παρασκευήν, 9ην/ 22αν Φεβρουαρίου 2019, ἐτελέσθη ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καὶ τοῦ ἁγίου Μακαρίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ὡς κάτωθι ἀναφέρεται.
Πρό τῶν λεπτομερειῶν, ἀναφερομένων εἰς τήν τελετήν, ἔχουν ἐνδιαφέρον νά ἀναφερθοῦν ὀλίγα περί τῆς ἱστορίας τοῦ ναοῦ τούτου.
Περί τό ἔτος 1990 πρῶτος ἐπεσκέφθη τό Qatar, ἀκριτικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν Ἀραβικήν χερσόνησον ὁ μακαριστός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Διόδωρος ὁ Α’, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ τότε Ἐμίρη πρίγκιπος τοῦ Qatar Hamed Bin Halifa Al Thani.

Τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἠκολούθησεν ἀποστολή ὑπό τοῦ Πατριάρχου Διοδώρου τοῦ νῦν Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τότε Ἀρχιμανδρίτου Θεοφίλου, τῇ αἰτήσει τοῦ τότε Πρέσβεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς κ. Πάτρικ Θέρου, ἵνα τελέσῃ τάς ἀκολουθίας τοῦ Πάσχα διά τήν ὀλιγαριθμοῦσαν Ἑλληνικήν Κοινότητα εἰς αἴθουσαν τῆς Ἀμερικανικῆς Πρεσβείας, καθ’ ὅτι δέν ὑπῆρχε μέχρι τότε Ἱερός Ναός διά τούς Χριστιανούς εἰς Κατάρ.

Τῆς ἀρχῆς ταύτης γενομένης, ἠκολούθησαν ἐνέργειαι αἰτήσεων, ὡς ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τήν πρωτεύουσαν Ντόχαν τοῦ Qatar ὑπό τοῦ Πατριαρχείου.
Εἰς τό αἴτημα τοῦτο ἀντεπεκρίθη ἡ Κυβέρνησις τοῦ Qatar καί ἐχορήγησε εἰς τό Πατριαρχεῖον ἔκτασιν γῆς εἰς Ντόχαν, οὐχί ὡς ἰδιοκτησίαν, ἀλλά πρός χρῆσιν μόνον. Ἐπί τῆς γῆς ταύτης ἤρξατο ἡ ἀνέγερσις τοῦ ὑπό ἐγκαινιασμόν ἱεροῦ Ναοῦ. Τό διάβημα τοῦτο τοῦ Πατριαρχείου ἔδωσε τό παράδειγμα καί εἰς ἄλλας χριστιανικάς ὁμολογίας καί ἐζήτησαν καί παρεχωρήθη εἰς αὐτάς ἔκτασις γῆς εἰς συγκεκριμένην περιοχήν καί ἀνήγειραν καί αὗται ἱερόν Ναόν. Οὕτως τό Πατριαρχεῖον ἐγένετο ὁ αἴτιος τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς Qatar. Τό ἔτος 2010 ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη τό Qatar, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Ἐμίρη πρίγκιπος τοῦ Qatar Hamed Bin Halifa Al Thani.

Ὁ ἀνεγερθείς Ἱερός Ναός ἐσυνέχισε κτιζόμενος καί συμπληρούμενος μετά τοῦ ἔναντι αὐτοῦ ἡγουμενείου/Ἐπισκοπικῆς κατοικίας-φιλοτίμοις ἐνεργείαις καί πολλοῖς κόποις καί μόχθοις ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Qatar Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου Ἁγιοταφίτου καί ἀπό τοῦ 2014 Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων Σεβασμιωτάτου κ. Μακαρίου, ἕως ὅτου συνδρομῇ οἰκονομικῇ τοῦ Πατριαρχείου καί εὐλαβῶν δωρητῶν, ἔφθασεν εἰς τήν ὁρωμένην νῦν αὐτοῦ κατάστασιν, ὑποδεικνύουσαν τήν ἀνάγκην καθαγιασμοῦ αὐτοῦ διά τελετῆς ἐγκαινίων-στερεώσεως αὐτοῦ εἰς αἰῶνα τόν ἅπαντα διά τήν λατρείαν καί τόν ἁγιασμόν τοῦ ἐκκλησιάσματος νῦν ἐν αὐτῷ δέκα χιλιάδων ἐνοριτῶν Ἑλληνορθόξων ἐκ διαφόρων χωρῶν.

Ἡ τελετή αὕτη ἐτελέσθη τήν ὡς ἄνω λεχθεῖσαν ἡμέραν συμφώνως πρός τό Τυπικόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν Ἐγκαινίων διά περιφορᾶς τῶν ἱερῶν λειψάνων ὁσιομαρτύρων τῆς Ἱερᾶς Λαύρας Σάββα τοῦ ἡγιασμένου τρίς πέριξ τοῦ Ναοῦ, διά τῆς ἐμφυτεύσεως αὐτῶν εἰς τό φυτόν τῆς ἁγίας Τραπέζης, ἐπαλείψεως αὐτῆς, τῶν ἀντιμηνσίων καί τῶν τοίχων τοῦ ναοῦ δι’ Ἁγίου Μύρου καί διά θείας Λειτουργίας ἐν συνεχείᾳ, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Καττάρων κ. Μακαρίου, Πέλλης κ. Φιλουμένου, Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου καί Ἰωάννου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Εὐδοκίμου ἡγουμένου τῆς ἱερᾶς Λαύρας ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου, τοῦ ἱερέως ἐν Μαδηβᾶ π. Γεωργίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ψαλλούσης τῆς ἐκ Θεσσαλονίκης χορῳδίας ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ. Ἰωάννου Χασανίδου ἑλληνιστί καί ὑπό τῆς χορῳδίας τῆς ἐνορίας ἀραβιστί, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλαδος καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς Κατάρ, διπλωματικῶν ἀντιπροσώπων ἄλλων κρατῶν, προσκεκλημένων κληρικῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τῆς ἡγουμένης μοναχῆς Θεοξένης καί μοναζουσῶν τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Ἱ. Μονῆς Χρυσοπηγῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί συμμετοχῇ πανδήμου λαοῦ προσευχομένων καί δοξολογούντων τόν Θεόν ἐπί τῇ δωρεᾷ ταύτῃ τοῦ ἐγκαινιασμοῦ Nαοῦ εἰς τό κέντρον τῆς Ἀραβικῆς χερσονήσου διά τόν ἁγιασμόν αὐτοῦ ἐν τῇ τελέσει τῶν Mυστηρίων ἐν αὐτῷ.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.